Genel İşletme Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşletmeye kar sağlamak ve ya gelir getirmek amacıyla yapılan her türlü harcamaya ne ad verilir?


Fizibilite
Araştırma
Yatırım
Yer belirleme
Analiz

2.Soru

Bir faaliyet dönemi içinde kullanılacak, tüketilecek, satılacak, tahsil edilecek unsurlar ile paranın kendisinden oluşan varlıklara ne denmektedir?


Dönen varlıklar

Duran varlıklar

Finansal varlıklar

Mali varlıklar

Maddi duran varlıklar


3.Soru

Emek, sermaye, arazi, malzeme, enerji ve bilginin etkin kullanımına ne ad verilir?


Verimlilik

Etkinlik

Karlılık

Sinerji

Etkililik


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgilerinin sahip olması gereken niteliklerden birisi değildir?


İlgililik

Güvenilirlik

Tutarlılık

Karşılaştırılabilirlik

Anlaşılabilirlik


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin yönetsel rolleri arasında yer alır?


Bilgi sağlama rolü
Teknik rolü
Beşeri rolü
Kavramsal rolü
Örgütsel rolü

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin işlevleri arasında yer almaz?


Eğitim ve geliştirme
Zihinsel emek
Performans yönetimi
İşe alma
Endüstri ilişkileri

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir üretim sistemi değildir?


El işçiliği
Ev işçiliği
İmalathane
Fabrikasyon
Al-sat

8.Soru

Üretim sisteminin amaçlarını gerçekleştirme derecesi olarak tanımlanan öğe aşağıdakilerin hangisidir?


Verimlilik

Etkinlik

Kapasite

Esneklik

Misyon


9.Soru

İş tanımları ve iş gerekleri konusunda çalışmalar yapılmadan önce tamamlanması gerekli ön araştırma aşağıdakilerden hangisidir?


Performans yönetimi
İş analizi
Performans değerlendirme
işgücü talebinin belirlenmesi
Personel bulma

10.Soru

1. Yöneltme 2. Liderlik3. Planlama 4. Örgütleme Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri  “Yönetim Fonksiyonları” arasında yer alır?


1 ve 2
1,3 ve 4
2,3 ve 4
1,2,3 ve 4
2 ve 3

11.Soru

İşe alıştırma  aşağıdaki kavramlardan hangisidir?


İşe alma
Eğitim ve geliştirme
Oryantasyon
Ücret yönetimi
İş analizi 

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla el işçiliği, ev işçiliği, imalathane sistemi ve fabrikasyon sisteme ait ürünlere örnek oluşturmaktadır?


Dikiş makinası-Gözlük-Pasta-Tekne
Dikiş makinası-Buzdolabı-Pasta-Saç Boyası
Halı-Saat-Yolcu Uçağı-Otomobil
Gözlük-Güneş Kremi-Tekne-Saç Boyası
Gümüş takı-İğne oyası yemeni-Pasta-Otomobil

13.Soru

Konfeksiyon, mobilya, ayakkabı üretimi gibi hammaddelerin biçimini değiştirerek değerini arttıran ve böylece yeni ürünler oluşturan üretim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


Fabrikasyon üretimi
Montaj üretimi
Analitik üretim
Sentetik üretim
Birincil üretim

14.Soru

"Halen XX Bilgisayar firmasının Teknik Servis bölümü yöneticiliğini yapmaktayım." diyen bir kişinin, bir yöneticinin sahip olması gereken yeteneklerden hangisi ile öne çıktığı söylenenbilir?


Kavramsal Yetenek
Teknik Yetenek
Beşeri Yetenek
Lider Olma Yeteneği
Sözcü Olma Yeteneği

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin bir işletme için önemli olma nedenlerinden biridir?


Rekabet avantajı sağlayan önemli bir kaynak olması
İnsan kaynakları yönetiminin bir destek birimi olması
Büyük bir maliyet faktörü olması
İnsan kaynakları yönetiminin klasik bir anlayışa sahip olması
Statik bir yapıya sahip olması

16.Soru

İşletmelerde amaçlarla. bunlara ulaştıracak araçların ve olanakların seçimi veya belirlenmesine yönelik işletme fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


Yöneltme
Planlama
Örgütleme
Denetleme
Yürütmt

17.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi muhasebenin temel amaçlarından biri değildir?


İşletme hakkında karar verecek olan taraflara doğru kararlar verebilmeleri için yardımcı olmak.
İşletmenin finansal durumu hakkında bilgi vermek.
İşletmenin faaliyet sonuçları hakkında bilgi vermek.
İşletmenin nakit akışları hakkında bilgi vermek.
İşletmeden çıkarılacak personel hakkında bilgi vermek.

18.Soru

Bir dönemlik muhasebe süreci hangi işlemle başlar ve hangi işlemle sona erer?


Dönembaşı işlemleri ile başlar kesin mizan ile sona erer.

Dönembaşı işlemleri ile başlar büyük defter kayıtları ile sona erer.

Dönembaşı işlemleri ile başlar geçici mizan ile sona erer.

Dönembaşı işlemleri ile başlar finansal tabloların düzenlenmesi ile sona erer.

Envanter işlemleriyle başlar kesin mizanla sona erer.


19.Soru

İşletme içi bilgi kullanıcılarının bilgi ihtiyacını karşılayan maliyet analizleri, kârlılık raporları ve bütçeler aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?


Yönetim muhasebesi

Finansal muhasebe

Genel muhasebe

Maliyet muhasebesi

Vergi muhasebesi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin sahip olması gereken temel yeteneklerden kavramsal yeteneği açıklamaktadır?


Yöneticinin fonksiyonel uzmanlık alanını ifade eder.

Yöneticinin işletmeyi bir bütün olarak görmesini ifade eder.

Yöneticinin diğer insanlarla birlikte çalışabilme becerisini ifade eder. 

Yöneticinin uzmanlık bilgisi, analiz yeteneği, alana ilişkin araç ve teknikleri öğrenme ve kullanabilme becerisini ifade eder. 

Yöneticinin insanların davranış özelliklerini anlayarak onları örgütsel amaçları gerçekleştirmeye yöneltebilme becerisidir.