Ceza Hukukuna Giriş Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırılık kavramını ifade eden anlamlardan biri değildir? 


Hukukla çatışma halinde olma

Hukuk düzeni ile çelişki halinde olma

Hukuka karşı gelme

Hukuk sistemine aykırı olma

Hukuka uygunluk nedenlerine aykırı olma


2.Soru

Ceza muhakemesi sonunda hükmedilen yaptırımların infazıyla ilgili düzenlemeleri ihtiva eden hukuk dalı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


İnfaz hukuku 

Ceza muhakemesi hukuku

Maddi ceza hukuku

Kabahatler hukuku

Anayasa hukuku


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilgilinin rızası şeklindeki hukuka uygunluk nedeninin şartlarından biri değildir? 


Rızanın kişinin mutlak şekilde tasarrufta bulunamayacağı haklara yönelik olması

Rıza açıklamasının mutlaka yazılı şekilde yapılması

Kişinin rıza açıklamasına ehil olması

Rıza açıklamasının suçtan önce yapılmış olması

Rıza açıklamasının açık, net olması


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TCK m.1'de belirtilen Ceza Kanununun amaçları arasında sayılmaz? 


Suç işlenmesini önleme

Kamu sağlığını koruma

Barışı koruma

Hukuk devletini koruma

Bireysel huzuru sağlama


5.Soru

Bir fiilin yalnızca bir hukuk disiplinine aykırılığından bahsedilemez olması, hukukun hangi ilkesi ile daha yakından ilgilidir?     


Hukukun nesnelliği ilkesi

Hukukun genelliği ilkesi

Hukuk düzeninin tekliği/bütünlüğü ilkesi    

Hukukun evrenselliği ilkesi

Hukukun objektifliği ilkesi


6.Soru

Kişi aşağıdaki durumların hangisinde kusurlu bulunmayacak ve ceza almayacaktır?


İsteyerek sarhoşluk durumu

Cebir ve tehdit altında olma durumu

Üçüncü yaş grubu küçükleri durumu

Haksız tahrik durumu

Fiilin taksirle işlenme durumu


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın saldırıyla ilgili şartlarındandır?    


Savunmanın gerekli olması

Saldırı ile savunma arasında orantının bulunması

Mevcut, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak bir saldırının varlığı   

Savunmada zorunluluğun olması

Savunmanın saldırıyı savuşturacak düzeyde olması


8.Soru

Ceza sorumluluğunu kaldıran ve azaltan nedenlerden olan 'kusur' kavramına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Gerçekleşen haksızlıkla ilgili olarak failin iradesinin oluşum koşullarını inceler.

Algılama yeteneği ve irade yeteneği kusur yeteneğinin iki unsurudur.

Kasıt, kusur yargısını oluşturan en temel unsurdur.

Fail işlemiş olduğu fiilden dolayı kınanamadığı takdirde kusurlu sayılamaz.

 Kusur yargısında bulunulabilmesi için kasten veya taksirle işlenmiş bir fiilin varlığı gerekir.


9.Soru

Bir vatandaşın şüpheliyi yakalayarak özgürlüğünü kısıtlamasının hukuka uygun olması, hukuka uygunluk nedenlerinden hangisi ile açıklanabilir?


Görevin ifası

Hakkın kullanılması

Meşru savunma

İlgilinin rızası

Sorumluluk bilinci


10.Soru

Meşru savunma hangisinde düzenlenmiştir?


Türk Medeni Kanunu

Ticaret Kanunu

Türk Ceza Kanunu

Borçlar Kanunu

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu


11.Soru

Kanuni tanımlarına göre kasten öldürme (m. 81) ve hırsızlık suçu (m. 141) aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Serbest hareketli suç

Bağlı hareketli suç

Tek hareketli suç

Çok hareketli suç

Seçimlik hareketli suç


12.Soru

Suç işlendiği şüphesi üzerine gerçekte ortada suç teşkil eden bir fiil bulunup bulunmadığı, bulunması ha^linde kim tarafından ve ne şekilde gerçekleştirildiğinin aydınlatılmasına yönelik araştırma ve yargılama faaliyetlerinden oluşan süreci ve bu süreçte yer alan sujelerin hak ve yetkilerini düzenleyen kurallar hangi disipline aittir?


Ceza muhakemesi hukuku

Ceza infaz hukuku

Maddi ceza hukuku

Ceza genel hukuku

Kabahatler hukuku


13.Soru

Bir fiilin yol açtığı hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında bir suçun işlendiği hâllerde hangi kavramdan söz edilmektedir?


Haksız tahrik 

Zorunluluk hali

Suçun maddi unsurunda hata

Zorunluluk Hali

Kusursuzluk 


14.Soru

Kanuni tanımında bir suçun hangi hareketlerle işlenebileceğinin bizzat gösterildiği hâllerde hangi suç tipinin varlığı esastır?


Bağlı Hareketli Suç

Kesintisiz Suç

Tek Hareketli Suç

Seçimlik Hareketli Suç

Serbest Hareketli Suç


15.Soru

Devletin cezalandırma yetkisinin sınırı ne ile sağlanır? 


Özel hukuk sözleşmeleriyle

Anayasa hükümleriyle

Yargısal içtihatlarla

Örf ve adet hukuku kurallarıyla

Toplumsal değer yargılarıyla


16.Soru

Fai­li­n ­işlemiş­ olduğu haksızlıktan dolayı cezalandırılabilmesi ­için gerçekleşmesi­ gereken, varlığı aranacak olan olgulara ne denir? 


Kusur

Haksızlık

Maddi unsur

Manevi unsur

Objektif cezalandırılabilme şartları


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kusur yeteneğinin  unsurlarıdır?

 


Algılama yeteneği ve irade yeteneği.

Yaş yeteneği ve irade yeteneği

Algılama yeteneği ve meslek yeteneği

İrade yeteneği ve meslek yeteneği

Yaş yeteneği ve meslek yeteneği


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?      


Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı bir cebrin etkisinde suç işleyen kişi kusurlu sayılamaz

Kişinin, muhakkak ve ağır bir tehdidin etkisi altında bir fiili işlediği hallerde kusurlu sayılmaz

Kusur yeteneğini etkileyen cebir, kişinin iradesini tamamen bertaraf eden mutlak cebirdir   

Kişi üzerinde maddi ve fiziki bir etki icra etmemesi, tehdidi cebirden ayırır

Cebir ve tehdidin kusur yeteneğine etkisinin kabul edilebilmesi için cebrin karşı konulamayacak ve kurtulunamayacak bir nitelik taşıması, tehdidin ise ağır ve muhakkak olması aranır


19.Soru

Kusurluluğu etkileyen nedenlerden yaş küçüklüğü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


On üç yaşını doldurmuş olan çocuklar birinci grup yaş küçükleri kapsamına girer

Birinci grup yaş küçüklerinin kusur yeteneğine sahip olup olmadığı belli durumlarda araştırılır

On dört yaşındaki bir çocuk üçüncü grup yaş küçükleri kapsamına girer

On sekiz yaşını doldurmuş bir kişi üçüncü grup yaş küçükleri kapsamına girer

On iki yaşını tamamlamış fakat on beş yaşını doldurmamış olan çocuklar ikinci grup yaş küçükleri kapsamına girer   


20.Soru

Ceza hukukunun kaynakları aşağıdakilerden hangisidir?


Temel kaynaklar, ikincil kaynaklar

Doğrudan kaynaklar, dolaylı kaynaklar

Özel kaynaklar, Genel kaynaklar

Birincil kaynaklar, ikincil kaynaklar

Maddi kaynaklar, manevi kaynaklar