Depolama Ve Envanter Yönetimi Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Dünya genelinde ekonomik, kültürel, siyasal ve sosyolojik gelişmenin ve değişmenin etkisiyle ülkelerin birbirine yakınlaşması olarak açıklanan kavram hangisidir?


Lojistik

Küreselleşme

Kitlesel üretim

Tedarik zinciri

Üretim ortaklığı


2.Soru

a. Yükleme boşaltma kapasitesi b. Aydınlatma c. Personel hizmetleri (bürolar, lavabolar, dinlenme alanları vb.) d. Yangın koruma e. Tesis dışındaki alanlar

Yukarıda verilen incelemeler hangi alanda yapılmaktadır?


Donanım kullanım alanı

Donanım kullanım yöntemleri

Bina tesisleri

Bakım ve güvenlik

Tesis yerleşimi


3.Soru

I)  Talep değiştiği zaman pazardaki isteklere hızla cevap verilmesi,

II) Ürün fiyatları üzerindeki etkisi,

III) İşletmelerin yıl boyunca üretimi aksatmadan sürdürmelerine olanak sağlaması,

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri depolamanın faydalarındandır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

Yalnız I ve II

I, II ve III


4.Soru

Aşağıdakilerden hangileri depoda teslim alma işlemleri arasındadır?

 1. yükün gelen taşıma aracından boşaltılması
 2. mamul kabul alanına alınması
 3. kayıtlı bilgilerle fiziksel bilgilerin karşılaştırılarak kontrol edilmesi
 4. rezerv stok yerine taşınması


I-II

II-IV

I-II-IV

II-II-IV

I-II-III-IV


5.Soru

Yirminci yüzyılın başlarında taşımacılıkta verimliliği artırmak için ilk defa kullanılmaya başlanılan araç hangisidir?


Arabalar

Depolar

Paletler

Lojistik programları

Trenler


6.Soru

Tedarikçiden temin edilen malların depoya alınmadan tasnif edilerek müşterilerin ihtiyacına göre sevk edilmesine ne ad verilir?


Sevkiyat

Elektronik tanıma

Sipariş toplama

Çapraz yükleme

Üçüncü parti depolama


7.Soru

Açık Hava Depoları aşağıdaki depo türlerinden hangisine örnektir?


Hava Koşullarından Korunma Durumuna Göre Depolar

İşleyişine Göre Depolar

Ürünün İmalat Aşamasındaki Durumuna Göre Depolar

Ürünün Fiziki Şekline Göre Depolar

Mülkiyet Biçimine Göre Depolar


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Genel Depoların Kiralanmasının bir faydasıdır?


Depolama işlemlerinin daha iyi kontrol edilebilmesi, depolama faaliyetlerinin etkinliğini ve etkililiğini artırarak yüksek hizmet kalitesi elde edilmesini kolaylaştırabilir

Depo binası veya arazisi, ilerideki zamanlarda imalat tesisi gibi yerlere dönüştürülerek, farklı amaçlar için de kullanılabilir.

Depo alanı; satış ofisi, özel araç filosu, trafik bölümü ya da satın alma bölümü gibi işletmedeki diğer bölümler için bir altyapı oluşturabilir.

İmalatçıların mevsimsel stoklarını tuttuğu dönemleri dikkate alarak, mevcut depo kapasitesinin en etkin ve etkili şekilde kullanımını ve yıl içinde depo doluluk oranının düzgün dağılmasını sağlamaya çalışmalarıdır.

Tıbbi ürünler ve bazı kimyasallar gibi ürünlerin stoklandığı depolarda, belirli niteliklere sahip personelin çalışması ve özel donanımların kullanılması gerekebilir bu firma için bir sorun teşkil etmez.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ABD Çalışma Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan İş sağlığı ve Güvenliği Kurumu'nun kısaltmasıdır?


Capco

AKSAN

OSHA

BAKTA

FRAT


10.Soru

Bir organizasyonun kritik performans faktörü değerlerinin hedef değerler ile karşılaştırılarak, güçlü ve iyileştirmeye açık alanlarının görülmesini sağlayan yönteme ne ad verilir?


Fark analizi

İçerik analizi

Kurumsallaşma analizi

Rakip analizi

Denetim analizi


11.Soru

 1. Kullanım oranı
 2. Etkinlik
 3. Üretkenlik

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri verimlilik hesaplama yöntemleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I-II

I-III

II-III

I-II-III


12.Soru

Tedarik zinciri beş üyeden oluşan bir zincirdir. Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri üyelerinden biri değildir?


üreticiler

dağıtımcılar

perakendeciler

müşteriler

düzenleyiciler


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel depolama süreçleri ve akışları arasında yer almaz?


Rezerv Depo ve Palet Toplama

Biriktirme, Sıralama, Paketleme

Teslim Alma

Kutu Toplama

Satın Alma


14.Soru

Kazanılan saatlerin ödenen saatlere bölünmesiyle bulunur ve tüm faaliyetin
bir ölçüsü olarak kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Verimlilik

Etkililik

Kullanım oranı

Etkinlik

Üretkenlik


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi depo performans denetimi yaklaşımının faydalarından biri değildir?


Periyodik olarak yaklaşımın uygulanmasıyla depo performansının izlenmesi

Geleneksel ölçüm yapılması

Depo performansının bildirilmesi

Depolamada, yeni iyileştirme alanlarının planlanması

Alanında profesyonelliğin gösterilmesi


16.Soru

 1. Kontrol amaçlı performans ölçümü
 2. İyileştirme amaçlı performans ölçümü
 3. Rekabet amaçlı performans ölçümü

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri performans ölçümünde kullanılan yaklaşımlar arasında yer almaktadır?


Yalnız III

I-II

I-III

II-III

I-II-III


17.Soru

Bir deponun ideal stok doluluk oranı kaç olmalıdır?


%30

%50

%70

%90

%100


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyileştirme amaçlı ölçüm yaklaşımının özelliklerindendir?


Geleneksel bir yaklaşımdır.

Hesap tutma ve verme yöntemidir.

İleriye odaklı bir raporlama sistemidir.

Raporlar geçmişe dayalıdır.

Şirketin o anki durumu hakkında bilgi verir.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi her depoda var olan dört temel depolama faaliyetinden biri değildir?


teslim alma

satın alma

gönderme

sipariş toplama

stoklama


20.Soru

 1. Tank
 2. Kapalı alan
 3. Silo
 4. Yığma alan
 5. Soğuk hava deposu

Yukarıda yer alan depolardan hangileri dökme yüklerin stoklanmasında kullanılabilir?


I, III ve IV

II, IV ve V

III ve V

II ve IV

II ve V