Genel İşletme Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Jeremy Bentham ve John Stuart Mill tarafından desteklenen, çoğunluğun iyiliğini üreten kararın etik karar olduğunu savunan etik karar alma yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Haklar yaklaşımı

Faydacılık yaklaşımı

Adalet kuramı yaklaşımı

Bütünleştirici sosyal sözleşme kuramı

Sistem yaklaşımı


2.Soru

Hangi kuram etik karar almada sayısal bir yöntem elde etme kaygısı taşır?


Etik ikilem kuramı

Bütünleşik sosyal sözleşme kuramı

Faydacılık yaklaşımı

Haklar yaklaşımı

Adalet kuramı yaklaşımı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüme nedenlerinden biri değildir?


İşletmelerin kârlarını artırmak istemesi
İşletmelerin piyasada iyi bir yer edinmek, hammaddeye daha kolay ve uygun şartlarda ulaşmak istemesi
Büyük işletmelerin yenilikleri öğrenmesinin daha kolay olması ve son teknolojik gelişmeleri, diğer işletmelere göre daha iyi takip edebilmesi ve satın alması
İşletmelerin büyümesinin bürokrasiyi azaltması
İşletmelerin büyüdükçe nitelikli çalışanları daha kolay temin edebilmesi

4.Soru

İnsanların sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


İşletmeler tarafından üretilen ürünler ve hizmetler insanların sorun ve ihtiyaçlarını tamamen çözer.

Geçmişin sorunları ve ihtiyaçları o dönemdeki ürün ve hizmetlerle çözülmüştür.Yeni ürün ve hizmet üretmeye gerek yok

Geçmişin sorunları ve ihtiyaçları günümüzün ürün ve hizmetleri ile daha iyi çözülür.

Geleceğin sorun ve ihtiyaçlarını çözmek için bu günden çalışmaya gerek yok

Geçmişin, bu günün ve geleceğin sorun ve ihtiyaçları bu gününün ürün ve hizmetleri ile çözülebilir.


5.Soru

Bireyin ahlaki gelişmişlik düzeyini belirlemek için kullanılan göstergelerden biri olan üç aşamalı gelişim basamağı, aşağıdaki bilim insanlarının hangisi tarafından oluşturulmuştur?


Kohlberg
 Bentham
Russell
Comte
Aristotales

6.Soru

İşletme kurulmasına karar verilirken hangi üretim teknolojisinin kullanılacağı fizibilite çalışmasının hangi araştırması kapsamında değerlendirilmektedir?


Ekonomik

Teknik

Finansal

Örgütsel

Hukuki


7.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Anadolu Üniversitesinin vizyonu dur?


İletişim ve teknolojik çözümlerle hayatı kolaylaştırmak.

Yurt içinde en çok tercih edilen üniversite olmak.

Eğitim kalitesini sürekli geliştirmek

Yaşam boyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak.

Uluslararası düzeyde eğitim yapmak.


8.Soru

Girişimcinin  tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak  yapılmıştır? 


İnsanları belirli amaçları gerçekleştirecek işleri yapmak üzere yönlendiren ve yöneten kişidir. 
İşletmede gerçekleşen finansal nitelikteki olayları ölçerek kayda alan ve yorumlanmak üzere yöneticilere ileten kişidir. 
Pozisyon boşluğu olduğunda pozisyonu doldurmak amacıyla aday bulan, seçimini yapan ve oryantasyonunu gerçekleştiren kişidir. 
Toplumda saygınlık ve sosyal statü elde etmek isteği olan kişidir.
Bir ihtiyacı teşhis ederek, işi fikre dönüştüren ve gerekli riskleri üstlenerek ticari işletme kuran kişidir.

9.Soru

İşletmelerin kendi olanaklarıyla, faaliyetleriyle yaratıkları kaynakları kullanarak büyümelerine ne ad verilir?


Dışsal büyüme
Çapraz birleşme
Yatay birleşme
Dikey birleşme
İçsel büyüme

10.Soru

Şehir merkezindeki otopark, yemek, alış-veriş ve diğer birçok hizmeti bir arada bulabileceğiniz büyük bir alış veriş merkezinde yer alan sinemayı ulaşım kolaylığı açısından tercih eden bir tüketicinin göz önünde bulundurduğu faryda aşağıdakilerden hangisidir?


Yer

Mülkiyet

Zaman

Şekil

Hız


11.Soru

İşletmelerin sektörel çevresinin temel olarak beş bileşenden oluştuğu belirtilebilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Rakipler ve rekabet

Müşteriler

Tedarikçiler ve stratejik ortaklıklar

Yasal düzenleyiciler ve çıkar grupları

Siyaset kurumları


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş etiği konusunda karar ama yaklaşımlarından biri değildir?


Adalet kuramı

Faydacılık 

Haklar

Bütünleştirici sosyal sözleşme

Eşitlik


13.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi işletmelerin yasal ve ekonomik bağımsızlıklarını yitirmeden oluşturdukları, iş için birbirleri ile kurdukları birlik veya ortaklık anlamında kullanılmaktadır?


Delegasyon

Konsolidasyon

Sendikasyon

Konsorsiyum

Kartel


14.Soru

Fırtına, deprem, sel, yangın ve diğer doğal afetler işletme faaliyetlerinin kesintiye uğramasına veya tamamen durmasına neden olmaktadır. Aşağıdaki işletmelerden hangisinin doğal çevreyle yakın bir etkileşimi vardır?


Dayanıklı tüketim malı ticareti yapan işletmeler

Turizm alanında faaliyet gösteren işletmeler

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmeler

Bankacılık alanında faaliyet gösteren işletmeler

Madencilik alanında faaliyet gösteren işletmeler


15.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi büyümenin getirdiği yararlardan biri değildir?


Pazarda yer edinme
Tanınmak ve marka olmak
Uluslararası bağlantılar kurmak
Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem vermek
Fayda maaliyet analizinin yapılması

16.Soru

İşletmelerin gerek yasal gerekse ekonomik özgürlüklerini kaybettiği birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

 


Tröst

 

Konsern

 

Holding

 

Tam birleşme

Küçülme

 


17.Soru

İşletmelerin piyasaya çıkmalarının temel sebebi nedir?


Her yıl gelirlerini, katlanarak arttırmak,
Tüketicilerin tercihlerini değiştirebilmek
İnsanların sorunlarını daha iyi çözme ve ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak
Piyasadaki tüm ürünlerin dağıtıcısı olabilmek
Çalışanlarına daha iyi bir çalışma ortamı yaratabilmek

18.Soru

Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumu aşağıdakilerin hangisidir?


Sinerji

Entropi

Ekofinalite

Pazarlama

Denetim


19.Soru

Hangi teknikler ile birlikte geliştirilecek iş etiği uygulamaları iş etiğini ilgilendiren konularda işletmelerin imajlarına olumlu etki yapacaktır?


Etik Danışmanları
Etik Eğitimi
Raporlama/ Tavsiye kanalları
Risk analizi ve yönetimi
Denetim, hesap verme

20.Soru

10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon Türk lirasını aşmayan işletmelere ne ad verilir?


Mikro işletme

Küçük işletme

Orta büyüklükteki işletme

Büyük işletme

Uluslararası işletme