Çocuk Gelişiminde Program Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi SODES kapsamında yürütülen ve çöp toplayan çocukları bilinçlendirmek, onları suçlardan ve suç ortamlarından uzak tutarak sosyal bir birey hâline getirmek, onların sağlıklarını korumak ve eğitimlerine devam etmelerini sağlamak, onlara mesleki eğitim vermek amacıyla gerçekleştirilen bir projedir?


Gelecek Vaat Eden Gençler Projesi

Merder Etüt Merkezi Projesi

Yeni Nesil Sporcularımız

Sokaktan Okula Okuldan Hayata Projesi

Baba Beni Okula Gönder Projesi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim durumu öğesinin gelişme bölümünde yer alması gereken uygulamalardan biri değildir?


Belirlenen strateji,yöntem ve tekniğin uygulanması

Araç-gereç ve materyal kullanımı

Ön koşul bilgileri hatırlatma 

Katılımın sağlanması

Eğitim durumları ile ilgili değişkenlerin (Pekiştirme, dönüt-düzeltme vb) kullanılması


3.Soru

  1. Kendine ve başkalarına saygılı
  2. Üstüne düşen görevleri yerine getiren
  3. Öz değerinin bilincinde
  4. Davranışlarından başkalarını sorumlu tutan
  5. İşlerini başkasından yardım alarak yürüten                                                Ailelerin çocuklarını sorumlu bireyler olarak yetiştirmeleri önemlidir. Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri sorumluluk sahibi kişilerin özellikleri arasında yer alır?


I ve V

I ve II

III ve IV

II, IV ve V

I, II ve III


4.Soru

Program geliştirme sürecinde içerik seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken ölçütler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Bireysel yarar ve bilginin yapısında içeriğin işgal ettiği yerdir.

Öğrenme ve öğretme ve bilginin yapısında içeriğin işgal ettiği yerdir.

Toplumsal yarar, bireysel yarar, öğrenme ve öğretme.

Toplumsal yarar, bireysel yarar, öğrenme ve öğretme ve bilginin yapısında içeriğin işgal ettiği yerdir.

Bireysel yarar, öğrenme ve öğretme ve bilginin yapısında içeriğin işgal ettiği yerdir.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi öğretim kavramını eğitimden ayıran özelliklerden biri değildir?


Zaman ve mekân yönünden kapsamlıdır.

Sürekli ve çok boyutludur.

Öğrenme yaşantıları eğitsel olmayabilir.

Bilgi dahil her türlü yaşantı üzerinde durulur.

Planlıdır, programlıdır, güdümlüdür, desteklidir.


6.Soru

I. Çevrede öğretilendir.
II. İçeriktir.
III. İlave sınıf etkinlikleridir.
IV. Günlük plandır.
Temel düzeyde ele alındığında eğitim programı yukarıdakilerden hangileri ile tanımlanabilir?


I-II-III

Yalnız II

II-III-IV

II-IV

I-III-IV


7.Soru

Hangisi Gelişimsel Destek Programı örnekleri arasında yer almaz?


Head Start Programı

Perry Çok Kapsamlı Anaokulu Projesi

Bebek Sağlığı ve Gelişimi Programı

Öğretmen Olarak Aileler Programı  

Hizmet içi Proje Yazma Eğitimleri


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kısıtlı dil uygulayan bir ailenin çocuğuna sunduğu dil ortamı özelliklerinden biridir?


İmalı anlam içeren bir dilin kullanılması

Doğru söz diziminin kullanılması

Mantıksal ilişkileri gösteren edatların kullanılması

Çeşitli bağlaç ve yan cümleciklerle vurgu yapılması

"Ben" kişi zamirinin sık kullanılması


9.Soru

Program geliştirme komisyonundaki üyeler teknolojik gelişmeleri göz önüne alarak ve gelecekteki derslerin robotlar aracılığıyla verilebileceği varsayımına dayanarak, robotlarla eğitimin nasıl yapılacağı, ne tür materyallerin kullanılabileceğine ilişkin planlama yapmışlardır. Komisyondaki üyeler burada hangi gereksinim belirleme yaklaşımını benimsemişlerdir?


Farklar yaklaşımı

Demokratik yaklaşım

Betimsel yaklaşım

Öğrenen merkezli yaklaşım

Analitik yaklaşım


10.Soru

Hangi tasarım modeli, çocukların gereksinimleri ve ilgilerinin önceden bilinemeyeceği düşüncesinden hareketle eğitim programı çerçevesinin tüm çocuklara göre planlanamayacağını ileri sürmektedir?


Çocuk merkezli tasarım

Romantik tasarım

Hümanistik tasarım

Yaşantı merkezli tasarım

Yaşam koşulları tasarımı


11.Soru

Araştırmacı Bowbly tarafından çocuk suçluluğuna yol açabileceği ilk kez işaret edilen etmen aşağıdakilerden hangisidir?


Anne-yoksunluğu ya da düzensiz anne-çocuk ilişkileri

Şiddette maruz kalmak ya da şahit olmak

İstismara uğramak

Akademik başarısızlık

Okuldaki sosyal etkinliklere  katılmama ve dışta kalma


12.Soru

  1. Anne-babaya sosyal destek sağlama
  2. Çocuk gelişimi ve disiplini konularında aileye stratejiler öğretme ve rehberlik yapma 
  3. Anne-babaların problem çözme becerilerini geliştirme
  4. Ailelere eğitim ve iş olanakları sağlama
  5. Aileyi bebeğin gelişiminde ilk yıllar ve aile desteğinin önemi konusunda bilgilendirme

Erken müdahale programları yukarıda sıralanan amaçlardan kaç tanesine hizmet etmektedir?


1 tanesine

2 tanesine

3 tanesine

4 tanesine

5 tanesine


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de uygulanan erken müdahale programlarından biridir? 


Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı (OÇIDEP)

Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Programı (IHDP)

Perry Çok Kapsamlı Anaokulu Projesi

Head Start Programı

Öğretmen Olarak Aileler Programı (PAT)


14.Soru

Montessori Programı hangi tür gelişimsel destek programları altında yer almaktadır?


Sağlık Hizmetlerine Yönelik Ev Ziyareti Programı

Ev Ziyaretlerine Dayalı Program

Halk Sağlığı Programı

Kurum Merkezli Anaokulu Programı

İki Kuşağa Yönelik Program


15.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi UNESCO'nun  (2010) dezavantajlı bireylere yönelik oluşturduğu kategoriler dikkate alındığında diğerlerine göre farklı bir kategori içinde yer almaktadır? 


Etnisite

Dil

Din

Irk 

Sosyoekonomik statütü


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda uyum bozukluğuna neden olan anne-baba davranışlarından biri değildir?


Aşırı koruma

Çocuğunu diğerinden ayırarak sevme

Çocuğun gereksinimlerine duyarlı davranma

Çocuklarının uyum bozukluklarını görmeme

Çocuğu tümüyle istekleri doğrultusunda serbest bırakma


17.Soru

"Bireyin kendi kendine gerçekleştirdiği bir eylem sonucunda meydana gelen davranış değişikliğine kendiliğinden öğrenme adı verilmektedir."

Yukarıdaki tanımdan hangi öğe çıkarılırsa, yönlendirilmiş öğrenme tanımı yapılmış olur?


bireyin

davranış değişikliği

eylem sonucunda

kendi kendine

meydana gelen


18.Soru

Tarihsel süreç boyunca birçok düşünür ve bilim adamı eğitimi farklı açılardan ele alarak açıklamıştır. Eğitimi ‘sağlam bir zihin ve bedende gelişen insanın yetenekleri ve özellikle zihninde şekillenerek o insanın gerçeğe, iyiliğe ve güzelliğe ulaşmasını sağlayan şey’ olarak tanımlayan düşünür kimdir?


Rousseau

Platon

Dewey

Aristo

Platon


19.Soru

Program geliştirme süreklilik gösteren bir süreçtir. Bu süreç dört temel aşamada gerçekleştirilir. Aşağıda verilen bu temel aşamalar hangi sıra ile gerçekleşmektedir?
I. Tasarlama
II. Planlama
III. Programın Denenmesi
IV. Programı Değerlendirme


I- II- III- IV

II-I-III-IV

III-IV-I-II

I-III-IV-I

II-I-IV-III


20.Soru

TÜİK’in 2012 yılı çalışan çocuklar anketi sonuçlarına göre, ekonomik işlerde çalışan çocukların aşağıdaki çalışma nedenlerinden hangisi en yüksek orana sahiptir?


Hane halkının ekonomik etkinliklerine yardımcı olmak

Hane halkı gelirine katkıda bulunmak

İş öğrenmek, meslek sahibi olmak

Ailenin isteği nedeniyle çalışmak

Kendi gereksinimlerini karşılamak