Ceza Hukukuna Giriş Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TCK’nin öngördüğü sisteme göre kusurluluğu etkileyen nedenlerden değildir?  


Yaş küçüklüğü

Akıl hastalığı

Sağır ve dilsizlik

Körlük

Hukuka aykırı fakat bağlayıcı bir emrin yerine getirilmesi


2.Soru

Kişinin işlemiş olduğu fiilden dolayı kusurlu sayılabilmesi için işlediği bu fiilin haksızlık teşkil ettiğinin, yani içinde yaşamış olduğu toplumda geçerli olan kurallar çerçevesinde onaylanmadığının bilincinde olması gerekmektedir.

Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Haksızlık bilinci

Şahısta hata

Meşru müdafa

Haksız tahrik

Tehlike sorumluluğu


3.Soru

Kasttan önce gelen, kastı hazırlayan düşünceye ne ad verilir?


Manevi unsur

Bilinçsiz taksir

Bilinçli taksir

Netice

Saik


4.Soru

"Örneğin, A, kendisine elindeki beyzbol sopayla saldıran hasmı B’yi durdurabilmek
için havaya silahıyla bir el ateş eder. B, A’nın havaya silahıyla ateş etmesine rağmen saldırısını sürdürmesi üzerine, A bu kez B’yi ayağından vurur. Ayağından yaralanan B saldırıyı sonlandırmak zorunda kalır."

A kişisi hangi TCK'deki hangi suçun maddi ve manevi unsurunu gerçekleştirmiş olur? Bu hareket hukuka aykırı mıdır?


Madde 66, aykırıdır

Madde 76, aykırı değildir

Madde 86, aykırıdır

Madde 96, aykırıdır

Madde 106, aykırı değildir


5.Soru

Kanuni tanımında birbirinin alternatifi olarak gösterilen hareketlerden herhangi biri ile işlenebilen suçlara ne ad verilir?


Tek Hareketli Suçlar

İhmali Suçlar

Bağlı Suçlar

Serbest Hareketli Suçlar

Seçimlik Hareketli Suçlar


6.Soru

Suçun yapısal unsurlarını, ceza sorumluluğu için aranan koşulları ve yaptırımları inceleyen disiplin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Maddi ceza hukuku

Usul hukuku

İnfaz hukuku

Kriminoloji 

Kabahatler hukuku


7.Soru

Kusur yargısının temelini hangi kavram oluşturur?


Hukuka uygunluk

Haksızlık

Hukuka aykırılık 

kusur yeteneği 

irade


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin silahlı olarak görev yapamayacağı yerlerden değildir?   


Eğitim ve öğretim kurumları

Sağlık tesisleri

Talih oyunları işletmeleri

Havalimanları

Alkollü mekanlar


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kusurluluğu etkileyen nedenler arasında yer almamaktadır?


Yaş küçüklüğü

Hukuka uygunluk sebeplerinde sınırın aşılması

Hukuka aykırı fakat bağlayıcı bir emrin yerine getirilmesi

Nedensellik bağı

Akıl hastalığı


10.Soru

“Lehe olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle belirlenir.” hükmü hangi kanun hükümlerinden birisidir?


Yürürlük Kanunu

TCK

Türk Ticaret Kanunu

Borçlar Kanunu

Medeni Kanun


11.Soru

Doktrin Milletlerarası Sözleşmeler Kanun Yüksek Mahkeme Kararları Yukarıdakilerden hangileri ceza hukukunun dolaylı kaynaklarındandır?


I, II ve IV

I ve IV

I, III ve IV

III ve IV

II ve III


12.Soru

Kanunda açık br şekilde suç olarak tanımlanmamış bir fiilin, bununla bazı yönlerden benzerlik arz eden başka bir fiile ilişkin suç tanımı kapsamında değerlendirilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Belirlilik İlkesi

Kıyas

Kanunilik İlkesi

Kusur

Cürüm


13.Soru

Ceza hukuku kamusal düzeni korumayı amaçlar. Ceza hukuku emir ve yasak ihtiva eden normlardan oluşur. Tanımlanan suçlara ilişkin yaptırımları belirlemek de ceza hukukunun bir işlevidir.  Ceza hukukunun işlevine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I ve III

I ve II

Yalnız I

II ve III

I, II ve III


14.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi suçun maddi unsurlarından biri değildir?


Taksir

Netice

Fail

Mağdur

Nedensellik bağı


15.Soru

Kanunda açık bir şekide suç olarak tanımlanmamış bir fiilin, bununla bazı yönlerden benzerlik arz eden başka bir fiile ilişkin suç tanımı kapsamında değerlendirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?


Orantı

Eşleme

Kıyas

Dengeleme

Benzetme


16.Soru

  1. Sırf hareket suçlarında, suçun oluşması için fiilin icrası yeterli olduğundan, bu suçlarda nedensellik bağı problemi ortaya çıkmaz.
  2. Neticeli suçlarda, tamamlanmış bir suçun kabulü, tipe uygun neticenin gerçekleşmesine bağlıdır.
  3. Hiç kimse, kendi fiilinin sebebiyet vermediği bir neticeden dolayı sorumlu tutulamaz.

Yukarıda nedensellik bağı ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


17.Soru

Özel belgede sahtecilik suçu, düzenleniş biçimine göre aşağıdaki suç türlerinden hangisinin kapsamına girmektedir?


Çok hareketli suç

Serbest hareketli suç

Düzenli suç

Kesintisiz suç

İhmali suç


18.Soru

Meşru savunmaya ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 


Gerçekleşmesi muhtemel bir saldırıya yönelik olamaz 

Saldırının mutlaka hakkı kullanacak kişiye karşı yönelik olması gerekir

Saldırının savunmaya göre orantısız olmaması gerekir

Konusunun mutlaka suç teşkil edecek bir fiil olması gerekir

Saldırının mutlaka insan kaynaklı olması gerekmez


19.Soru

Failin cezalandırılabilmesi için fail hakkında bulunulan bir yargı hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Kusur yargısı

Suç yargısı

Suçlu yargısı

Ceza yargısı

İnfaz yargısı


20.Soru

Aşağıdaki olaylardan hangisinde kusurluluğu etkileyen nedenlerden bahsedilemez?   


On üç yaşındaki bir çocuğun baklava çalması

Kleptomani (hırsızlık hastalığı) olan birinin adam yaralaması    

Bir kimsenin cebir ve tehditle hırsızlık yapması

On dokuz yaşındaki sağır ve dilsiz bir kimsenin kamu malına zarar vermesi

Karda mahsur kalan bir kimsenin donmamak için bir evin kapısını kırarak içeri girmesi