Genel Muhasebe 2 Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin ‘Diğer Çeşitli Borçlar’ altında yer alan çeşitli finansal işlemlerden değildir?


Kira borçları

 

Araştırma ve geliştirme transferlerine ilişkin borçlar

 

Lisans anlaşmaları kapsamında yapılan transferlere ilişkin borçlar

 

İşletmenin esas faaliyetine ilişkin borçlar

Finansman anlaşmaları kapsamında yapılan transferlere ilişkin borçlar


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli mali borçlar arasında yer alır?


405.Çıkarılmış tahviller

 

305.Çıkarılmış bonolar ve senetler

 

306. Diğer menkul kıymetler

 

300. Bankalar

309. Diğer mali borçlar


3.Soru

  1. Ocak-Mart
  2. Nisan-Haziran
  3. Temmuz-Eylül
  4. Ağustos-Ekim
  5. Ekim-Aralık

İşletmenin tahmini kazançları üzerinden gelir vergisi veya kurumlar vergisinin hesaplandığı ve bu vergilerin peşin olarak tahsil edildiği geçici vergi dönemi/dönemleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

I ve IV

II ve V

II, IV ve V

I, II ve III


4.Soru

İşletmenin grubunda bulunan bağlı ortaklarla olan ilişkilerinde bağlı ortaklarından bir ticari işlemden kaynaklanmayarak almış olduğu uzun vadeli bir borcun vadesinin bir yıla inmesi durumunda borç izlendiği hesaptan hangi hesaba devredilir?


331 Ortaklara Borçlar

 

332 İştiraklere Borçlar

 

432 İştiraklere Borçlar

 

333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar

433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar


5.Soru

İşletmenin kiraladığı işyerine kalorifer tesisatı yaptırması durumunda yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?


Binalar
Özel Maliyetler
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
Yapılmakta Olan Yatırımlar
Şerefiye

6.Soru

Finansman bonolarının vadesi en az ne kadar olabilir?


30

 

60

 

15

 

45

75


7.Soru

Bir sermaye şirketinin kâr yedekleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Dönem kârı
Yasal yedekler
Statü yedekleri
Olağandışı yedekler
Özel fonlar

8.Soru

Yeni kurulan işletmeler çıkardıkları hisse senetlerini genellikle hangi değerle satmayı tercih ederler?


Defter değeri

 

Tasfiye değeri

 

Nominal değer

 

Gerçek değer

Piyasa değeri


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yedeklerin ayrılma amaçlarından birisi değildir?


Ortaklara kâr payı dağıtmak
Öz kaynakların yapısını sağlam tutmak
İşletmenin devamlılığını sağlamak
Öz kaynaklarda faaliyetler sonucu doğabilecek azalışları karşılamak
İşletmeden alacaklıların haklarının korunmasını sağlamak

10.Soru

Şirket genel kuruluna yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı üzerine ayrılan yedeklere ne ad verilir?


Statü Yedekleri
Yasal Yedekler
Olağanüstü Yedekler
Özel fonlar
Diğer Kar Yedekleri

11.Soru

Geçmiş Yıllar Zararları(-) hesap grubunda hangi hesaplar yer alır?


Dönem Net Zararı

 

Geçmiş Yıllar Zararları

 

Olağanüstü Yedekler

 

Özel Fonlar

Diğer Sermaye Yedekleri


12.Soru

Emeklilik ikramiyesi, çeşitli mevzuat veya sözleşme gereğince işçinin işletmeden ayrılması, kıdemine bağlı olarak işten ayrılması durumunda yapılacak ödemeler için ayrılan karşılıklar olarak tanımlanan tutarın kaydedildiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?


Gider Tahakkukları

 

Kıdem Tazminatı Karşılığı

 

Ödenecek Vergi ve Fonlar

 

Maliyet Giderleri Karşılığı

Diğer Borç ve Gider Karşılıkları


13.Soru

İşletmenin ana faaliyet konusuna giren mal veya hizmet satışından veya ana faaliyet konusu dışında kalan varlıkların satışından; faiz, kira, iştirak geliri ve benzerlerinden elde edilen değerlerin brüt tutarı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Hasılat

 

Gider

 

Gelir

 

Tahakkuk

Kâr


14.Soru

Nakit banka kredileri ile nakit olmayan banka kredileri karşılaştırıldığında seçeneklerden hangisi varılabilecek yargılar arasında yer almaz?


Her iki kredi türünde de farklı birçok yolla kredi sağlamak mümkündür.
Nakit kredilerde bankanın verdiği nakit para karşılığı aldığı faiz, gayri nakdi kredilerde teminat mektubu komisyonu olarak karşılık bulmaktadır.
Nakit kredilerde de gayri nakdi kredilerde de kredilerin kaydedilmesi için nazım hesaplar kullanılabilmektedir.
Nakit krediler açık kredi şeklinde olabilirken, nakit olmayan krediler mutlaka teminat karşılığı verilir.
Nakit kredilerde somut değerler gayri nakdi kredilerde soyut değerler ön plandadır.

15.Soru

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri nedeniyle ortaklara ve bireysel işletmelerde işletme sahibine borçlandığı tutarların izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?


Personele Borçlar

 

Ortaklara Borçlar

 

İştiraklere Borçlar

 

Bağlı Ortaklıklara Borçlar

Ticari Borçlar


16.Soru

Faaliyet sonuçlarının belirlenmesine ilişkin temel göstergeye ne ad verilmektedir?


Gelir
Gider
Maliyet
Kar
Sermaye

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 37 Borç ve Gider Karşılıkları grubunda yer alan hesaplardan biridir?


Gider Tahakkukları

 

Borç ve Gider Karşılıkları

 

Gelecek Aylara Ait Gelirler

 

Ödenecek Vergi ve Fonlar

Kıdem Tazminatı Karşılığı


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hisse senedinin borsada veya piyasada arz ve talep koşullarına göre belirlenen fiyattır?


Tasfiye değeri
Gerçek değer
Nominal değer
İhraç değeri
Piyasa değeri

19.Soru

İşveren her yılın sonunda işçinin hizmet akdi devam ettiği sürece kaç günlük ücret tutarında kıdem tazminatını bir fonda biriktirir?


30 Gün
15 Gün
31 Gün
25 Gün
21 Gün

20.Soru

Amortismanlarla ilgili olarak, aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Amortisman, sabit olmayan kıymetin yenilenmesi için fon yaratmaktır.
Boş binalar için amortisman ayrılmaz.
Amortismanlar tutarı değişen veya artan paylı yöntemlerinden birine göre muhasebeleştirilir.
Amortisman, duran varlıkların maliyetinin sistemli olarak kullanıldıkları süreye dağıtılmasıdır.
VUK’a göre değişen paylı amortisman yöntemlerine izin verilmiştir.