Devlet Bütçesi Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

Yıllık bütçe kavramı aşağıdaki yüzyılların hangisinin başında kullanılmaya başlanmıştır?


17. yüzyıl

18. yüzyıl

19. yüzyıl

20. yüzyıl

21. yüzyıl


2.Soru

Bütçe hakkı ile ilgili gelişmeler ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?


Türkiye

İngiltere

Amerika Birleşik Devletleri

Fransa

İtalya


3.Soru

Duyun-u Umumiye İdaresi Osmanlı Devletinin dış borçlarını ödemek için aşağıdaki hangi dönemde kurulmuştur?


1961 Anayasası Dönemi

1982 Anayasası Dönemi

Tanzimat Fermanı Dönemi

1876 Anayasası Dönemi

1924 Anayasası Dönemi


4.Soru

Program bütçe ile PPBS’yi (planlama programlama ve bütçeleme sistemini) arasındaki farklılıklar arasında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


PPBS program bütçeden daha sonra gelişmiştir.

PPBS program bütçeden daha kapsamlıdır.

PPBS program bütçeyi daha sistematik hale getirmiştir.

PPBS planlama az veya sistematik değildir.

PPBS  sistem analizini yoğun olarak kullanır.


5.Soru

Seçmenlerin, mali piyasaların, hükümetlerin şimdiki ve gelecekteki mali durumlarını doğru olarak değerlendirilmeleri için kamu sektörü dışında oluşan işlemleri de kapsamayacak şekilde, karşılaştırılabilir, anlaşılabilir, zamanında, kapsamlı ve güvenilir bilgiye ulaşabilmeyi gerektirmesi çağdaş bütçe ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?


Verimlilik ilkesi

Mali saydamlık ilkesi

Hesap verilebilirlik ilkesi

Alenilik ilkesi

Samimiyet ilkesi


6.Soru

Bütçe hakkı ile ilgili gelişmeler ilk olarak aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülmeye başlanmıştır?


Türkiye

İtalya

Almanya

Fransa

İngiltere


7.Soru

Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde hangi padişah tarafından imzalanmıştır?


2. Abdülhamid

Sultan Mehmed Reşad

1. Abdülhamid

Sultan Abdülmecid

Sultan Abdülaziz


8.Soru

Fransa'da "Halkın rızası olmadan vergi alınamaz” görüşü ne zaman ortaya çıktı?


1621

1911

1838

1789

1921


9.Soru

Aynı kamusal amaca yönelik çalışan tüm faaliyetlerin ve programların düzenlemeye çalışılması hangi bütçeleme sisteminin temel özelliğidir?


Torba bütçeleme

Klasik bütçeleme

Performans bütçeleme

Program bütçeleme

Genel bütçeleme


10.Soru

ABD’nin bağımsızlık hareketinin mali temeli hangi ilkeye dayanır?


Temsilsiz vergi olmaması

Kamu harcamalarının denetlenmesi

Kamu harcamalarının şeffaf olması

Kamu gelirleri ve harcamalarının denkliği

KAmunun özel sektöre karışmaması


11.Soru

Kamu kurumlarının faaliyet performansları ile bunları başarma dereceleri üzerine yoğunlaşan bütçeleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Klasik bütçeleme

Torba bütçeleme

Lump-Sum

Performans bütçeleme

Harcama kalemi bütçesi


12.Soru

Devletlerin zaman zaman Robin Hood gibi davranması gerektiğini öne süren bütçe işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


Mali işlev

Siyasal işlev

Adalet işlevi

İstikrar işlevi

Etkinlik işlevi


13.Soru

  1. Büyük örgütlerde sorunlar oluşturması
  2. Programın birden çok amaca hizmet etmesi
  3. İstenen amaca ulaşmada fazla maliyetli olması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri program bütçe uygulamasına getirelen eleştirilerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I-II

II-III

I-II-III


14.Soru

Kamu kesiminin çeşitli açılardan geniş kategorilere ayrılıp,  daha sonra bu kategorilerin kullanacakları toplam kaynakların, genellikle, başbakanlar tarafından belirlendiği bütçeleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Klasik Bütçeleme 

Program Bütçeleme

Performans Bütçeleme

Torba Bütçeleme

Sıfır Esaslı Bütçeleme


15.Soru

Klasik bütçe tekniğinde harcama kontrolünde denetlenen aşağıdakilerden hangisidir?


Girdiler

Çıktılar

Faaliyetler

Performans ölçüleri

Sonuçlar


16.Soru

Kamu kurumlarının her yıl en azından bir önceki yılın ödeneği kadar ödeneği hak kazandığı varsayımını ortadan kaldırmayı amaçlayan bütçeleme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


Sıfır esaslı bütçe

Örgüt bütçe

Performans bütçe

Program bütçe

Torba bütçe


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bütçenin temel özelliklerinden biri değildir?


Uygulandıktan sonra onaylanması

Anayasalarda yer alması

Hükümet programı niteliğinde olması

Devri bir nitelik taşıması

Gelir ve giderlerin denk olmasının beklenmesi


18.Soru

Vergi düzeni ile adil ve eşit vergi salma konusunda hükümlerin yer aldığı Sened-i İttifak hangi tarihte imzalanmıştır?


7 Ağustos 1808

7 Eylül 1808

7 Ekim 1808

7 Kasım 1808

7 Aralık 1808


19.Soru

Haklar Bildirgesi ne zaman imzalanmıştır?


1605

1606

1607

1608

1609


20.Soru

Büyük Britanya Krallığı ile savaşta olan on üç Amerikan kolonisinin kendilerini artık İngilizlerin egemenliği altında olmayan bağımsız egemen bir devlet olarak tanımladıkları belge hangisidir?


Magna Carta

1789 İhtilali

Bağımsızlık Bildirgesi

Haklar Bildirgesi


Kanun-i Esasi