Depolama Ve Envanter Yönetimi Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi depolama nedenlerinden değildir?


Ulaştırma ve Üretim Maliyetlerini Düşürmek

Kitlesel Özelleştirmeyi Yaygınlaştırmak

Arz ve Talep Dengesini Sağlamak

Üretim Sürecine Destek Olmak

Pazarlama Sürecine Yardım Etmek


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Özel Antrepolar"a ait bir depolama tipidir?


İşleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan ve antrepoya alınan eşyadan bu kişinin sorumlu olduğu antrepo tipidir

İşleticisinin, stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eşyada herhangi bir noksanlık olması halinde gümrük vergilerini ödemekten sorumlu olduğu antrepo tipidir.

Antrepoya konulan eşyadan, kullanıcının sorumlu olduğu, antrepo beyannamesini kullanıcının verdiği antrepo tipidir.

Antrepo işleticisinin sorumluluğunun sınırlı olduğu antrepo tipidir. Antrepo işleticisi sadece antrepoyu kiralar. Antrepo stok kayıtları tutulmadığından, beyanname ve belgeler gümrük kontrolüne esas teşkil eder.

Gümrük idarelerince işletilen antrepo tipidir.


3.Soru

Çalışanların iş kazalarına uğ­ramalarını ve meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?


Otomatik stoklama

Erişim sistemleri

İş sağlığı ve güvenliği

Meslek Hastalığı

Güvenlik Tedbirleri


4.Soru

I. Avrupalı tüccarların Uzakdoğu’ya baharat seferleri başlatması

II. Sanayi devrimi hareketi

III. Fabrikaların kendi depolarını kurmaları

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri depolamanin tarihi açısından döneim noktalarına örnek olarak verilebilir?


I ve II

II ve III

I, II ve III

I ve III

Yalnız III


5.Soru

1. Mamuller herhangi bir boş yere yerleştirilir.

2. Hangi mamulün nereye yerleştirildiğinin çok sağlıklı kayıtlarının tutulması gerekir.

3. Taşıma maliyeti enküçüklenirken, stoklama alanı enbüyüklenir.

Yukarıda rassal stoklama ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız 1

1 ve 2

1 ve 3 

2 ve 3

1, 2 ve 3


6.Soru

Fark analizinde kullanılan kıyaslama yöntemiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarının görülmesini sağlayan bir yöntemdir.

Kıyaslama sürekli iyileştirmeye yönelik bir yöntemdir.

Temelinde, ürün, hizmet ve süreçler için en mükemmel standartları tanımlama vardır.

Fark analizi için örümcek ağına benzeyen radar diyagramı kullanılır.

Radardaki dış halka işletmenin mevcut performans değeridir.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi depolama alternatiflerinden değildir?


Mülkiyet Sahipliği ile Depolama

Genel Depoların Kiralanması

Finansal Kiralama Yolu ile Depolama

Rehin Karşılığı Depolama

sanal depolama


8.Soru

Hangisi tedarik zinciri üyelerinden biridir?


Toptancılar

Reklamcılar

Pazarlamacılar

Üreticiler

Bankalar


9.Soru

  1. Müşteri memnuniyetini artırmak
  2. Çevrim süresini arttırmak
  3. Stok maliyetlerini azaltmak
  4. Maliyetleri düşürmek

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri tedarik zincirinin amaçları arasında yer almaktadır?


I-II-III

I-II-IV

II-III-IV

I-III-IV

I-II-III-IV


10.Soru

 Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) nedir?


Büyük hacimlerde standartlaştırılmış mallar üretmektir.

Müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim noktasından tüketim noktasına kadar hammadde, yarı ürün, son ürün ve ilgili bilginin verimli ve etkili bir şekilde akışı ve depolanmasıdır.

Hangi malzemelerin, hangi tarihte ve hangi miktarlarda üretilmesi, satın alınması ya da stoklardan çekilmesi gerektiğini tespit etmeye yarayan bir yazılım sistemidir.

Bir üretim firmasının tüm kaynaklarının etkin olarak planlanmasına yardımcı olan bir yazılım sistemidir.

Üretim öncesi ya da sonrası tüm sürecin bir elden koordineli olarak yürütülmesi, tedarikçiden müşteriye kadar tüm aşamalardaki lojistik faaliyetlerin birbiriyle uyumlu bir biçimde yürütülebilmesi için planlanması, koordine edilmesi ve denetlenmesidir.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kiralık depolarda karşılaşılabilecek sorunların başında gelmektedir?


Altyapı yatırımı olmaması

Uygun depo bulma sorunu

Maliyetlerinin çok yüksek olması

Depo sahibinden kaynaklı sorunlar

Konumsal sorunlar


12.Soru

I. Ulaştırma ve üretim maliyetlerini düşürmek

II. Arz ve talep dengesini sağlamak

III. Üretim sürecine destek olmak

IV. Pazarlama sürecine yardım etmek

Yukarıdaki sebeplerden hangisi/hangileri depolama işleminin elzem olduğunu gösterir?


I, II ve IV

II, III ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV

I ve II


13.Soru

"Bir tedarik zinciri yönetimindeki en can alıcı noktalardan biri, talebin hızlı değişimine karşı arzın daha uzun sürede değişebilmesidir. Ürünlerin depolanması, talep değiştiği zaman pazardaki isteklere hızla cevap verilmesine olanak sağlamaktadır."

Yukarıda yer alan ifade depolamanın hangi özelliğine vurgu yapar?


Depolama arz ve talep dengesini sağlar.

Depolama ulaştırma ve üretim maliyetini düşürür.

Depolama üretim sürecine katkı sağlar.

Depolama pazarlama sürecine yardım eder.

Kritik durumlarda malların en hızlı şekilde elden çıkmasına olanak tanıyarak zararın önüne geçilmesini sağlar.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi depo performansının belirlenmesinde kullanılan ölçütlerden biri değildir?


Müşteri memnuniyeti

Envanter doğruluğu

Hacim/alan kullanım oranı

İş gücü üretkenliği

Tesis yerleşimi


15.Soru

Ürünlerin, tüketici veya bir başka üreticiye ulaşmasına kadar üretici firmada bulundurulması, depoya yerleştirilmesi ve korunması süreci aşağıdakilerden hangisidir?


Tedarik

Depolama

Üretim

Nakliyat

Taşıma


16.Soru

"Sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde, deponun bütünsel performansını hesaplamak için kullanılabilecek bir araç, periyodik olarak uygulandığında başarılı sonuçlar alındığı ifade edilen “.... .... .... ” adı verilen bir faktör ağırlıklandırma yöntemidir."

Boşluğa hangi kavramlar gelmelidir?


Depo Performans Denetimi

Depo Kurumsallık Denetimi

Depo İçselleştirme Denetimi

Depo İhracat Denetimi

Depo Dönüşüm Denetimi


17.Soru

Üretim yapan ve hizmet sağlayan işletmenin kendi özel deposuna sahip olarak tüm depolama faaliyetlerini kendisinin yürütmesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Genel depolar kullanma

Mülkiyet sahibi olarak depolama

Sözleşmeli depolar kullanma

Spot depolar

Antrepolar


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi depolamanın nedenleri arasında yer almaz?


Ulaştırma maliyetlerini düşürmek

arz ve talebi dengelemek

Üretim sürecine destek olmak

 fonkYönetim fonksiyonlarını güçlendirmek

Pazarlama sürecine yardım etmek


19.Soru

  1. Müşteriler, ihtiyaçlarına göre farklı gruplara ayrılmalıdır.
  2. Tedarik zinciri çerçevesinde talep planlaması sıraya dizilmelidir.
  3. Tedarik zinciri içerisindeki temin süreleri yavaşlatılmalıdır.
  4. Tedarik zinciri kapsamında bir strateji geliştirilmelidir.

Yukarıdakilerden hangileri tedarik zincirinin başarı şansını artıran ve bu nedenle uyulması gereken ilkelerdendir?


I, II, III, IV

I, II, IV

II, III, IV

II ve IV

I ve IV


20.Soru

............................. performans ölçümü, geleneksel yaklaşım olup, bir hesap tutma ve verme yöntemidir. Yapılan ölçüm sonuçlarına göre faaliyetlerin yürütüldüğü bu yaklaşımın en büyük dezavantajı, raporların geçmişe dayanmasıdır.

Yukarıda boş bırakılan yere hangisinin getirilmesi uygun olur?


İyileştirme amaçlı

Stok amaçlı

Kontrol amaçlı

Rekabet amaçlı

Satış amaçlı