Çocuk Gelişiminde Program Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Bilinen ilk ve en kapsamlı erken müdahale programlarının başında gelmektedir. 1960 yılında ABD’de ekonomik açıdan yoksul ailelerin çocuklarının bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerine yönelik destek vermek amacıyla uygulanmaya başlanmıştır"  ifadeleri aşağıdaki gelişimsel destek programlarından hangisine aittir?


Okul öncesi çocuklar için ev öğretim programı

Bebek sağlığı ve gelişim programı

Head start programı

Çocuk sağlığı ve gelişim programı

Portage projesi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal destek programının temel felsefesini tam olarak yansıtmaktadır?


Çocukların kültür, sanat ve spor etkinliklerine yönlendirilmesi

Ücretsiz kurslar verilmesi

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmaya çalışılması

Kız çocukları için eğitim bursları sağlanması

Kitap okuma kampanyaları düzenlenmesi


3.Soru

Aşağıdakilerden erken müdahale yaklaşımlarından hangisinde aile katılımının ve toplumsal desteğin önemine vurgu yapılmaktadır?


Eksiklik yaklaşımı

Ekolojik sistem yaklaşımı

Önleme yaklaşımı

Çevresel değişiklik yaklaşımı

Önleme yaklaşımı


4.Soru

I-Hedeflerin belirlenmesi
II-İçerik seçimi ve düzenlenmesi
III-Öğretme-öğrenme yaşantılarının oluşturulması
IV-Sınama durumları
Yukarıda verilen program ögelerinin belirlenmesi işi program geliştirme sürecinin aşağıdaki hangi aşamasında yapılmaktadır?


Planlama

Değerlendirme

Tasarlama

Sınama

Programın denenmesi


5.Soru

UNICEF'e göre ...........I............ deyimi; ailesinden giderek daha az destek alan, ailesinin geçim sorumluluğunu sokaklarda ve pazarlarda çalışarak paylaşan çocukları kapsar. Bu çocuklar için sokaklar günlük etkinliklerin gerçekleştiği mekanlara dönüşmüş olmakla birlikte, çocukların çoğu akşamları evlerine dönmektedir. ...........II.......... ise günlük geçim mücadelesinde ailelerinden hiçbir destek almayan, yalnız başlarına yaşayan, çeşitli nedenlerle ailelerini terk etmiş, evle olan bağları kopmuş ve bu nedenlerle aileden uzaklaşmış bir gruptur. 

Soruda yer alan boşlukları en iyi şekilde tamamlayan ifadeler aşağıdakilerden hangileridir?


I. Sokaktaki çocuklar

II. Sokağın çocukları

I. Sokaktaki çocuklar

II. Sokakta çalışan çocuklar

I. Sokağın çocukları

II. Sokaktaki çocuklar

I. Sokağın çocukları

II. Dezavantajlı çocuklar

I. Sokaktaki çocuklar

II. Şiddete maruz kalan çocuklar


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi alt sosyo ekonomik düzeye sahip ailelerin özelliklerindendir?


Bu ailelerde çocukta merak ve bağımsızlık vurgulanmaktadır.

Bu aileler çocuklarına daha hoşgörülü ya da esnek bir tutum sergilemektedirler.

Bu aileler çocuklarıyla daha fazla konuşmaktadırlar.

Bu aileler otorite sağlamada itaate ve saygıya vurgu yapmaktadırlar.

Bu aileler çocuklarına sevgi ve şefkat vermede oldukça yeterlidirler.


7.Soru

Uygulamaya geçirilmeden önce taslak eğitim programının ilgili kesimlerin görüşleri alınarak yapılan değerlendirmeleri kapsayan değerlendirme hangisidir?


Yansıtıcı değerlendirme

Biçimlendirici değerlendirme

Düzey belirleyici değerlendirme

Amaca dayalı program değerlendirme

Uzmanlık yönelimli program değerlendirme


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin özellikleri arasında gösterilemez?


Eğitimin sonunda sertifika ya da katılım belgesi verilir.

Süreklilik özelliği gösterir, aşamalıdır.

Örgün eğitimden daha kapsamlıdır.

Farklı yaş gruplarına yöneliktir.

Hizmet içi eğitim etkinlikleri yaygın eğitim kapsamına girmektedir. 


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal olarak dezavantajlı grubu oluşturan kişilerin sahip oldukları özelliklerinden biri değildir?


Bu gruplar gelir düzeyi olarak toplumun en altında yer alırlar.

Kırsala dayalı bir geçmişe sahiptirler.

Toplumun büyük çoğunluğunda sosyal ve ekonomik ayrımcılığa uğramaktadırlar.

En çok büyük şehirlerde görülmelerine karşın çok yüksek gelirli topluluklar dışında
her yerde bulunmaktadırlar.

Çocukların bilişsel, sosyal, ekonomik ve duygusal ihtiyaçlarını önemseyen aile yapısına sahiptirler.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecinin aşamalarından biri değildir?


Çevreden yararlanma

Planlama

Tasarlama

Programın denenmesi

Değerlendirme


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Program geliştirme sürecinin birinci aşaması olan planlamanın aşamalarından biridir?


Hedeflerin belirlenmesi

İçerik seçimi ve düzenlenmesi

 Öğretme öğrenme yaşantılarının oluşturulması

Sınama durumlar

Çalışma planının hazırlanması


12.Soru

"Bu programlarda, aile ziyaretleri uygulamaları kullanılmaktadır. Aile ziyaretlerinde ise oyun öğretimi, basit spor etkinlikleri ve kitap okuma etkinlikleri gibi 15 dakikalık  etkinliklerle çocukların anaokuluna hazırlanması amaçlanmaktadır."

Yukarıda açıklaması verilen gelişimsel destek programı aşağıdakilerden hangisidir?


Ana-Baba-Çocuk sınıfları

Perry çok kapsamlı anaokulu projesi

Okul Öncesi Çocuklar İçin Ev Öğretim Programı

Bebek Sağlığı ve Gelişimi Programı

Okul Öncesi Çocuklar İçin Ev Öğretim Programı 


13.Soru

ABD’de ekonomik açıdan yoksul ailelerin çocuklarının bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerine yönelik destek vermeyi hedefleyen program aşağıdakilerden hangisidir?


Head Start

High Scope

Reggio Emilia

Montessori

Parent Child Classes


14.Soru

‘Konuların değil, dersin tasarlanmasıdır. Her ders kendi başına bir tasarımdır. Her ders kendi içinde en ince ayrıntısına kadar tasarlanır. Öğretmen alanında uzmandır.’ ifadesi aşağıda yer alan konu merkezli program tasarımlarından hangisine aittir?


Konu tasarımı

Disiplinler arası tasarım

Süreç tasarım

Geniş alanlı tasarım

Disiplin tasarım


15.Soru

Bir disiplinin (dersin) amacından içeriğine, içeriğinden öğretme-öğrenme süreçlerine ve değerlendirme süreçlerine kadar tüm ögelerini içeren program aşağıdakilerden hangisidir? 


Ders programı 

Eğitim programı 

Öğretim programı 

Ünite planı 

Konu planı 


16.Soru

Aşağıdaki aile tutumlarından hangisi çocuğun sosyal gelişimini olumlu yönde etkiler?  


Otoriter 

Demokratik 

Aşırı hoşgörülü 

Aşırı koruyucu 

Tutarsız 


17.Soru

I. Göç
II. Nüfus fazlalığı
III. Geleneksel bakış açısı
IV. Eğitim olanaklarının yetersizliği
Yukarıdakilerden hangileri çocuk işçiliğinin temel nedenleri arasında yer almaktadır?


I, II, IV

I, III

II, IV

I, II, III, IV

I, II, III


18.Soru

İçeriğin düzenlenmesinde kullanılan yaklaşımlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?  


Sarmal 

Modüler 

Piramitsel 

Çekirdek 

Konu ağı Proje 

Sorgulama

Doğrusal 

Sarmal 

Modüler 

Piramitsel 

Çekirdek 

Konu ağı Proje 

Sorgulama

Doğrusal 

Sarmal 

Modüler 

Piramitsel 

Çekirdek 

Konu ağı Proje 

Modüler 

Piramitsel 

Çekirdek 

Konu ağı Proje 

Sorgulama

Doğrusal 

Sarmal 

Modüler 

Piramitsel 


19.Soru

I. İlköğretim II. Ortaöğretim III. Kurslar Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri örgün eğitime örnek teşkil etmektedir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


20.Soru

Davranışların sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.


Doğuştan gelen davranışlar ve Öğrenilmiş Davranışlar

Öğrenilmemiş davranışlar ve Sonradan Kazanılan Davranışlar

Öğrenilmiş Davranışlar ve İstendik Davranışlar

Öğrenilmemiş davranışlar ve Öğrenilmiş Davranışlar 

İstendik Davranışlar ve Sonradan Kazanılan Davranışlar