Genel İşletme Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Doğru sayıda ve nitelikli çalışanın doğru yer ve zamanda yöneticiler tarafından bir araya getirilmesini sağlayan süreç insan kaynakları fonksiyonlarından hangisidir?


İnsan kaynakları planlaması
İşe alma
Eğitim ve geliştirme
Performans yönetimi
Kariyer yönetimi

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kontrol süreci adımlarından birisi değildir?


Standartların belirlenmesi

Performansın ölçülmesi

Performansın düzeltilmesi

Performansın standartlarla karşılaştırılması

Yetersiz de olsa olduğu gibi bırakılması


3.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde fonların varlıkların edilmesine göre kullanıldığı alanlar yer almaktadır?


Çalışma Sermayesi Yönetimi - Sermaye Bütçelemesi
Yatırım Kararları - Sermaye Bütçelemesi
Sermaye Bütçelemesi - Duran Varlıklara Yatırım
Dönen Varlıklara Yatırım - Çalışma Sermayesi Yönetimi
Çalışma Sermayesi Yönetimi - Kar Dağıtım Kararları

4.Soru

Yöneticilerin işletmeyi etkin bir biçimde idare edip edemediklerini değerlendirmek ve gelecekteki risk ve getiri düzeyleri hakkında karar vermek, işletmede ortak olarak kalıp kalmama kararını değerlendirmek amacıyla muhasebe bilgisine ihtiyacı olan taraf aşağıdakilerden hangisidir?


İşletmeye borç verenler
İşletme yöneticileri
İşletme sahipleri
Rakipler
Müşteriler ve tedarikçiler

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgisinin faydalı olması için gerekli unsurlardan biri değildir?


Dönemsellik
İlgililik
Güvenilirlilk
Karşılaştırılabilirlik
Anlaşılabilirlik

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin karar verme ile ilgili faaliyetlerini yerine getirirken üstlendikleri rollerden birisi değildir?


Girişimci rolü

Sorun çözücü rolü

Kaynak dağıtıcı rolü

Arabulucu rolü

Lider rolü


7.Soru

Çalışılanların kendi aralarında gayri resmî olarak kişisel veya kurumsal konularda dedikodu türü görüşmeler yapmaları şeklinde ortaya çıkan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?


Biçimsel iletişim

Biçimsel olmayan iletişim

Yatay iletişim

Çapraz iletişim

Aşağı doğru iletişim


8.Soru

Doğadaki tüm sistemlerin yok olmaya mahkûm oldukları şeklinde açıklanabilecek olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Sinerji

Entropi

Ekofinalite

Pazarlama

Denetim


9.Soru

Aynı hammaddeyi kullanan işletmeler arasında yapılan karteller aşağıdakilerden hangisidir?


Satın alma kartelleri

Pazarlama kartelleri

Fiyat kartelleri

Miktar kartelleri

Zaman kartelleri


10.Soru

Başkaları vasıtasıyla, işlerin etkili ve verimli bir şekilde yaptırılması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?


Yönetim

Koordinasyon

Planlama

Örgütleme

Denetim


11.Soru

Yöneticinin emrinde çalışanları motive etme ve onlara liderlik etme ile ilgili sorumlulukları, onların hangi rolleri ile ilgilidir?


Bilgi yayma rolü

Temsil rolü

Lider rolü

Birleştirici rolü

Monitör rolü


12.Soru

Müşteriler için değer yaratma, değeri tanıtma ve sunmayı hedefleyen ve organizasyona ve onun paydaşlarına yarar sağlama amacıyla müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik bir süreçler dizisi ve örgütsel bir fonksiyon olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarlama
Üretim
Finans
İnsan kaynakları
Yönetim

13.Soru

Bir işletmede neyin nasıl ve kim tarafından yapılacağı, aşağıdaki işletme yönetim fonksiyonlarından hangisinin kapsamındadır?


Planlama

Örgütleme

Yöneltme

Koordinasyon

Kontrol


14.Soru

Değişim maliyetleri aşağıdaki sektörel çevre bileşenlerinden en çok hangisi için kritiktir?


Yasal düzenleyiciler

Stratejik ortaklar

Müşteriler

Rakipler 

Tedarikçiler


15.Soru

Birincil üretim yöntemini diğer üretim yöntemlerinden ayrıştıran en temel fark nedir?


Sabit maliyetler azdır.
Hammaddeler üzerinde yapılan değişikliklerden ziyade, varolan hammaddeyi çıkarmaya yöneliktir.
Hammadelerin üzerinde değişiklik yapılması temeline dayanmaktadır.
İnsan gücüne dayanmaktadır.
Düşük üretim hacmine sahiptir.

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi en az kaynak kullanımı ile en fazla çıktıya ulaşmayı ifade eder?


Verimlilik
Etkililik
Kurumsallaşma
Aile işletmesi
Koordinasyon

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının performansı ile ilgili göstergelerden biridir?


İnsan kaynakları arzı
İnsan kaynakları talebi
Personel devir oranı
Oryantasyon süresi
Yardımcı teknoloji kullanım oranı

18.Soru

"Muhasebe bilgisi önemli hata ve ön yargı içermemelidir" ifadesi muhasebe bilgisinin sahip olması gereken bilgilerden hangisine ilişkindir?


İlgililik
Güvenirlilik
Karşılaştırılabilirlik
Anlaşılabilirlik
Önemlilik

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerde kullanılan biçimsel iletişim türlerinden birisi değildir?


Yukarı doğru iletişim

Yatay iletişim

Çapraz iletişim

Aşağı doğru iletişim

Tarafsız iletişim


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmeler tarafından kullanılan insan kaynağı seçim araçlarından biri olarak değerlendirilemez?


Dini inanç ve siyasi görüş ölçütleri
Sınavlar
Görüşme (mülakat)
Test uygulamaları
Başvuru formları