Genel İşletme Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çamaşır makinası üreten bir işletme, üretim ve pazarlama süreci için aşağıdaki çeşitli karar problemleri ile karşı karşıyadır. Bu karar problemlerinin hangilerinde muhasebe bilgisine ihtiyaç duyacaktır? I. Mevcut bulaşık makinalarında bulunan en kısa program 30 dakikalıktır. Daha kısa yıkama süresi olan bir model geliştirilmeli mi? II. Yeni bir montaj hattı kurulmalı mı? III. Önümüzdeki ayın üretim planında hangi modelin üretim miktarı ne olmalıdır? IV. Deterjan çekmeceleri tesis bünyesinde mi üretilmeli yoksa yan sanayide mi ürettirilmelidir?


I. ve III.
I., II. ve III.
III. ve IV.
II., III., ve IV.
I., II., III., ve IV.

2.Soru

Müşteriler için değer yaratma, değeri tanıtma ve sunmayı hedefleyen ve organizasyona ve onun paydaşlarına yarar sağlama amacıyla müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik bir süreçler dizisi ve örgütsel fonksiyonudur. Yukarıda yapılan açıklama hangi kavramı tanımlamaktadır?


Tutundurma
Lojistik
Pazarlama
Değişim
Finansman

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ürün için fiyat belirlerken elde etmeye çalıştığı genel işletme ve pazarlama amaçlarından birisi değildir?


Kar sağlama amacı

Reklam amacı

Rekabete dönük amaçlar

Yaşamını sürdürme amacı

Satış hacmini arttırma amacı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin karar verici rolü kapsamında yer almaz?


Temsil rolü
Girişimci rolü
Sorun çözücü rolü
Kaynak dağıtıcı rolü
Arabulucu rolü

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme yöneticilerine sağlanan bilgiler arasında yer almaz?


Pazarlama ile ilgili bilgiler
Finans ile ilgili bilgiler
Üretim ile ilgili bilgiler
İnsan kaynakları ile ilgili bilgiler
İşgörenlerin özel konuları ile ilgili bilgiler

6.Soru

İşletmenin operasyonel faaliyetlerini yürüten, üretimden veya hizmet sunumundan doğrudan doğruya sorumlu olan yönetim kademesi hangisidir?


Üst

İdari Çalışanlar

Tepe

Orta

Alt


7.Soru

Carroll’ın Dört Aşamalı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modeline göre toplum tarafından işletmelerin gerçekleştirmesi arzu edilen sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?


Hayırseverlilik sorumluluğu

Etik sorumluluk

Yasal sorumluluk

Ekonomik sorumluluk

Kar sorumluluğu


8.Soru

Mevcut kaynaklar ile en iyi sonuçlara ulaşma aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir?


Verimlilik

Etkililik

Üretkenlik

Yöneltme

Liderlik


9.Soru

Doğru şeyi yapmak olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kapasite
Esneklik
Yönetim
Verimlilik
Etkinlik

10.Soru

Kontrol sürecinin aşamaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?


İş tanımlarının yapılması

Görev tanımlarının yapılması

İşgören seçimi

Standartların belirlenmesi

Amaçların belirlenmesi


11.Soru

Türkiye'de bir işletme kurulurken aşağıdaki kurumlardan hangisi ile izin alma/başvurma/üye olma gibi bir iş ilişkisine girmez?


Bölge Sanayi Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik Kurumu

Vergi dairesi

Merkez Bankası

Belediye


12.Soru

Motivasyon ve liderlik hangi yönetim fonksiyonu kapsamında değerlendirilmektedir?


Planlama

Yöneltme

Kontrol

Denetim

Örgütleme


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların analizinde en yaygın olarak kullanılan analiz tekniklerinden birisi değildir?


Oran analizi

Karşılaştırmalı tablolar analizi

Yüzde yöntemi ile analiz

Teknik analiz

Trend analizi


14.Soru

İnsanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamak amacıyla ürün ya da hizmetlerin meydana getirilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir?


İnsan kaynakları
Üretim
Pazarlama
Finans
Satış

15.Soru

Muhasebe sürecinde envanter kayıtlarından sonra tüm hesap kalanlarının ele alındığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Yevmiye defteri
Büyük defter
Genel geçiçi mizan
Envanter işlemleri
Kesin mizan

16.Soru

Nitelikli insan kaynaklarının elde edilebilmesi için öncelikli yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?


Test tekniklerinin kullanılması

İşlerin değerlendirilmesi

Ücret planlarının yapılması

İnsan kaynakları planlamasının yapılması

İnsan kaynakları bilgi sisteminin tasarlanması


17.Soru

Oyuncak üreticisi bir işletmenin akülü araba ürününe müzik ve ses sistemi adapte etmesi aşağıdaki büyüme stratejilerinden hangisine bir örnek teşkil eder?


Pazar farklılaştırma

Ürün farklılaştırma

Pazara nüfuz etme

Dikey ileri farklılaşma

Dikey geri büyüme


18.Soru

Bir işletmede en üst konumda bulunan yöneticiden en alt konumdaki vasıfsız çalışana kadar tüm çalışanları kapsayan kavram aşağıdaki kavramlardan hangisidir?


İnsan kaynağı 
İstek
Sistem
Yönetim
İnovasyon 

19.Soru

İnsan kaynakları bölümünün iç organizasyonu dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yöneticisinin görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?


İnsan kaynakları bölümünü yönetmek
Komuta yöneticilerine danışmanlık yapmak
Politika ve stratejileri uygulamak
İnsan kaynakları yönetimi ile şirket stratejilerinin bağlantısını kurmak
Örgütte insan kaynakları politikalarını belirlemek

20.Soru

Üretim yapmak için takip edilecek yöntemler gereği olarak, teçhizatların organize edilip sıralandığı bir üretim sistemidir. Üretim sırasında malzeme akışı süreklidir. İşlerin rotası sabittir ve tezgah ayarları çok seyrek değişir. Eğer üretimin tümü için pazar bulunabiliyorsa bu tip üretim avantajlıdır. Tersi durumda özel ve pahalı makine ve teçhizat gerektiren bu tip üretim biçimlerinde üretim esnekliği olmadığından, talep azalmalarının maliyeti çok yüksek olur. Yukarıda verilen açıklamalar hangi üretim yöntemini tanımlamaktadır?


Sipariş Üretim
Sürekli üretim
Akıcı üretim
Seri üretim
Tek üretim