Genel Muhasebe 2 Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Dönem sonunda işletmeler elinde bulunan mevcut finansal varlıkların ölçümünde (değerlemesinde) hangi yöntemleri kullanırlar?


Gerçeğe uygun değer- Maliyet değeri- İtfa edilmiş maliyet değeri
Cari değer-Nominal değer-Gelecek değer
Nominal değer- Maliyet değeri-Faiz öncesi değer
Gerçeğe uygun değer-Faiz öncesi değer-Gelecek değer
Faiz sonrası değer-Gelecek değer-Nominal değer

2.Soru

------------------------ -------------------------780.FİNANSMAN GİDERLERİ HS xxx 325.ERTELENMİŞ TİCRİ BORÇLAR VADE FARKLI HS. xxx--------------------------- --------------------------Yukarıdaki kayıt seçeneklerden hangisi için yapılmıştır?


Ertelenen borç vade farkının ay sonunda gidere dönüşmesi
Ertelenen vade farkı borcunun kapatılması
Ertelenen vade farkı borcunun iptal edilmesi
Finansman giderinin sonraki döneme ertelenmesi
Vade farkından kaynaklanan finansman giderinin gelir tablosuna yansıtılması

3.Soru

Tekdüzen Hesap Planında aşağıdaki hangi grup maddi olmayan duran varlıklara ayrılmıştır?


3. grup
25. grup
26. grup
30. grup
40. grup

4.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Menkul kıymetler temel olarak hisse senedi ve tahvil olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Hisse senetleri sahibine ortaklık hakkı sağlayan, temel menkul kıymetlerdir.
Tahviller ise sahibine alacaklılık hakkı sağlayan, temel menkul kıymetlerdir.
Hisse senetleri, sermayesi paylara bölünmüş ortaklıklar tarafından çıkarılan ve ortaklık sermayesine katılma payını temsil eden menkul kıymetlerdir.
Hisse senedinin piyasa fiyatı, o hisse senedine olan arz koşullarına göre belirlenen bir fiyattır

5.Soru

İşletmelerin bankadan elde ettiği nakit krediler aşağıdaki hesapların hangisinde izlenir?


Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller
Banka Kredileri
Diğer Mali Borçlar

6.Soru

BANKALAR HESABI XXX DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR HS. XXX İŞTİRAKLER HESABI XXX Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?


Komisyon ödenerek iştirak hisselerinin satılması
Karşılıksız iştirak hisselerinin alınması
İştiraklerdeki piyasa değerinin düşmesi
İştiraklerin alış değerinin altında bir değerle satılması
İştirakler yeniden değerleme artışının sermayeye aktarılması

7.Soru

Duran varlıklar genel olarak kaça ayrılmaktadır?


5
4
3
2
1

8.Soru

Aşağıdaki özelliklerden hangisi duran varlıklar tanımı içinde yer almaz?


Yararlanmak amacıyla elde tutulurlar
Borç vermek amacıyla elde tutulurlar
Paraya çevrilebilirler
Satılabilirler
Tüketilebilirler

9.Soru

Finansman bonolarının vadesi en az kaç gün olmalıdır?


20 gün
30 gün
40 gün
50 gün
60 gün

10.Soru

I. Özel sektör finansman bonoları, bankalar veya diğer anonim şirketler tarafından uzun vadeli nakit şeklinde yabancı kaynak sağlamak üzere temin edilen borçlanma senetleridir. II. Vadesi 360 günden az olmamak üzere ihraççı tarafından belirlenmektedir. III. İhraççının belirlediği vadeye uygun iskonto oranları ile iskonto edilerek bulunan fiyat üzerinden satılmaktadır. IV. Yatırımcıya anapara ve faiz ödemesi altı aylık dönemlerde yapılmaktadır. Yukarıdaki finansman bonolarına ilişkin ifadelerden hangileri doğrudur?


I , II
II ve III
I, III ve IV
II, III ve IV
II

11.Soru

Mali duran varlıkların satışı halinde hesaplara hangi değer ile alacak kaydı yapılır?


Satış Değeri
Alış Değeri
Nominal Değer
Borsa Rayici
Gerçek Değer

12.Soru

Toptan gıda alım satımı konusunda faaliyet gösteren A firması, pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere uzun vadeli banka kredisi ile bir otomobil almışsa, oluşan borç hangi hesapta izlenir?


420 Satıcılar Hesabı
421 Borç Senetleri Hesabı
426 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı
429 Diğer Ticari Borçlar Hesabı
321 Borç Senetleri Hesabı

13.Soru

Tekdüzen Muhasebe Sisteminde yabancı kaynaklar hangi özelliklerine göre nasıl sınıflandırılmıştır?


Borçların türlerine göre
Vadelerine göre
Borcun miktarına göre
Borcun ödeneceği Kişi (Gerçek-Tüzel)
Borcun dönemi

14.Soru

Türkiye Muhasebe Standartları finansal ölçüm yöntemine göre aşağıdaki hesap gruplarından hangisi sınıflandırmada yer almamaktadır?


Kayıtlı Değerle Ölçülen Finansal Varlıklar
İtfa edilmiş Maliyetle Ölçülen Finansal varlıklar
Maliyetle Ölçülen Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Öz Kaynaklara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Ve Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin sahibine sağladığı haklar arasında yer almaz?


Yönetime katılma hakkı

 

Temettü geliri alma hakkı

 

Rüçhan hakkı

 

Şirkete karşı alacaklılık hakkı

Bedelsiz pay alma hakkı


16.Soru

Kredili alınan mal ve hizmetler nedeniyle satıcılara olan senetsiz borçlar hangi hesaba nasıl kaydedilir?


Satıcılar hesabının borcuna
Alıcılar hesabının alacağına
Satıcılar hesabının alacağına
Alıcılar hesabının borcuna
Borç Senetleri hesabının alacağına

17.Soru

Maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içinde yok edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesap aşağıdakilerden hangisidir?


Gelecek Yıllara Ait Giderler
Birikmiş Amortismanlar
Karşılık Giderleri
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı
Faaliyet Giderleri

18.Soru

Tekdüzen muhasebe sistemine göre finansal varlıklar raporlanıp muhasebeleştirilirken, işletmenin %50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olacak şekilde hisse senedi satın alındığında veya sermaye taahhüdünde bulunulduğunda hesaba borç, ortaklık paylarının elden çıkarılması halinde alacak kaydedilen 24. Mali Duran Varlıklar grubu hesabı aşağıdakilerden hangisidir?


242. İştirakler Hesabı
244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı
245. Bağlı Ortaklıklar Hesabı
248. Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı
249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı

19.Soru

İşletmenin esas ticari faaliyetlerini sürdürmek amacıyla yaptığı kredili alışlarından doğan borçlara ne ad verilir? 


Esas borç  
Ticari borç 
Kredili borç  
Mali borç  
Finansal borç

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planında Kısa vadeli yabancı kaynaklarda yer alan Mali borçlar grubuna ait düzenleyici bir hesaptır?


402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri
408 Menkul kıymetler İhraç Farkı
302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri
301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
309 Diğer Mali Borçlar