Genel İşletme Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Maaş II. Teşvik Pirimi III. Eğitim Ücreti IV. Lojman Yukarıda verilen maddelerden hangisi/hangileri doğrudan ödeme içinde yer almaktadır?


I ve II
Yalnız I
II ve IV
III ve IV
I ve IV

2.Soru

Aşağıdaki işlemlerden hangileri işletmelerin kuruluş aşamasında yaptığı işlemlerdir?

I- Belediyeden işyeri açma/çalıştırma ruhsatı alınması

II- Tutulması zorunlu defterlere envanter kayıtlarının yapılması

III- Vergi dairesine damga vergisi yatırılması

IV- Ticaret ve Sanayi odasına kayıt yaptırılması


I-III-IV

II-III-IV

I-II-III

I-III

II-IV


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hazırladığı temel finansal tablolardan biri değildir?


Mizan
Gelir tablosu
Bilanço
Nakit akım tablosu
Özkaynaklarda değişim tablosu

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevresinin bir unsurudur?


Örgüt kültürü

Müşteriler

Rakipler

Tedarikçiler

Sosyokültürel çevre


5.Soru

Temel muhasebe eşitliğinin her zaman eşitlik hâlinde kalabilmesi için finansal nitelikli olayların kaydında mutlaka en az iki ayrı hesap kullanılarak hesaplanmasına muhasebede verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Güvenilirlik esası
Çift taraflı kayıt esası
Likidite esası
Faaliyetin gerçekleştiği anda kaydedilmesi esası
Raporlama esası

6.Soru

"Müşteriler için değer yaratma, değeri sunma ve tanıtmayı hedefleyen, organizasyona ve onun paydaşlarına yarar sağlama amacıyla müşteri ilişkilerini yönetmeye yönelik bir süreçler dizisi ve örgütsel bir fonksiyondur" ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Üretim
Pazarlama
Yöneltme
Organizasyon
Denetleme

7.Soru

Yazılı kompozisyon
Kritik olay
Grafik değerlendirme ölçeği
Pareto analizi
Balık kılçığı diyagramı
Yukarıdakilerin hangileri temel performans değerlendirme yöntemleri arasında sayılmaktadır?


Yalnız I.

I. ve II.

I., II. ve III.

I., II., III. ve IV.

I., II., III., IV. ve V.


8.Soru

Yönetim fonksiyonlarından ilki olarak kabul edilen............ amaçlar ile bunlara ulaştıracak araçların ve olanakların seçimi veya belirlenmesidir. ................ ile neyin, ne zaman, nerede, nasıl, kim tarafından, hangi sebeple, hangi maliyet-süre ve kalitede yapılacağı gibi sorulara cevap aranır. ................. diğer yönetim fonksiyonlarının tamamını harekete geçiren, yönetimin ilk fonksiyonu olarak kabul edilir. Diğer yönetim fonksiyonlarının başarıya ulaşabilmesi, öncelikle ............fonksiyonunun etkin biçimde yerine getirilmesine bağlıdır.


Uzmanlaşma
Kurgulama
Yöneltme
Örgütleme
Planlama

9.Soru

Aşağıdakilerin hangisi insan kaynakları yönetimi varsayımlarından birisidir?


İnsan odaklılık

Danışmanlık hizmeti vermek

İnsan bir maliyet unsuru

İşi yönlendiren insan

Dinamik bir yapı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel fonksiyonlarından biri değildir?


Denetim

Yönetim

Finansman

Üretim

Pazarlama


11.Soru

İşletme içerisindeki çeşitli operasyonel ve yönetsel fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi bunlardan birisindeki değişimin diğerlerini nasıl etkilediğini, işletme ile onun faaliyetlerini etkileyen çeşitli çevre koşulları arasındaki belirsiz ilişkileri görebilmeyi ve genel gidiş yolları hakkında düşünmeyi gerektiren yönetsel yetenek aşağıdakilerden hangisidir?


Teknik Yetenek
Beşeri Yetenek
Öngörü sel Yetenek
Kavramsal Yetenek
Bilişsel Yetenek

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmeye bir nakit girişidir?


Peşin satışlar
Faiz ödemeleri
Maaş ödemeleri
Ödenen vergiler
Borç ödemeleri

13.Soru

İşletmelerde mevcut kaynaklar ile en iyi sonuçlara ulaşmaya ne ad verilir?


Etkililik

Verimlilik

Liderlik

Yönetim

Teknik yetenek


14.Soru

Küçük işletmelerde personel işleri genellikle hangi bölüm altında yönetilmektedir?


Mali işler
Pazarlama
Üretim
Halal ilişkiler
Lojistik

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sürekli planlar türlerinden birisidir?


Program
Proje
Bütçe
Taktik planlar
Kural

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  “Hazırlanma ve Kullanılma Düzeyi Açısı”ndan  yapılan planlardan biridir?


Program
Proje
Stratejik planlar
Bütçe
Sürekli planlar

17.Soru

İnsan kaynakları fonksiyonları arasında yer alan personeli eğitim için görevinden uzaklaştırmadan, yaptığı iş sırasında eğitmek aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılmaktadır?


Güncelleme eğitimi
Oryantasyon eğitimi
İş dışı eğitim
işbaşı eğitimi
Sınıf eğitimi

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında yer almaz? 


Kurumsal değerlendirme yaklaşımı
Faydacılık yaklaşımı 
Haklar yaklaşımı 
Adalet kuramı yaklaşımı
Bütünleştirici sosyal sözleşme kuramı 

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nakit girişine yol açan faaliyetlerden değildir?


Nakit sermaye artırımı

Nakit şeklinde borçlanmalar

Nakit olarak alınan tazminatlar

Alacakların tahsili

Veresiye satışlar


20.Soru

İşletmelerin uzun dönemli amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve hedeflerine ulaşmada gerekli kaynakları ayırarak uygun faaliyet programlarını hazırlamaya ne ad verilir?


Yatırım Planlaması
Finansal Planlama
Bütçeleme
Mali tablolar analizi
Karlılık Planlaması