Genel İşletme Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Mevcut ürün üretiminde herhangi bir değişiklik yapmadan, mevcut pazarda daha çok satış yapmaya yönelik stratejinin adı nedir?


Pazara nüfuz etme

Ürün farklılaştırma

Pazar farklılaştırma

Dikey birleşme

İleriye doğru dikey büyüme


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde sosyal sorumluluğun boyutlarından biri değildir?


Ekonomik

Yasal

Kültürel

Hayırseverlik

Etik


3.Soru

I. Kurum kültürünün gözden geçirilmesi.II. Paydaş gruplarının tanınması.III. İşletmenin sosyal sorumluluk alanlarının tespit edilmesi.IV. Çevre ile ilgili önceliklerin belirlenmesi.V. Kurumun sosyal sürdürülebirlilik raporunun hazırlanması.Yukarıda verilen adımlardan hangi/hangileri sosyal sorumluişletme olmanın yol haritasını oluşturmak için gereklidir?


Yalnız I
I ve II
I, II , III ve IV
I, II ve III
IV ve V

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörlerden biri değildir?


Ulaştırma
Pazara yakınlık
Müşteri görüşleri
İklim koşulları
Hammadde

5.Soru

İşletmelerin yüksek düzeyli çevresel belirsizlikler içinde olması temel anlamda aşağıdaki sonuçların hangisini öne çıkarır?


İşletmelerin içine kapanmasına yol açar.

Fırsat ve tehditlerin algılanmasını zorlaştırır.

Büyümeyi durdurur.

Piyasa ücretlerini düşürür.

Pazar payını azaltır.


6.Soru

Aşağıdaki üretim faktörlerinden hangisi yenilenebilir niteliktedir?


rüzgar

kömür

altın

petrol

bakır


7.Soru

İşletmelerin küçülme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


İşletmedeki maliyetleri düşürmek

İşletmedeki karar alma sürecini kısaltmak

Rakip stratejilerine uzun vadeli cevap verebilmek

Sonuç odaklı bir işletme haline gelebilmek

Verimliliği artırmak


8.Soru

Seramik ürünler üreten büyük bir kuruluşun; yönetim, pazarlama, üretim, finansman, muhasebe, insan kaynakları, halkla ilişkiler ve araştırma geliştirme departmanları bulunmaktadır. Bu departmanlar toplu halde neyi tanımlamaktadır?


Lojistik faaliyetleri
İşletme fonksiyonlarını
Tedarik Zinciri Yönetimini
Yönetim organizasyonunu
Tutundurma faaliyetlerini

9.Soru

Doğal çevre
İç çevre
Sosyokültürel çevre
Sektörel çevre

Yukarıda sayılanlardan hangileri işletmenin genel çevre elemanları arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve IV

Yalnız III


10.Soru

Etik kararların eşitlik, doğruluk ve tarafsızlık standartlarına dayalı olmasını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


İnnovasyon yaklaşımı
Faydacılık yaklaşımı 
Haklar yaklaşımı
Adalet kuramı yaklaşımı
Bütünleşik sosyal sözleşme kuramı

11.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sosyal sorumluluk düzeylerinden biri değildir?


Ekonomik sorumluluk
Çevresel sorumluluk
Yasal sorumluluk
Etik sorumluluk
Bireysel sorumluluk

12.Soru

Geleneksel yönetim modelinde işletme ile hangi paydaş grubu arasında etkileşim olması gerektiği düşünülmektedir?


Hissedarlar

Müşteriler

Devlet

Çalışanlar

Tedarikçiler


13.Soru

Örgüt kültürü aşağıdakilerden hangisi ile, diğer seçenekelere nazaran en az ilgilidir?


Örgüt yapısı

Temel değerler

Bireylerin davranış kalıpları

Bireylerin karar verme süreçleri

Düzenleyici kurumlar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını gösterir?


Verimlilik

Karlılık

Etkililik

Yenilikçilik

İnnovasyon


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk düzeyleri arasında yer almaz?


Ekonomik sorumluluklar
Yasal sorumluluklar
Etik sorumluluklar
Yönetsel sorumluluklar
Hayırseverlik sorumluluğu

16.Soru

Ünlü bir otomobil firmasının piyasaya sürdüğü bir modeli hatalı üretim gerekçesiyle geri toplaması bir halkla ilişkiler stratejisidir. Bu stratejinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir.


Arızayı gidermek

Krizi zamana yaymak

Rakiplere örnek olmak

Krizi durdurmak

Güven kazanmak


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirli büyüklükteki şirketlerin iş etiği yönetiminde daha çok kullandıkları güncel yaklaşımlar ve araçlardan biri değildir?


Etik kodlar
Risk analizi ve yönetimi
Etik eğitimi
Paydaşlara danışma
Vizyon bildirgesi

18.Soru

Birey veya grubun davranışlarının doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında hüküm vermeyi sağlayan ahlaki ilkeler ve değerler toplamı tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?


Etik
İstek
Sistem
Üretim
İnovasyon

19.Soru

Sistem yaklaşımına göre, belli sonuçlara ulaşmak için izlenebilecek yolların çeşitliliğini anlatan kavram aşağıdakilerin hangisidir?


Sinerji

Entropi

Ekofinalite

Pazarlama

Denetim


20.Soru

İşletmelerde toplam gelirlerin toplam giderlerden fazla olduğu durum hangi kavramla ifade edilmektedir?


Kâr

Zarar

Gelir

Harcama

Gider