Ceza Hukuku Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kesintisiz suç değildir?


Suç işlemek için örgüt kurma suçu

Uyuşturucu madde bulundurma suçu

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu

Güveni kötüye kullanma suçu

Karşılıksız yararlanma suçu


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi icrai suçlardan değildir?


birisine hakaret

konut dokunulmazlığını ihlal

silahla ateş etmek

tekme vurmak

tokat atmak


3.Soru

İnsanların toplum içinde birlikte yaşamalarının temini, toplumsal düzenin devamı için korunması gereken hukuki değerleri ihlal eden belli insan davranışları (tipik haksızlıklar)aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir.


Ceza hukuku

Suç

Suçluluk

Fail

Tipiklik


4.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi dağda tipide mahsur kalıp, bir başkasının evinin kapısını kırarak giren kişi bakımından söylenebilir?


Tipilikliğin  manevi unsuru gerçekleşmemiştir ceza almaz

Mala zarar vermenin taksirli biçiminden ceza alır

Kasten suç işlemiştir, ancak kusurluluğu kaldıran nedenin bulunması dolayısıyla ceza almaz

Suç taksirle işlenmiştir. Hukuka uygunluk nedeninden yararlanması nedeniyle ceza almaz

Özel kast aranan bir suç işlemiştir. Özel kastın bulunmaması nedeniyle ceza almaz.


5.Soru

Kanuni tanımında hangi tür hareketlerle işleneceği belirlenmemiş suçlara ne ad verilir?


Bağlı hareketli suçlar

Serbest hareketli suçlar

Tek hareketli suçlar

Çok hareketli suç

Seçenekli suç


6.Soru

(A) hakkında 2014 yılında işlediği fiil nedeniyle hapis cezasına hükmedilmiştir. 2016 yılında yürürlüğe giren yeni kanun hükmünde (A)'nın lehine ve aleyhine hükümler bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında, (A)'nın fiiline uygulanacak kanun hükmü nasıl belirlenir?


(A)'nın fiiline 2014  ve 2016 yılında yürürlükte olan kanunlar ayrı ayrı uygulanarak lehe olan kanun tespit edilir ve kanun hükümleri uygulanır. 

(A)'nın fiiline 2014 yılında yürürlükte olan kanun uygulanır. 

(A)'nın fiiline 2016 yılında yürürlükte olan kanun uygulanır. 

(A)'nın fiiline; 2014  ve 2016 yılında yürürlükte olan kanunlardan lehe olan hükümlerin her birisi  ayrı ayrı uygulanır. 

(A)'nın fiiline; 2014  ve 2016 yılında yürürlükte olan kanunlardan lehe olan hükümlerin her birisi, ceza infaz aşamasına gelmişse uygulanır.  


7.Soru

  1. Sadece konutta arama izni verilmiş olmasına rağmen, görevlinin ilgilinin işyerini de araması
  2. Kişinin malını çalmaya çalışan hırsızı yakın mesafeden ateş ederek göğsünden vurarak öldürmesi
  3. Kişinin ötenazi istemesi ve doktorun bunu kabul etmesi

Yukarıdaki örneklerden hangilerinde hukuka uygunluk sebeplerinde sınır aşılmıştır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


8.Soru

I. Cinsel dokunulmazlık                                                                                                II. Yaşama hakkı                                                                                                            III. Vücut dokunulmazlığı                                                                             Yukarıdakilerden hangileri ceza hukukunun koruduğu hukuki değerlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


9.Soru

Suçta ve cezada kanunilik ilkesinin bir diğer sonucu da kıyas yasağıdır. Bu ilke neyi gerektirir?


Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas hâkimin tercihine göre yapılabilir.

Kanunda açıkça suç olarak tanımlanmayan bir fiil, kanunda suç¸ olarak tanımlanan bir fiile bazı yönlerden benzerlik gösterdiğinden bahisle o fiile ilişkin suç tanımı kapsamında ceza alabilir.

Ceza hukukunda hâkimin kıyas yoluyla kanundaki boşlukları doldurma ve suç ihdas etme yetkisi bulunmaktadır.

Bu ilke gereğince suç¸ teşkil eden fiillerin kanunda açık, seçik ve herkesin anlayabileceği şekilde tanımlanması gerekliliği, ceza hukukunda kıyasa başvurulamayacağını ortaya koymaktadır.

Kanunilik ilkesinin vatandaşa sağladığı hukuk güvenliğini, diğer yandan da kuvvetler ayrılığı ilkesinin sağladığı insicamı ortadan kaldırması söz konusu değildir.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işlenen bir suçun hukuka aykırılığını ortadan kaldıran nedenlerden biri değildir?


Görevin ifası

Meşru savunma

İlgilinin rızası

Hakkın kullanılması

Kazara yapılması


11.Soru

Kanunda açıkça suç olarak tanımlanmayan bir fiil, kanunda suç olarak tanımlanan bir fiile bazı yönlerden benzerlik gösterdiğinden bahisle o fiile ilişkin suç tanımı kapsamında cezalandırıldığında bu durum ceza hukukunda hâkim olan hangi ilkeye aykırılık oluşturmaktadır?


Suçta ve cezada kanunilik ilkesi

Geriye yürüme yasağı

Suç ve cezaların şahsiliği ilkesi

Anayasa mahkemesince bir kanun maddesinin ihlali kararının geriye yürümesi yasağı

Derhal uygulanma ilkesi


12.Soru

“Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.” kuralı ceza hukukuna hâkim olan ilkelerden hangisini ifade eder?


Suçta ve cezada kanunilik ilkesi

Koruma ilkesi

Kusur ilkesi

Mülkilik ilkesi

Evrensellik ilkesi


13.Soru

Karanlık bir yolda yürüyen kişi, arkasından hızla kendisine doğru gelmekte olan şahsın saldıracağını düşünerek şahsı yaralaması durumunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Kasten yaralamadan sorumlu olur

Meşru savunma yapmıştır

Meşru savunmada sınırı aşmıştır

Taksirle yaralamadan sorumludur

Suça teşebbüsten sorumludur.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kesintisiz suçlar arasında yer almaz?


uyuşturucu madde bulundurma

girilen konuttan çıkmamak suretiyle işlenen konut dokunulmazlığını ihlal

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

karşılıksız yararlanma

görevi kötüye kullanma


15.Soru

Kanuni tanımında “hukuka aykırı”, “hukuka aykırı olarak”, “haksız” veya “haksız olarak” şeklinde ifadelere yer verilen suçlar ancak ................. işlenebilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Doğrudan kastla

Olası kastla

Bilinçli taksirle

Bilinçsiz taksirle

Kast-taksir kombinasyonu ile


16.Soru

Türk Ceza Kanunu’nun 21. maddesine göre, “suçun oluşması ............. varlığına bağlıdır”.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Kastın

Bilinçli taksirin

Maksadın

Saikin

Neticenin


17.Soru

Suç teorisinin öngördüğü sistem çerçevesinde suçun yapısal unsurları kural olarak haksızlık ve kusur ayrımı çerçevesinde ele alınmalıdır. Haksızlık, (…) ve (…) olarak isimlendirilen iki unsurdan ibarettir. Boşluklara sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir?


Tipiklik – hukuka aykırılık

Maddi unsur – manevi unsur

Objektif cezalandırma şartları – cezayı kaldıran şahsi sebepler

Objektif isnadiyet – sübjektif isnadiyet

Kast – taksir


18.Soru

Failin A’yı öldürmek isterken hata sonucu B’yi öldürmesi halinde aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelmiştir?


Hukuki hata

Şahısta hata

Suçta hata

İşlenemez suç

Sözde suç


19.Soru

Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise nasıl hareket edilir?


Failin cezası yarı oranında indirilerek verilir.

Failin cezası 2/3 oranında indirilerek verilir.

Faile ceza verilmez.

Failin cezasında bu nedenle indirim yapılmaz.

Faile ceza verilip verilmeyeceği tamamen hakimin takdirine bırakılmıştır.


20.Soru

Hangisi hukuka uygunluk nedenlerinden birisi değildir?


Görevin ifası

Meşru savunma

İlgilinin rızası

Hakkın kullanılması

Haksız tahrik