Genel İşletme Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetim piramidinin en üst basamağında yer alan yöneticiler arasında yer alır?


Genel müdür yardımcıları

Bölüm müdür yardımcıları

Kısım müdürleri

Bölüm müdürleri

Ustabaşılar ve hat yöneticileri


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nakit çıkışlarına yol açan faaliyetlerdendir?


Alacakların tahsili

Nakit şeklinde borçlanmalar

Nakit sermaye artırımı

Peşin alışlar

Peşin olarak maddi duran varlık satışları


3.Soru

İşletmelerin, ürünün kalitesini, tadını, kokusunu, tasarımını veya ambalajını değiştirerek ürünlerini daha cazip hâle getirmesini konu alan strateji aşağıdakilerden hangisidir?


Pazara nüfuz etme

Ürün farklılaştırma

Pazar farklılaştırma

Dikey birleşme

İleriye doğru dikey büyüme


4.Soru

İnsan kaynağı kavramı üretim faktörlerinden hangisiyle ilişkilidir?


Girişimci

Emek

Sermaye

Doğal kaynaklar

Teknoloji


5.Soru

Bir muhasebe yöneticisinin sahip olduğu muhasebe bilgisi hangi yönetsel yetenektir?


Kültürel

Genel

Kavramsal

Teknik

Beşeri


6.Soru

Finansal durum tablosunun diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?


Bilanço

Gelir tablosu

Nakit akım tablosu

Öz kaynaklarda değişim tablosu

Yatırım tablosu


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarından biri değildir?


İşe alma
Eğitim ve geliştirme
Güdüleme
Ücret yönetimi
Özlük işleri

8.Soru

Yönetim piramidine göre aşağıdakilerden hangisi alt kademe yönetiminde bulunur?


Genel müdür yardımcıları

Genel direktör

Bölüm müdürleri

Bölüm müdür yardımcıları

Kısım müdürleri


9.Soru

‘’Doğada bulunan hammaddelerin çıkarılması biçimindeki üretime …….. denir.’’ İfadesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?


Montaj Üretimi
Fabrikasyon Üretimi
Analitik ve Sentetik Üretim
Birincil Üretim
El İşçiliği Üretimi

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sürecinde yer almaz?


Finansal Tablolar
Yevmiye Defteri
Büyük Defter
Personel Ücretleri
Kesin Mizan

11.Soru

Yeryüzünde kullanılan her çeşit ürünün üretiminde yer alan ürünlerin üretimine ne ad verilir?


Analitik ve Sentetik Üretim
Fabrikasyon Üretimi
Primer Üretim
Seri Üretim
Montaj Üretimi

12.Soru

İş yerlerinde işle ilgili mevcut değerlendirmenin bir önemli parçası olan ve işi tanımlayan bir değerlendirme, ve bunu gerçekleştirmek üzere yapılan bir araştırma aşağıdaki kavramlar hangisinin tanımıdır?


İşe alma
Eğitim ve geliştirme
Güdüleme
Ücret yönetimi
İş analizi 

13.Soru

Muhasebe sürecinde yer alan “envanter işlemleri” aşamasından sonra gelen işlem aşağıdakilerden hangisidir?


Kesin mizan
Büyük defter
Finansal tablolar
Genel geçici mizan
Yevmiye defteri

14.Soru

Personelin işletme dışından almış olduğu eğitimin ücretinin işletme tarafından ödenmesine ne isin verilmektedir?


Dolaylı Ödeme
Doğrudan Ödeme
Taksitli Ödeme
Eğitim Ödemesi
Şirket Ödemesi

15.Soru

Bir işletmede personel işleri Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı olarak çalışan Mali ve İdari İşlere bağlıdır. Bu işletme aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Tekstil atölyesi
Havayolu işletmesi
Beyaz eşya fabrikası
Otomobil fabrikası
Uçak fabrikası

16.Soru

Teknoloji ve küreselleşmenin etkisiyle günümüzde değişim ve dönüşüm hız kazanan kavramlardır. Bu durum iş dünyası için de geçerlidir. Bu kapsamda iş yapılış şekilleri, gereklilikleri ve tanımları sıklıkla değişebilmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda insan kaynakları yönetimin hangi fonksiyonu işletmelerin bu değişime ayak uydurarak sürdürülebilirliğini korumasında kilit öneme sahiptir.


İşe alma
Eğitim ve geliştirme
Performans yönetimi
Kariyer yönetimi
Özlük işleri

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgisinin sahip olması gereken niteliklerden olan ilgililiği açıklar?


Finansal tabloların mümkün olduğu kadar ilgili tarafların kolayca anlayabileceği kadar açık bir şekilde açıklanması
Gelecekteki olayları tahmin etmek veya geçmiş olayları doğrulamaya yardımcı olma konusundaki kararları etkileme gücüne sahip olması
Önemli hata ve ön yargı içermemesi
İşletmede gerçekleşen değişmelerin belirlenebilmesi ve diğer işletmelerin performansları ile karşılaştırmalar yapılabilmesi
Nihai karar verirken bilginin önemli olması

18.Soru

Hangisi bütünün kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazla bir değer yaratmasını ifade etmektedir?


Entropi
Sinerji
Ekofinalite
Ekonomik çevre
Açık sistem

19.Soru

Yöneticinin fonksiyonel uzmanlık alanını ifade eden belirli görevleri yerine getirmek için ihtiyaç duyulan işe özgü bilgi ve teknikleri kapsayan yeteneğe ne ad verilir?


Beşeri yetenek

Teknik yetenek

Temsil rolü

Birleştirici rolü

Kavramsal yetenek


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ücret ve ek ödemeleri etkileyen faktörler arasındadır?


İş oryantasyonu
Sınavlar
Yazılı testler
Çoklu karşılaştırma
Performans tabanlı