Ceza Hukukuna Giriş Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi failin fiilin sonuçlarını öngörmesi ancak tecrübesine, kullandığı aracın özelliklerine güvenerek öngördüğü neticenin gerçekleşmeyeceği düşüncesiyle hareket ettiğinde oluşan fiildir?


Bilinçli taksir
Kasten fiil
İçtima
Teşebbüs
İştirak

2.Soru

Kişinin cezalandırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Adli para cezası, bu cezanın gün unsurunun sayısı ile kişinin bir gün karşılığı olarak ödeyeceği ve kanunda herkes için aynı olacak şekilde belirlenmiş olan para miktarının çarpılması suretiyle hesaplanır.

Hükümlünün hayatı boyunca devam edecek olup kanun ve Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilecek olan cezaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası denir.

Türk Ceza Kanununa göre, hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası kısa süreli hapis cezasıdır.

İnfaz Kanunumuzun sisteminde, kişi hakkında hükmolunan birden fazla hapis cezası, infaz sırasında göz önünde bulundurulacaktır.

Kısa süreli hapis cezası, kanunda belirtilen seçenek yaptırımlardan birine çevrilebilir.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi taksirle yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinden biri değildir?


Mağdurun duyu organlarının işlevinin geçici zayıflamasına neden olma

Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olma

Mağdurun konuşmasında sürekli zorluğa neden olma

Mağdurun bitkisel hayata girmesine neden olma

Mağdurun yüzünde sabit bir ize neden olma


4.Soru

Teşebbüs aşamasında kalan suçlarda cezanın belirlenmesine ilişkin aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?


İndirimli ceza verilir. 

Ceza verilmez. 

Ceza verilmemesi hakimin takdirindedir. 

Suçun tamamlanmış halinden cezalandırılır. 

Ceza verilir ancak infaz edilmez. 


5.Soru

Davanın ve cezanın düşmesinin etkisi, TCK’nin aşağıdaki maddelerinden hangisiyle düzenlenmiştir?


65. maddesi

82. maddesi

74. maddesi

73. maddesi

70. maddesi


6.Soru

Bir kimse intihar etmek kastıyla kendisini iple tavana asmaya çalışırken ipin kopması sonucu yere düşmüş ve bu halde yakalanmıştır. Bu kimsenin cezai sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Kasten yaralama fiili nedeniyle sorumludur

Kasten öldürmeye teşebbüs nedeniyle sorumludur

Taksirle yaralama fiilinden sorumludur

İntihara teşebbüs nedeniyle sorumludur

Fiili nedeniyle cezai sorumluluğu yoktur


7.Soru

Birden fazla kişinin, fiilin işlenişi üzerinde ortak hâkimiyet kurmaları halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? 


Müşterek faillik

Doğrudan fail 

Dolaylı fail

Bileşik suç

Yardım eden 


8.Soru

Birlikte suç işleme kararına bağlı olarak suçun icra hareketlerinin birlikte gerçekleştirilmesi ve dolayısıyla haksızlık teşkil eden fiilin icrası üzerinde birlikte hakimiyet kurulması hâlinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Azmettirme

Dolaylı faillik

Müşterek faillik

Yardım etme

İctima


9.Soru

İnsanın yükümlülüklerine aykırı davranmasının gerekli kıldığı hukuki sonuca ne ad verilir?


Suç

Kabahat

Ceza

Yaptırım

Hukuki olay


10.Soru

Araç kullanan kişinin trafikte hız sınırlarının üstünde seyrediyor olması hangi suç kapsamına girer?


Kasten yaralama

Kasten öldürme

Teşebbüs

Taksirli davranış

İştirak


11.Soru

Selim yolda giderken trafik kazası geçirip bilincini kaybeden Niyazi'yi görür ve Niyazi'nin cebindeki para ve değerli eşyaları alır. Buna göre Selim için aşağıdaki durumlardan hangisi doğrudur? 


Kullanma hırsızlığı durumundan dolayı cezasında indirim uygulanır.

Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak bu suçu işlediği için hırsızlık suçunda ceza artırımı uygulanır.

Yağma suçunu işlediği için cezalandırılır.

Suça teşebbüsten dolayı cezalandırılır.

Şahsi cezasızlık sebeplerinden yararlanır.


12.Soru

Hekimliğini kötüye kullanarak suç işleyen bir doktora 1 yıl hapis cezası verilmiştir. Yoksun bırakma kanununa göre bu doktora hapis cezası sonrası aşağıdaki hangi süre aralıklarında meslekten yoksun bırakma cezası verilebilir?


3-6 ay

6-9 ay

6-12 ay

9-18 ay

12-24 ay


13.Soru

Erteleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Erteleme, cezanın suçlunun kişiliğine uydurulmasının, bireyselleştirilmesinin yollarından birini oluşturmaktadır.

Erteleme halinde hapis cezasına mahkûmiyetin gereği olan cezanın cezaevinde infazından belli şartlar altında vazgeçilmekte ve bu ceza toplum içinde infaz edilmektedir.

Mahkûm olunan iki yıl veya daha az süreli hapis cezası ertelenebilir.

Kanunda, adli para cezası, iki yıl veya daha az süreli hapis cezasıyla birlikte uygulanacak şekilde düzenlenmişse, adli para cezasının da ertelenmesi gerekir.

Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olanların mahkûm olduğu üç yıl ve daha az süreli hapis cezası ertelenebilir.


14.Soru

failin, elinde olmayan nedenlerle fiilin icrasını tamamlayamaması veya tamamlamakla birlikte neticeyi gerçekleştirememesi hâline ne denmektedir?


İştirak

Teşebbüs

İçtima

Gerçek içtima

Mücbir sebep


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dolandırıcılık suçu bakımından yanlış bir ifadedir? 


Suçun konusu yalnızca taşınır mallardır. 

Hile hem icrai hem ihmali olarak gerçekleştirilebilir.

Fail herkes olabilir. 

Mağdur bakımından özellik arz etmez. 

Taksirle işlenemez. 


16.Soru

Teşebbüste hazırlık ve icra hareketleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Hazırlık hareketleri, bağımsız bir başka suçun oluşumuna sebebiyet veriyorsa fail hazırlık hareketinde kalan suçtan sorumludur. 

Hazırlık hareketi niteliği taşıyan bir hareketle, tek bir suçtan sorumlu olunur. 

Hazırlık hareketi-icra hareketi ayrımında objektif ölçü esas alınır. 

Suçun kanuni tanımında bulunan unsur ya da nitelikli unsur, gerçekleştirilen harekette yer alıyor ise hazırlık hareketidir.

Serbest hareketli suçlarda, tipik neticenin gerçekleşmesinde belirleyici rol oynayan hareketlerin gerçekleştirilmesiyle hazırlık hareketleri başlar. 


17.Soru

Teşebbüs ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Teşebbüse ilişkin hükümler, ancak kasten işlenen suçlar bakımından uygulanabilir. 

Sadece kastın belirlenmesi, suça teşebbüsten sorumlu tutmak için yeterli değildir.

Failin, elinde olmayan sebeplerle icra hareketlerini tamamlayamaması durumunda, suç teşebbüs aşamasında kalır. 

Belirli bir neticenin gerçekleşmesine yönelik teşebbüs niteliğindeki hareketler suç olarak nitelendirilemez. 

Kesintisiz suçlarda teşebbüs mümkündür. 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlardandır?


Kasten öldürme

Taksirle öldürme

İntihara yönlendirme

Yağma

İnsan üzerinde deney ve organ veya doku ticareti


19.Soru

Fikri içtima ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Aynı nev’iden fikrî içtimanın varlığı hâlinde, faile tek ceza verilecek, ancak bu ceza dörtte birinden  beşte üçüne kadar artırılacaktır. 

Tek fiille birden fazla kişiye karşı işlenen kasten öldürme suçlarında aynı nev’iden fikrî içtima hükümleri uygulanır. 

Farklı nev’iden fikrî içtimada fail, tek fiilin sebebiyet verdiği her bir suçtan ayrı ayrı cezalandırılır. 

Hedefte sapma TCK'nın 187. maddesinde düzenlenmiştir. 

Tek fiil ile aynı suçun birden fazla kişiye karşı işlendiği hâllerde aynı nev’iden fikrî içtima söz konusudur.


20.Soru

Hayata karşı suçlar aşağıdakilerden hangisidir?


İntihara yönlendirme 

Kasten yaralama

Taksirle yaralama

İnsan üzerinde deney 

Organ veya doku ticareti