Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 9 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda bulunan yaş aralıklarından hangisi çocukların gelişim geriliğinin tespiti anlamında önemli bir yaş aralığıdır?


0-3 yaş

0-4 yaş

2-6 yaş

0-6 yaş

2-8 yaş


2.Soru

Erken çocukluk döneminde ölçme ve değerlendirme kavramları “gelişimsel değerlendirme” çerçevesinde ele alınmaktadır. Gelişimsel tarama testleri (developmental screening), çocukların gelişim özelliklerini, öğrenme problemlerini ya da yetersizliklerini belirlemede tüm çocuklara uygulanabilen testleri kapsamaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gelişim testleri hakkında söylenebilir?


Genellikle erken gelişim dönemindeki (0-6) çocuklara yönelik yapılır.

18 yaşından sonra uygulanır. 

Tanılama amacıyla kullanılır.

Herkes uygulayabilir.

0-1 yaş arasına uygulanamaz.


3.Soru

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın hangi maddesi ailenin korunması ve çocuk hakları ile ilgilidir?


41

42

49

50

61


4.Soru

En sık ve ağır belirtileri solunum yetersizlikleri, anormal mukus salgısı ve pankreatik yetmezlik nedeni ile yağ ve protein emilim güçlükleri olan; yağlı gaita çıkışına, vitamin eksikliğine, kilo alamama ve büyüme geriliğine neden olan genetik temelli hastalığın adı nedir?


Epilepsi

Kistik fibrozis

Spina bifida

Çocuk felci

Multiple skleroz


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirtileri erken çocuklukta başlayan, karşılıklı sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde yetersizlik, basmakalıp ve yineleyici (stereotipik) davranışlar, sınırlı ilgi alanları ve kısıtlı işlevsellik ile kendini gösteren, etkileri yaşam boyu devam eden nöro-gelişimsel bir bozukluktur?


Zihinsel yetersizlik

Down sendromu

Otizm spektrum bozukluğu

Fiziksel yetersizlik

Serebral palsi


6.Soru

Kamuda ve özel sektörde engelli işçi çalıştırma zorunluluğu % kaçtır ?


%3

%5

%7

%8

%2


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi besin ögeleri arasında yer almamaktadır?


Folik asit

Protein

Karbonhidrat

Su

Yağ


8.Soru

Onur’un bel hizasında doğuştan bir açıklık vardır. Bu durumdan yürüme ve dışkı tutma gibi fonksiyonları olumsuz olarak etkilenmiştir. Onur’un yaşamış olduğu sinir sistemi ile ilgili fiziksel yetersizlik durumu aşağıdakilerden hangisidir?


Spina bifida

Serebral palsi

Rett sendromu

Multiple skleroz

Spinal kord


9.Soru

I. Yabancıyı ayırt etme

II. Kişisel alanını koruma

III. İzinsiz teması reddetme ve rapor etme

Yukarıda verilen öncüllerden hangisi ya da hangileri gelişimsel yetersizliği olan bireylerde mahremiyetini koruma eğitimidir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III