Çocuk Gelişiminde Program Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Erken müdahale programlarının asıl hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisidir?


Özel gereksinimli bireyler

boşanmıi ailelerin çocukları

Risk altındaki çocuklar

Düşük gelirli ailelerin çocukları

İstismara uğramış çocuklar


2.Soru

Temele alınan öge açısından program değerlendirme yaklaşımları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir.?


Amaca dayalı değerlendirme

Yönetime dayalı değerlendirme

Uzman odaklı değerlendirme 

Yönetime dayalı değerlendirme

Uzman odaklı değerlendirme 

Amaca dayalı değerlendirme

Yönetime dayalı değerlendirme

Uzman odaklı değerlendirme 

Katılımcı odaklı değerlendirme

Amaca dayalı değerlendirme

Yönetime dayalı değerlendirme

Uzman odaklı değerlendirme 

Katılımcı odaklı değerlendirme


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kısıtlı dil ortamındaki çocuğun karşılaştığı dil ortamı özellikleri arasında yer alır?


Doğru gramer ve söz diziminin kullanılması

Ben şahıs zamirinin sık kullanılması

Mantıksal ilişkileri gösteren edatların sık kullanımı

Sıfat ve zarfların tekrarlı ve az kullanılması

Kısa ve basit gramer yapısının az kullanılması 


4.Soru

Bilinen ilk ve en kapsamlı erken müdahale programlarının başında gelen, 1960 yılında ABD’de ekonomik açıdan yoksul ailelerin çocuklarının bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerine yönelik destek vermek amacıyla uygulanmaya başlanan erken müdahale programı aşağıdakilerden hangisidir?


Anne-Baba-Çocuk Sınıfları

Perry Çok Kapsamlı Anaokulu Projesi

Head Start Programı

Okul Öncesi Çocuklar İçin Ev Öğretim Programı

Bebek Sağlığı ve Gelişimi Programı


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal dezavantajlı çocuklar kavramının kapsamı içinde yer almaz? 


Çalışan çocuklar

Okula giden çocuklar

Şiddete maruz kalan ve suç işleyen çocuklar

Mülteci çocukları

Sokak çocukları


6.Soru

I. Okul döneminde başlar.

II. Bir süreçtir.

III. Bireyde davranış değişikliği oluşmasını sağlar.

IV. Davranış değişikliği bireyin yaşantıları sonucunda oluşur.

V. Kültürü geliştirmekle yükümlüdür.

Eğitim ve özellikleri konusunda yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?


1 tanesi doğrudur.

2 tanesi doğrudur.

3 tanesi doğrudur.

4 tanesi doğrudur.

5 tanesi doğrudur.


7.Soru

Dezavantajlı bireylerin eğitilebilirlik ve özel eğitim gereksinimini ifade eden farklılık grubu hangisidir?


Grupsal farklılıklar

Yoksullukla ilişkili farklılıklar

Konumsal farklılıklar

Bireysel farklılıklar

Sosyoekonomik statü farklılıkları


8.Soru

UNESCO dezavantajlı bireyleri etnisite, dil, din, ırk ve yerliliği kapsayan aşağıdaki kategorilerden hangisi altında inceler?


Grupsal

Yoksullukla ilişkili

Konumsal

Bireysel farklar

Ekonomik farklar


9.Soru

Öğretmen-öğrenme etkinliklerinin kendi kendine öğrenme olanağı sağlayacak biçimde, kendi içerisinde bütünlüğü olan ve birbirlerini tamamlayacak biçimde bağımsız öğrenme bölümleri biçiminde düzenlendiği program içeriği düzenleme yaklaşımı hangisidir?


Doğrusal yaklaşım

Sarmal yaklaşım

Modüler yaklaşım

Piramitsel yaklaşım

Çekirdek yaklaşım


10.Soru

Sosyal destek programı ile aşağıdakilerden hangisinin desteklenmesi amaçlanmamıştır?


Mutluluğun arttırılması

Kültürel etkinliklerin arttırılması

İstihdam edilebilirliğin artırılması

Sportif faaliyetlerin arttırılması

Sağlık durumunun geliştirilmesi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal dezavantajlı çocukların yoksun olduğu durumlar içinde yer almamaktadır?


Soru sormaya teşvik eden aile etkileşimden yoksunluk

Dünya görüşünü açıklama fırsatlarından yoksun olma 

Zeka geliştiren çeşitli oyuncaklardan yoksun olma

İstediği her an bilgisayarda vakit geçirmekten yoksun olma

Ailenin çocuğun başarıların görmezden gelmesi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tek odaklı erken müdahale programlarından biridir?


Erken çocukluk eğitimi

Çocuk merkezli programlar

Aile eğitimi

Mesleki eğitim

Okur-yazarlık eğitimi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi şiddete başvurma bakımından risk altında olan çocukların özelliklerinden biri değildir?


Saldırgan ve tepkisel olanlar, dürtülerini kontrol edemeyenler

Geçmişinde istismara uğrayanlar

Derslerinde sorun yaşamayan başarılı öğrenciler

Okulda sosyal etkinliklere katılmayıp dışarıda kalanlar

Evde şiddete uğrayan ya da şiddete şahit olanlar


14.Soru

Eğitim programının planlama aşamasında yapılan gereksinim analizinde gereksinim belirlemede kullanılan yaklaşımlardan hangisi "ulusal ve uluslararası koşullara bağlı değişmelerle ilgili yönelimlerin incelenmesi ve gelecekte karşılaşılacak olası durumlardan yola çıkarak gereksinimin
belirlenmesi süreci"ni içerir. 


Betimsel yaklaşım 

Analitik yaklaşım 

Öğrenci merkezli yaklaşım 

Farklar yaklaşımı

Demokratik yaklaşım 


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş davranış olarak değerlendirilebilir?


Doğuştan gelen davranış

İçgüdüsel davranış

Planlı eğitim ürünü davranış

Refleksler

Narkoz alma durumunda gösterilen davranış


16.Soru

Prematüre doğan ve düşük doğum ağırlıklı bebekler için geliştirilmiş olan bir programdır. Müdahale, düşük doğum ağırlığıyla doğan prematüre bebekler arasında yaygın olan sağlık ve bilişsel gelişim problemlerinin azaltılmasında eğitsel ve aile destek hizmetlerinin etkisini belirlemek amacıyla tasarlanan. Dünyada gelişmiş ülkelerde uygulanan gelişimsel destek programlarına örnek olan program aşağıdakilerden hangisidir?


Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Programı (Infant Health and Development Program-IHDP)

Syracuse Aileyi Geliştirmeye Yönelik Araştırma Programı (Syracuse Family Development Research Program)

Memphis Hamilelik ve Bebeklik Dönemine Yönelik Ev Ziyareti Programı (Memphis Prenatal and Infancy Home Visitation Program)

Portage Projesi

Erken Dönem Geçiş ve Özel Eğitim Gereksinimleri Projesi (Early Years Transition and Special Educational Needs-EYTSEN)


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ''Kısıtlı dil'' uygulamasının özelliklerinden biridir?


Doğru gramer ve söz diziminin kullanıldığı,

Mantıksal ilişkileri gösteren edatların sık kullanıldığı,

Bilgisel içerikte anlam kaymasına yol açılan,

“Ben” şahıs zamirinin sık kullanıldığı,

Deneyimin düzenlenmesinde olasılıklara işaret eden bir dil kullanıldığı.


18.Soru

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında uzman olan kişilerin birbirinden bağımsız ve habersiz bir biçimde aynı konu üzerinde görüşlerinin yazılı bir biçimde alınarak ortak görüşlerin ortaya çıkarılmaya çalışıldığı eğitim gereksinimlerini belirleme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


Delphi

Gözlem

PROGEL

Görüşme

Kaynak tarama


19.Soru

Bireyin yaşam boyu süren eğitiminin okulda, planlı ve
programlı olarak yürütülen kısmına ne denir? 


Öğretim 

Öğrenim 

Öğrenme 

Öğretme 

Olgunlaşma 


20.Soru

Çocuk suçluluğunun daha yoğun olarak görüldüğü dönem hangisidir?


Bebeklik dönemi

Okul öncesi dönem

Erken çocukluk dönemi

Ergenlik dönemi

7-8 yaşlar arasında