Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 26. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda bulunan gelişimsel yetersizlikler arasından hangisi doğum öncesi nedenler arasında yer almaktadır?


Menenjit

Kan uyuşmazlığı

Beslenme problemleri

Çocuk istismarı

Kafa travması


2.Soru

Erken çocukluk döneminde ortaya çıkan, sözel ve sözel olmayan iletişim ve sosyal etkileşim becerilerinde sınırlılıklar ile birlikte takıntılı, yineleyici davranışlar ve ilgi alanlarında sınırlılık ile karakterize edilen bir yaygın gelişimsel bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?


Down sendromu

Cerebral Palsy

Otizm

Fragile X

İşitme engeli


3.Soru

  1. 6 ayı geçtiği halde başkalarına gülümsememek
  2. 6 ayı geçtiği halde agulamamak
  3. 16 ayı geçtiği halde tek bir sözcük bile söylememek
  4. 24 ayı geçtiği halde iki sözcüklük basit cümlecikler kurmamak

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri otizm spektrum bozukluğunun erken belirtileri arasında yer alır?


Yalnız II

II-III

III-IV

I-III-IV

I-II-III


4.Soru

Uygun olmayan davranışlardan biri olan sosyal paylaşım alanlarında mastürbasyon yapma davranışı gözlendiğinde ilk müdehale şekli aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?


Mastürbasyon yapmayı önlemek

Mahremiyet alanına yönlendirmek

Örtülülük  becerisini öğretmek

Gizlilik becerisini öğretmek

Dokunulmazlık becerisini öğretmek


5.Soru

Oturduğu yerde ileriye geriye doğru sallanmak, kaşındığı için değil de etkisi hoşuna gittiği için kaşınmak gibi davranışlar, problem davranışların hangi işlevine örnektir?


İçsel uyaran elde etme

Nesne ya da etkinlik elde etme

Nesne ya da etkinlikten kaçma

İlgiden kaçma

Dikkat çekme


6.Soru

Çocuklarda görülen ishal(diyare) şikayetinde dikkat edilmesi gerekenlerden hangisi doğru olarak verilmiştir?


Aşırı yağlı besinler tercih edilmelidir. Pişirme yöntemi olarak kızartma seçilebilir.

Bağırsak hareketliliğinin artması için fiziksel aktiviteler artırılmalıdır.

Su tutucu kraker, patates, pirinç gibi besinler tüketilmelidir.

Oral sıvı tedavisinden kaçınılmalıdır.

Uygulanacak diyette posa içeriği yüksek besinler tercih edilmelidir.


7.Soru

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan, az sayıda gelişimsel yetersizliği olan çocukların küçük gruplar halinde ihtiyaç duyduğu bakım hizmetleri­nin sağlandığı kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


Umut Evleri

Özel Bakım Merkezleri

Yatılı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Özel Eğitim İş Uygulama Merkezleri


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, özel eğitim alanında kurulması gereken işbirliği sürecinin temel özelliklerinden birisi değildir?


Gönüllülük

Eşitlik

Ortak hedeflere bağlılık

Ortak kaynakların kullanımı

Sorumluluğun bir kişide toplanması


9.Soru

I. Mens hazırlık becerilerine başlamadan önce ultrason kontrolü yapılır. 

II. Ergenin mense yakın olduğu anlaşıldığında takvim çalışması başlatılır.

III. Öğretim sırasında örtülülük, gizlilik ve dokunulmazlık kuralları bozulmamalıdır. 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri gelişimsel yetersizliği olan kız çocuklarının ergenlik döneminde gerçekleştirilen mens becerileri çalışılmaları için söylenebilir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II, ve III


10.Soru

Becerinin basamakları yapılış sırasına göre önce yapılan basamaktan sonra yapılan basamağa doğru sıralanarak yapılan beceri analizi aşağıdakilerden hangisidir.


ileri

Tersine

Yana

Sarmal

Karmaşık


11.Soru

Fiziksel yetersizliği olan bireylere bakım hizmetleri sunulurken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Tekerlekli sandalyeye bağlı bireylerin  istekleri, güç ve alışkanlıkları dikkate alınarak planlamalar yapılmalıdır. 

Fiziksel yetersizliği olan bireylerin direncini artırmak için yaşam alanlarında yapay engeller oluşturulmalıdır.

Yetersizliği olan bireyler için  tüm yaşam alanlarında tekerlekli sandalyeye yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 

Bakım personeli kişisel hijyen ve kişinin mahremiyeti konusunda duyarlı olmalıdır.

Yetersizliği olan bireyin sosyal etkinliklerde aktif rol alması konusunda yardımcı olunmalıdır.


12.Soru

Hangisi OSB olan bir bireyin yemek yeme becerilerinin kazanılmasını etkileyen etmenlerinden birisi değildir?


Görme ya da işitmedeki yetersizlikler

Küçük kas becerilerinin gelişimindeki yetersizlikler

Yemek yeme ile bazı davranışsal sorunlar

Ağız boşluğu ve kas yapısındaki bozukluklar

Uyku problemi


13.Soru

I. Aileler yüksek düzeyde depresyon ve ruh sağlığıproblemleri yaşamaktadırlar. II.OSB olan bireylerin normal gelişim gösteren çocuklarakıyasla belirgin bir fiziksel farklılıkları yoktur. III. OSB olan çocuğa sahip anne-babalar en önemlibilgi kaynağı olarak kabul edilirler. IV. OSB olan bireylerde,yüksek düzeyde duygusal ve davranışsal problemler gözlenmektedir. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve aileleri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I, II, III

Yalnız IV

III ve IV

II, III, IV

I,II,III,IV


14.Soru

Farklı meslek alanlarındaki uzman ya da yarı uzman kişilerin verdikleri bakım hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?


Formel Bakım

İnformel Bakım

Kurum Bakımı

Kısa Süreli Bakım

Uzun Süreli Bakım


15.Soru

"Ortak kullanılan sosyal paylaşım alanlarında ortamın gerektirdiği biçimde giyinik olmaya özen gösterilmesi ve cinsel organların hiçbir zaman açıkta bırakılmamasının öğretilmesi ____________ olarak tanımlanır." Boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? 


Örtülülük

Gizlilik

Dokunulmazlık

Mahremiyet

Cinsellik


16.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan bireylere verilecek bakım hizmetinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Hizmetlerin planlanması

Hizmetlerin değerlendirilmesi

Hizmetlere ulaşım

Hizmetlerin kalite kontrolü

Bakım Planı hazırlama


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Otizmli bireylerde okul öncesi dönemde gözlenen özelliklerden biri değildir? 


Başkalarının kendisine dokunmasından kaçınmak

Sıklıkla bay-bay yapma ya da öpücük verme gibi jestleri kullanmak

Kendini diğer insanlardan soyutlamak

Anne-babasının kendisine gülümsemesine karşılık gülümseme davranışı göstermemek

Başkalarının söylediklerini anında ya da gecikmeli olarak papağan konuşması biçiminde tekrarlamak


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yetersizliğe yol açan ve doğum sırasında ortaya çıkan nedenlerdendir?


Kan uyuşmazlığı

Annenin madde bağımlılığı

Anne yaşının 20'nin altında olması

Bebekte sarılık

Annenin gebeliği sonlandırma çabaları


19.Soru

Kan şekerini düzenleyen hormonlardan biri olan insülinin vücutta çok az üretilmesi veya hiç üretilememesi sonucunda ortaya çıkan beslenme sorunu aşağıdakilerden hangisidir?


Epilepsi

Kistik Fibrozis

Serebral Palsi

Tip 1 Diyabet (Şeker Hastalığı)

Sarılık


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliği olan bireylerin gereksinim duyduğu kişisel bakım hizmetlerinden biri değildir?


Tırnak kesimine yardımcı olunması

Banyo yaptırılması

Sosyal hayata katılımına yönelik destek sunulması

Yemek yerken yardım edilmesi

Saçlarının taranmasına yardımcı olunması