Genel İşletme Ara 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin fayda yaratmak için yaptığı değişikliklerden biri değildir?


Şekil değişikliği

Zaman değişikliği

Yer değişikliği

Mülkiyet değişikliği

Yönetici değişikliği


2.Soru

Etik kararların eşitlik, doğruluk ve tarafsızlık standartlarına dayalı olmasını savunan yaklaşım hangisidir?


Haklar yaklaşımı
Bütünleşik sosyal sözleşme kuramı
Adalet kuramı yaklaşımı
Faydacılık yaklaşımı
Misyon ve değerler bildirgesi

3.Soru

Bir işletmenin var olma nedenini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Misyon

Vizyon

Temel yetenekler

Örgüt kültürü

Örgüt yapısı


4.Soru

Genel Sistem Yaklaşımının öncüsü olan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


Karl Marx

Elton Mayo

Karl Ludwig Von Bertalanffy

Frederick W. Taylor

Henri Fayol


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaptıkları iş bakımından işletme türlerine örnektir?


Orta büyüklükteki işletmeler

 

Yerli işletmeler

 

Hizmet üreten işletmeler

 

Mikro işletmeler

Yabancı işletmeler


6.Soru

İş yaşamında; ast-üst ilişkileri, çalışanlar arasındaki iletişim biçimi, iş yerinde tercih edilen giyim tarzı ve profesyonel yaşamda uygun bulunan tavır ve davranışlara ne ad verilir?


Normlar

Tekrarlar

Kurallar

Tutumlar

Taklitler


7.Soru

İşletmelerin var olan kıt kaynakları kullanarak, sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretim yaptıkları ortama ne ad verilir?


Siyasal-yasal çevre

Sosyokültürel çevre

Ekonomik çevre

Teknolojik çevre

Doğal çevre


8.Soru

İşletmeler açısından sosyal sorumluluk dört bölümde incelenebilir. Bunlar sosyal sorumluluğun birbiriyle ilişkili ve ayıt edilebilir dört yüzünü ifade etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklardan biri değildir?


Ekonomik sorumluluk
Yasal sorumluluk
Etik sorumluluk
Hayırseverlik
Bireysel sorumluluk

9.Soru

10 kişiden az yıllık çalışanı olan işletmeler hangi kapsamda değerlendirilmektedir?


Büyük

Orta

Küçük

Mikro

Atölye


10.Soru

İşletmelerde dağıtım adaleti, işlemsel adalet ve etkileşimsel adalet olmak üzere üç tür adaletin gözetilmesi gerektiğini savunan iş etiği yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Faydacılık Yaklaşımı

Haklar Yaklaşımı

Adalet Kuramı Yaklaşımı

Bireyselcilik Yaklaşımı

Bütünleştirici Sosyal Sözleşme Kuramı Yaklaşımı


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin küçülme kararı verme nedenlerinden biri değildir?


İşletmedeki maliyetleri düşürmek

Müşteri odaklı bir işletme olabilmek

Verimliliği arttırmak

İşlem odaklı bir işletme haline gelebilmek

Rakiplerin yaptıklarına daha kısa sürede cevap verebilmek


12.Soru

Ülkede hemen hemen tüm AVM'lerde mağazalar zinciri bulunan bir firmanın sayısını azaltarak birçok AVM'de mağazalarını kapatmıştır. Pazarda yaşamını sürdürmekle birlikte, 298 mağazası olan işletmenin 72 mağazası faaliyet halindedir. 1100 çalışanın 700 'ü işten çıkartılmıştır. İşletme maliyetleri düşürerek ve hiyerarşiyi azaltmıştır. İşletmenin bu hamlesi size neyi çağrıştırmaktadır?


Tröst
Kartel
İşletmeler arası centilmenlik anlaşması
İşletmelerde küçülme
Konsorsiyum

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme çıktılarından biri olamaz?


Mallar

Hizmetler

Fikirler

İnsan Kaynakları

Atıklar


14.Soru

Çokuluslu işletmeler aşağıdaki hangi işletme türleri içinde yer almaktadır?


Dünya ölçeğine göre işletme türleri

 

Sermaye mülkiyeti bakımından işletme türleri

 

Yaptıkları iş bakımından işletme türleri

 

Büyüklükleri bakımından işletme türleri

Yasal statü bakımından işletme türleri


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinin bölümlerinden biri değildir?


Çalışma standartları

Çevre

İnsan hakları

Doğru raporlama

Yolsuzlukla mücadele


16.Soru

Mal ve hizmetlerin insanların ihtiyaçlarını giderme özelliği aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Fayda

İş fikri

Üretim

Sermaye

Girişimcilik


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küresel çevrenin doğal çevre üzerindeki bir etkisidir?


Ulus-devlet otoritesinin zayıflaması

Küresel sermaye pazarlarının gelişmesi

İngilizce’nin uluslararası bir dil haline gelmesi

Genetiği değiştirilmiş ürünler

Yolculuk sürelerinin kısaltılması


18.Soru

Ali ile Ayşe süt ürünleri üretim fabrikasında işçi olarak çalışmaktadırlar. Çalışma koşulları görev süreleri ve yaptıkları iş aynı olmasına karşın Ali daha yüksek ücret almaktadır. Örnek olaya göre "Etik Karar Alma Yaklaşımlarından" hangisi ihlal edimektedir?


Bütünleşik Sosyal Sözleşme Kuramı- Normatif Yaklaşım
Haklar Yaklaşımı- İfade Özgürlüğü
Faydacılık Yaklaşımı- Çoğunluk Görüşü
Adalet Kuramı Yaklaşımı- Dağıtım Adaleti
Bireysel Yaklaşım- Cinsiyetçilik

19.Soru

Bir tekstil firması yöneticisi, işyerinde çalışan işçilerin beşte birini işten çıkartmanın, karlılığı artıracağını ve geri kalan işçilerin iş güvencesinin iyileşeceğini ve hissedarlar çıkarına hizmet edeceğini düşünmektedir. Bu örnek olaya göre yönetici iş etiği konusuna yaklaşımlarından hangisini benimsemiş olmaktadır?


Faydacılık yaklaşımı
Haklar yaklaşımı
Adalet kuramı yaklaşımı
Bütünleştirici sosyal sözleşme kuramıdır
Adalet kuramı

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmecilik süreçlerindendir? 1) Üretim 2) Yönetim ve Organizasyon 3) Hizmetler


Yalnız 1
Yalnız 2
Yalnız 3
1 ve 2
1, 2 ve 3