Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Brezilya'da 2010'da gerçekleşen başkanlık seçimini PT partisinden kim kazanmıştır?


Ciro Gomes

Jair Bolsonaro

Dilma Roussef

Geraldo Alckmin

Fernando Haddad


2.Soru

Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere’de kurulan savaş kabinesinde de görev yapan, İngiliz Milletler Topluluğunun kurulmasına da öncülük edenApartheid öncesi dönemde Güney Afrika’nın uluslararası yüzünü temsil eden kimdir?


Jan Smuts

Nelson Mandela

Seve Biko

Thabo Mbeki

FW de Klerk


3.Soru

Brezilya demokrasisinde alt meclis (temsilciler meclisi) seçimlerinde hangi seçim sistemi kullanılmaktadır?


Tek-İsimli Tek-Turlu Çoğunluk Sistemi

 Listeli Tek-Turlu Çoğunluk Sistemi

Tek-İsimli İki-Turlu Çoğunluk Sistemi

Listeli İki-Turlu Çoğunluk Sistemi

Nispi seçim sistemi


4.Soru

Güney Afrika’da halk ülke tarihinde ilk defa demokratik seçimi hangi yılda yapmıştır?


11 Temmuz 1963'te

16 Aralık 1938'de

10 Mayıs 1994'te

27 Nisan 1994' te

4 Şubat 1997 de


5.Soru

Çin’de tarım ve endüstri alanında tam ortaklaşacı bir sisteme geçiş anlamına gelen hareketin simgesel adı aşağıdakilerden hangisidir?


Yüz Çiçek Hareketi

Büyük Atılım

Kültürel Devrim

Uzun Yürüyüş

Komünist Manifesto


6.Soru

Hindistan Anayası’nın IV. bölümü aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


Kişisel hak ve özgürlükler

Sömürge yönetimi ilkeleri

Dini uygulama ve ritüeller

Eğitim ve öğrenim hakkı

Devletin politika ilkeleri


7.Soru

Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında İspanya ve Portekiz tarafından kolonileştirilmiş alanı kapsayan bölge aşağıdakilerden hangisidir?


Orta Amerika

Koloni Amerika

Sömürge Amerika

Yerli Amerika

Latin Amerika


8.Soru

Huntington’ın “üçüncü dalga” (1991) olarak adlandırdığı dönemde Brezilya’da hangi siyasi olay gerçekleşmiştir?


İmparatorun yönetimini kısıtlayan ilk yasal sınırlamalar

Partilerin ilk oluşumları  

Cumhuriyetin ilanı

Demokrasiye geçiş

Kadınlara seçme hakkının verilmesi


9.Soru

I. Tarım ekonomisi

II. Sermaye birikimi

III. Barışçı yollar

IV. İşçi sınıfının liderliği

Yukarıdakilerden hangileri Çin'in yükselişinde temel etken olan faktörlerdendir?


I ve II

II ve III

III ve IV

I ve IV

Yalnız III


10.Soru

G77 için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Üçüncü dünya ülkeleri ilki 1964 yılında Cenevre’de toplanan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) esnasında kurulmuştur.

77 ülke tarafından kurulmuştur. Bu ülkeler 1967 yılında Cezayir’de tekrar bir araya gelerek G77’yi kurumsallaştırmışlardır

Türkiye’nin dâhil olduğu grubun üye sayısı günümüzde 131’e ulaşmıştır

BM çatısı altında gelişmekte olan ülkelerin bir araya geldikleri en büyük hükûmetler arası örgüt olan G77; Güney ülkelerinin ortak ekonomik çıkarlarının korunmasını amaçlamaktadır

G77, UNCTAD gibi bir BM Kurumu değildir.


11.Soru

Hindistan'da Kongre Partisi'nin seçkinler örgütü olmaktan çıkıp kitlesel bir harekete dönüştürülmesinin öncülüğünü yapan siyasi lider hangisidir?


Muhammet Ali Cinnah

Mohandans Karamçand (Mahatma) Gandhi

Siddharta Gautama

Indra Gandhi

Jawaharlal Nehru


12.Soru

     Apartheid rejimi için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

  1. Temelleri Anglo-Boer Savaşı’ndan sonra atılmaya başlanmışır.
  1. Güney Afrika Birliği’nin kurulmasından hemen sonra ırk ayrımcılığıyla kendini göstermeye başlamıştır.
  2. Rejim ile 1911 yılında düzenlenen The Native Labour Regulatio Act (Yerli İşci Yasası) ile işçi kontratlarını bozmak siyahlar için suç hâline gelirken beyazlar için normal bir hak hâline geldi.
  3. 1913 yılında düzenlenen the Natives Land Act (Yerliler Arazi Kanunu) ile tüm arazilerin %7,5’i nüfusun 4/5’ini oluşturan siyahlara verilirken nüfusun sadece1/4’ünü oluşturan beyazlar toplam arazinin %92,5’ini kontrol edecekti.
  4. Yeni hükûmet 1911 yılında yeni bir düzenleme yaparak siyahların Dutch Reformed Kilisesine tam üye olamayacağını ilan etmiştir.


I, II, V

I, II, III, IV

I, II, V

III, IV, V, VI

I, II, III, IV, V


13.Soru

Aşağıdakilerden hangi örgüt Güney Afrika siyasal sisteminde üçlü ittifak denilen yapının işçi sınıfı kanadını temsil eder?


DP

ANC

COSATU

BEE

SACP


14.Soru

Açık liste nispi seçim sistemine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Parti liderleri adayların liste içindeki sıralamasını belirler.

Seçmenler parti listesindeki adaylar arasında tercih belirtebilirler.

Bir seçim bölgesinden sadece bir aday Temsilciler Meclisi’ne seçilebilir.

Bir adayın seçilmesi için mutlaka çoğunluğun oyu aranır.

Bir seçim bölgesinden iki adayın seçilmesi mümkün değildir.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ortalama yaşam süresinin görece düşük düzeylerde seyretmesinin nedenlerinden biri değildir?


Kuraklık ve sel felaketleri

Sağlık harcamalarının yetersizliği

Tarımdaki gelişme ve endüstrileşme

Açlık ve doğal felaketler

İç çatışma ve sınır aşan savaşlar


16.Soru

Mao'nun ölümünden sonra 1978 yılında komünist parti başına geçen Deng Şayping ‘fare yakaladığı sürece kedinin beyaz veya siyah olması önemli değildir’ sözüyle yönetim anlamında hangi felsefeyi benimsediğini göstermiştir?


Çoğulculuk

Demokrasi

Oligarşi

Pragmatizm

Popülizm


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi MIST grubundaki ülkelerden değildir?


Brezilya

Güney Kore

Meksika

Türkiye

Endonezya


18.Soru

1982 Anayasası’na göre Devlete Başkanı ve Başkan yardımcısı kaç yıllık süre için seçilir?


Dört

Beş

Üç

On

Sekiz


19.Soru

Hindistan’da sömürgecilik faaliyetleri yürüten Doğu Hint Şirketi bölgedeki nüfuzunu aşağıda verilen devletlerden hangisinin desteği ile sağlamıştır?


İngiltere

Fransa

Hollanda

İtalya

Macaristan


20.Soru

  1. Japonya
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. Çin
    Yukarıda verilen ülkelerden hangisinin/hangilerinin nüfusu Hindistan’dan daha fazladır?


Yalnızca I

Yalnızca III

I ve II

I ve III

II ve III