Çocuk Gelişiminde Program Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir okul öncesi öğretmeni 4 yaş grubuna yönelik olarak bir etkinlik planı hazırlamaktadır. Öğretmen geometrik şekillerden üçgeni öğretecektir. Öğretmenin üçgeni nasıl öğreteceğini planladığı bölüm etkinlik planının (programın) hangi bölümünü oluşturur? 


Amaçlar 

İçerik 

Öğretme-öğrenme süreci 

Değerlendirme 

Kazanımlar 


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim programının  bireyin ve toplumun gereksinimlerini karşılaması, programda yer verilen konuların ve etkinliklerin gerçek yaşamla ilişkili, gerçek yasamda geçerli ve gerçek yasama hazırlayıcı olması anlamına gelmektedir?


İşlevsellik

Esneklik

Toplumsal değerlere uygunluk

Bilimsellik

Uygulanabilirlik


3.Soru

TÜİK’in 2012 yılı çalışan çocuklar anketi sonuçlarına göre, ekonomik işlerde çalışan çocukların aşağıdaki çalışma nedenlerinden hangisi en düşük orana sahiptir?


Hane halkının ekonomik etkinliklerine yardımcı olmak

Hane halkı gelirine katkıda bulunmak

İş öğrenmek, meslek sahibi olmak

Ailenin isteği nedeniyle çalışmak

Kendi gereksinimlerini karşılamak


4.Soru

Çocuğun yaşama en iyi koşullarda başlaması, ailenin de okuma, meslek edinme ve ekonomik yeterlilik konusunda desteklenmesini hedefleyen bir çocuk gelişimi uzmanı ne tür bir gelişimsel destek programı kullanmaktadır?


Kurum Merkezli Anaokulu Programı

Sağlık Hizmetlerine Yönelik Ev Ziyareti Programı

İki Kuşağa Yönelik Program

Halk Sağlığı Programı

Sağlık Hizmetlerine Yönelik Ev Ziyareti Programı


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanların gelişim özelliklerinin ve öğrenme ilkelerinin incelenerek, eğitim ortamlarının etkili bir biçimde düzenlenmesini ve öğretme yoluyla öğrenmenin verimli bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlar?


Tarihsel temeller

Ekonomik temeller

Toplumsal temeller

Psikolojik temeller

Felsefi temeller


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi program geliştirilirken toplumun kültürünün, beklentilerinin, gereksinimlerinin ve sorunlarının da dikkate alınmasını sağlar?


Tarihsel temeller

Ekonomik temeller

Toplumsal temeller

Psikolojik temeller

Felsefi temeller


7.Soru

Hangisi etkin bir müdahale programının özelliklerinden değildir?


Öğretmenleri sürece dâhil etme

Tüm çocuklar için uygulanabilir olma

Olumlu ve önleyici olma

Aileyi sürece dâhil etme

Olumlu davranışın kalıcılığını destekleme


8.Soru

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında yer alan illerde çocuk ve gençlere yönelik olarak kültür, sanat, spor, eğitim, gezi, burs gibi etkinlikleri içeren ve sosyal kalkınmanın ve sosyal refahın artırılmasını hedefleyen projelerden oluşan sosyal dezavantajlı çocuklar için gelişimsel destek programı aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal Destek Programı  (SODES)

Anne-Çocuk Eğitim Programı(AÇEP)

Aile Eğitim Programı (AEP) 

Gelişimsel Eğitim Programı (GEP)

Baba Destek Programı (BADEP)


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dezavantajlı bireyleri incelerken UNESCO'nun belirlenmiş olduğu kategorilerden biri değildir?


Grupsal

Yoksullukla ilişkili

Konumsal

Aile ilişkileri

Bireysel farklar


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi program geliştirmenin kurumsal temelleri arasında yer almaz?


Tarihsel Temeller

Ekonomik Temeller

Sosyolojik Temeller

Psikolojik Temeller

Felsefi Temeller


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönlendirilmiş öğrenmedir?


Öğretmenin okuduğu öykünün içinde hava olaylarının nedenlerini öğrenme

Limonun ekşi olduğunu tadarak öğrenme

Grup içinde nasıl konuşulması gerektiğini çevresindekileri gözlemleyerek öğrenme

Parkı temizleyen kişileri taklit ederek çevredeki çöpleri toplama

Arkadaşını gözlemleyerek ip atlamayı deneme


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Bir okulun yapılması, bir hapishanenin kapanması demektir.” sözüyle eğitim ve suçluluk arasında doğrudan bir ilişki bulunduğunu vurgulamıştır?


Victor Hugo

Bowbly

Sokrates

Platon

Aristoteles


13.Soru

Aşağıdaki çocuklardan hangisi sosyal açıdan dezavantajlı çocuklar arasında sayılamaz?


Çocuk işçiler

Sokak çocukları

Suç işlemiş çocuklar

Kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar

Alt sosyo-ekonomik düzeyden gelen çocuklar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kolombiya da uygulanan gelişimsel destek programlarından biridir?


Öğretmen Olarak Aileler Programı (Parents As Teachers-PAT)

Okul Öncesi Çocuklar İçin Ev Öğretim Programı (Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters-HIPPY)

Bogotá Study of Malnutrition, Diarrheal Disease, and Child Development programı

Erken Dönem Geçiş ve Özel Eğitim Gereksinimleri Projesi (Early Years Transition and Special Educational Needs-EYTSEN)

Memphis Hamilelik ve Bebeklik Dönemine Yönelik Ev Ziyareti Programı (Memphis Prenatal and Infancy Home Visitation Program)


15.Soru

Çalışma gruplarının oluşturulması ve gereksinim analizi çalışmalarının yapılması, program geliştirme sürecinin hangi aşamasında yer almaktadır? 


Planlama

Tasarlama

Programın denenmesi

Değerlendirme

Yeniden tasarlama


16.Soru

  • Okulda öğretilendir.
  • Konu listesidir.
  • Kaynaklar setidir.
  • Dersler dizinidir.
  • İçeriktir.

Buna göre, çeşitli tanımlamaları verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Öğretim programı

Eğitim programı

Ders programı

Ünite planı

Konu planı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve öğretim kavramlarının ortak özelliklerinden biridir?


Yerel, ulusal ve uluslar arası özellik taşır. 

Zaman yönünden kapsamlıdır. 

Öğrenme yaşantıları eğitseldir. 

Mekan yönünden kapsamlıdır.

Öğrenme yaşantıları eğitsel olmayabilir. 


18.Soru

Bloom taksonomisine göre bilişsel hedeflerin doğru aşamalarda sırlanmış hali aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Bilgi-Kavrama-Uygulama-Analiz-Sentez-Değerlendirme

Bilgi-Kavrama-Analiz-Sentez-Uygulama-Değerlendirme

Kavrama-Uygulama-Sentez-Analiz-Bilgi-Değerlendirme

Değerlendirme-Bilgi-Uygulama-Kavrama-Sentez-Analiz

Analiz-Sentez-Uygulama-Kavrama-Bilgi-Değerlendirme


19.Soru

Erken çocukluk dönemi; yaşama, büyüme, gelişme ve bakım gibi birbirini tamamlayan ve bütünleşik kritik süreçleri içerir. Aşağıdakilerden hangisi erken çocukluk dönem yaş aralıklarıdır?


0-4

0-6

3-11

4-9

3-9


20.Soru

Bireyin ve toplumun gereksinimlerini karşılaması ve programda yer verilen konuların ve etkinliklerin gerçek yaşamla ilişkili, gerçek yaşamda geçerli ve gerçek yaşama hazırlayıcı olması eğitim programlarının hangi özelliğini tanımlamaktadır?


Esneklik

Bilimsellik

Yararlılık

İşlevsellik

Uygulanabilirlik