Çocuk Gelişiminde Program Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin öğretim kademelerindeki dikey hareketliliğinde ve konu alanlarına yönelimlerde de varlığını koruyan eğitim programı özelliklerinden biridir?


Süreklilik

Esneklik

Uygulanabilirlik

Yararlılık

Genişlik


2.Soru

"Yaşamı ve yaşam kaynakları için sokağı kendine mekân edinmiş, sorumlu yetişkin gözetiminden ve yönlendirmesinden yoksun olan, henüz yetişkinliğe ulaşmamış herhangi bir kız ve erkek çocuğu." şeklinde tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Sokak çocuğu

Sokaktaki çocuklar

Mülteci çocuk

Şiddete maruz kalan çocuk

Ebeveynsiz çocuk


3.Soru

I. Süreklilik gösteren bir süreçtir.
II. Bir ekip işidir.
III. Araştırma sürecidir.
IV. Masa başında tartışmalarla gerçekleşir.Yukarıda verilen özelliklerden hangisi hangileri program geliştirme sürecinin özelliklerindendir?


I-II-III

I- III-IV

II-III-IV

II-IV

III-IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğretim hizmetinin niteliğini belirleyen ögelerden biri değildir?


İpucu

Katılım

Pekiştirme

Dönüt

Sınav


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim programlarının öğrencilerin milli görevleri başaracak ve milli ülküleri gerçekleştirecek biçimde yetiştirilmelerini sağlaması, onları toplumun kültür ve değerleriyle donatması anlamına gelmektedir?


İşlevsellik

Uygulanabilirlik

Esneklik

Toplumsal değerlere uygunluk

Bilimsellik


6.Soru

Çocukların etkin, girişken, yaratıcı olmasını ve kendini denetleme arzusunun daha erken gelişimini destekleyen ebeveyn tutumu hangisidir?


Hoşgörülü ve demokratik tutum

Aşırı koruyucu, kollayıcı tutum

Otoriter tutum

Tutarsız, dengesiz tutum

Aşırı hoşgörülü ve serbest tutum


7.Soru

"Bir programdaki eksiklikleri fark edebilmek ve hataları düzeltmek için programdan dönüt alınması gerekir" ifadesi program geliştirmenin hangi basamağı için bir gerekçe oluşturur?


Planlama

Tasarlama

Gereksinim Analizi

Programın Denenmesi

Değerlendirme


8.Soru

Kültürel özelliklerin yeni kültürlere aktarılması ne olarak adlandırılmaktadır?


Eğitim

Kültür

Kültürleme

Kasıtlı kültürleme süreci

Yaşam boyu eğitim.


9.Soru

Öğretmenin sınıfta öğrettikleri, bunların nasıl öğretildiği ve öğrencilerin öğrenme ürünlerini kapsayan program aşağıda verilen amaç ve işlevleri açısından program türlerinden hangisidir? 


Resmi 

İşe vuruk 

Örtük 

Öğretisiz

Destekleyici 


10.Soru

Her eğitim programı, bireylerin ne amaçla eğitilmek istenildiği ve nasıl bir insan tipi yetiştirilmek istenildiği sorusuna cevap bulmak zorundadır. Bu bilgi program geliştirmenin temellerinden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?


Tarihi temeller

Toplumsal temeller

Ekonomik temeller

Psikolojik temeller

Felsefi temeller


11.Soru

Posner eğitim programını işlevine göre kendi içinde farklılaştırarak tanımlamış ve bir eğitim programının beş farklı işlevini vurgulamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu amaç ve işlevler arasında gösterilemez?


Resmi

Sistematik

Örtük

Öğretisiz

Destekleyici


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisine UNESCO’nun 1980li yılların başında yaptığı, “gerçek evleri ailelerinin yanı değil de boş araziler ve konutlar olan, sorumlu bir yetişkinin koruma, denetleme ve yönlendirmesinden uzak olan” tanımlamasına uyan çocuk grubudur?


Çalışan çocuklar

Suça itilmiş çocuklar

Sokağın çocukları

Sokak çocukları

Sokaktaki çocuklar


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve öğretimin ortak özelliklerinden değildir?


Her ikisi de toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik olgularından etkilenirler.

Her ikisi de yerel, ulusal ve uluslararası özellik taşır.

Her ikisi de zaman ve mekan yönünden kapsamlıdır. 

Her ikisi de millîdir çünkü millî bütünlüğü, kalkınmayı ve gelişmeyi amaç edinir.

İkisinin de araştırma alanları benzerdir.


14.Soru

Aşağıdaki SODES projerinden hangisi en yüksek bütçeye sahiptir?


Yeni Nesil Sporcularımız Projesi

Merder Etüt Merkezi Projesi

Gelecek Vaad Eden Gençler Projesi

Çöp Toplayan Çocuklar Projesi 

Sokaktan Okula Okuldan Hayata Projesi


15.Soru

  1. Derslerinde sorun yaşayıp başarısız olmak
  2. Fiziksel olarak ciddi boyutlarda kavga etmek
  3. Eşyalara ciddi oranda zarar vermek

    Yukarıdaki davranışların hangilerinin şiddete daha yakın olduğu söylenebilir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, öğretim hizmetinin niteliğini belirleyen öğelerden biri değildir?


İpuçları

Pekiştireçler

Katılım

Dönüt ve düzeltme

Dikkat toplaşımı


17.Soru

Geliştirilen programlar, ülkenin ahlaki değerlerini göz önünde bulundurmalıdır. Bu bilgi, program geliştirmenin temellerinden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?


Tarihi temeller

Toplumsal temeller

Ekonomik temeller

Psikolojik temeller

Felsefi temeller


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, tarihsel süreç içerisinde Türkiye’de uygulanan gelişimsel destek programlarından biri değildir?


Gezici Anaokulu Projesi

Çok Amaçlı Okul Öncesi Eğitim Merkezi

Ana-Baba Okulu

Baba Destek Programı

Çocuk-arkadaş Destek Programı


19.Soru

Alanyazında erken müdahale programlarına yönelik bir diğer sınıflama, bu programları tek odaklı ve iki kuşağa (jenerasyona) yönelik programlar olarak iki gruba ayırarak yapılan sınıflamadır. Aşağıdakilerden hangisi tek odaklı programdır?


Çocuk merkezli programlar

Aile eğitimi

Erken çocukluk eğitimi

Mesleki okur-yazarlık eğitimi

Sosyoekonomik desteği programlar


20.Soru

Bireyin, içinde bulunduğu toplumun üyeleriyle etkileşimde bulundukça farkında olmadan öğrendikleri hangi kavramla adlandırılmaktadır?


Formal eğitim

İnformal eğitim

Örgün eğitim

Yaygın eğitim

Bireyselleştirilmiş eğitim