Çalışma İlişkileri Tarihi Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İthal İkamesi ne anlama gelmektedir?


İthal Malların desteklenmesi

İthal Malların yasaklanması

Malların ithal edilmesi yerine ülke içinde üretilmesi

Malların ülke içinde üretilmesi yerine ithal edilmesi

İthal malların vergilendirilmesi


2.Soru

1980’den günümüze kadar olan dönemde dünyadaki çalışma ilişkilerinde yaşanan gelişmelere ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Rekabet azalmıştır.

Genel bir eğilim olarak sendika yoğunluğu oranlarında düşme gözlemlenir.

Devletin rolü değişmemiştir.

Endüstriyel eylem açısından, özel sektörde grevler önemli ölçüde artmıştır.

Devletlerin ulusal düzeyde karar alma olanakları genişler.


3.Soru

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı aşağıdaki hangi tarihte yapılmıştır?


1942

1934

1930

1928

1924


4.Soru

I. 2. Dünya Savaşı döneminde yaşanan gelişmeler, kadın ve çocuk işçilerin sayısında büyük artışa neden olmuştur. II. 1940 tarihli Milli Korunma Kanunu
(MKK), İK’ nun ve diğer bazı yasaların belirli hükümleri yanında, kadın ve çocuk işçilere ilişkin koruyucu düzenlemeleri arttırmıştır. III. Kadın işçiler tekstil, gıda-içki ve tütün sanayilerinde, çocuk ve genç işçiler ise kömür madenlerinde yoğun çalışmaktadır.  

1937- 46 döneminde Türkiye' de kadın, çocuk ve genç istihdamına ilişkin yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnızca II


5.Soru

Sanayileşme süreci içerisinde ulusal endüstri ilişkileri sistemlerinin birbirlerine yaklaşacaklarını "Benzeşme" yaklaşımı ile öne süren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


Coates

Dunlop

Albert

Elger ve Edwards

Crouch


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1947 tarihli Sendikalar Kanunu'nun sendikaların faaliyet alanlarına ilişkin getirdiği kısıtlamalardan biridir?


Siyasetle, siyasi propaganda ve siyasi yayın faaliyetleriyle uğraşmama

Üyeleri adına genel sözleşmeler imzalayamama

Umumi sözleşme yapamama

Sınırlı alanlarda girişim ve faaliyetlerde bulunabilme

Uluslararası teşekküllere katılamama


7.Soru

Memurların sosyal güvenliklerinin tek çatı altında bütüncül bir çözüme ulaşması aşağıda verilen hangi gelişme ile sağlanmıştır?


TİSK'in kurulması

Emekli Sandığı'nın kurulması

Çalışma Bakanlığı'nın kurulması

İşçi Sigortaları Kurumu'nun kurulması 

İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun kurulması


8.Soru

Çalışma ilişkileri açısından işçilerin muhatabı olan işveren örgütü hangisidir?


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

TTürkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)

 Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK)

İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

Kamu Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN)


9.Soru

I.Menfaat grevi

II. İş yavaşlatma

III. Oturma grevi

IV. Miting

Yukarıda verilenlerden hangileri grev dışı işçi eylemlerindendir?


I, II ve III

I, II ve IV

II ve IV

II, III ve IV

I ve III


10.Soru

Kuzey korporatizmi aşağıdaki ülkelerden hangisinde hakim değildir?


Danimarka

Norveç

Yunanistan

İsveç

Hollanda


11.Soru

İşçi temsilciliği kavramının yerini işyeri temsilciliği ile değiştiren düzenleme hangi sayılı yasa ile getirilmiştir?


657 sayılı yasa

624 sayılı yasa

275 sayılı yasa

274 sayılı yasa

674 sayılı yasa


12.Soru

Keynesçiliğin gerek ABD’de gerekse Avrupa’da dönemin ekonomik politikalarına damgasını vurmasıyla hangi ABD Başkanı “Hepimiz Keynesçiyiz” demiştir?


Dwight D. Eisenhower

John F. Kennedy

Lyndon B. Johnson

Richard Nixon

Gerald Ford


13.Soru

Sendikalaşma, toplu iş sözleşmesi ve grev gibi toplu çalışma hakları hangi anayasa ile güvence altına alınmıştır?


1876

1921

1924

1961

1982


14.Soru

"Bu kanunun önemi sosyal güvenlik açısından önemi, belirli sayıda işçi çalıştıran işverenlere; hastalık, kaza ve analık hallerinde işçilere sağlık yardımları yapılması konusunda yükümlülükler getirmiş olmasıydı."

Yukarıda hangi kanundan bahsedilmektedir?


İş Kanunu

Umumi Hıfzısıhha Kanunu

Borçlar Kanunu

Milli Korunma Kanunu

Cemiyetler Kanunu


15.Soru

1980’den günümüze kadar olan dönemde dünyadaki çalışma ilişkileriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Sermaye hareketlerinin önündeki engellerin kaldırılması sağlanmıştır.

Sosyal hizmetler özelleştirilmiştir.

İş yasalarının esnekleştirilmesi sağlanmıştır.

Sendikaların etkinliği ve sayısı artmıştır.

Devletlerin ulusal düzeyde karar alma olanakları daralmıştır.


16.Soru

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında, makine başındaki
işçinin davranışlarını, birim zamanda en fazla üretimi gerçekleştirecek biçimde düzenlemeye dayanan sisteme ne ad verilir?


Post-fordizm

Taylorizm

Fordizm

Liberalizm

Keynesçilik


17.Soru

1980 sonrası, ekonomilerin uluslararasılaşmasında karmaşık değişiklikleri içeren çok boyutlu bir değişim sürecidir. Aşağıdakilerden hangileri bu dönemin temel özellikleridir?

I Teknolojik Dönüşüm ve Esnekleşme

II Sermaye Birikiminin malileşmesi

III Özelleştirme

IV Yeni uluslararası bölümü

V Devletin rolünde değişim

VI Yalın üretim


I, II, III, VI

I, III,V, IV

II, III, V, VI

I, II, III, IV, V

II, III, IV, V, VI


18.Soru

1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Umumi mukavele kurumu ilk kez bu yasa ile düzenlenmiştir

İsviçre Borçlar Kanunu'ndan yararlanılarak hazırlanmıştır

Ereğli kömür havzası bölgesinde uygulanmaktadır

10.000 ve daha fazla nüfuslu yerleşim birimleri açısından geçerli hale getirilmiştir

Tatil ücretli olma niteliği taşımaktadır


19.Soru

1963-1980 yılları arasında gerçekleştirilen grevlere dair istatistiklere göre en fazla grev sayısının olduğu yıl seçeneklerden hangisidir?


1963

1968

1972

1973

1980


20.Soru

1961 Anayasası’nın hangi maddesi toplu sözleşme ve grev hakkını güvence altına alarak, bu hakkı işverenlerle olan ilişkilerinde iktisadi ve sosyal durumlarını korumak ve düzeltmek amacıyla özel olarak işçilere tanıyordu?


46.

47.

48.

49.

50.