Girişimcilik Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Bu modelin temel yaklaşımı, organizasyon bünyesindeki personelin, eğer yeterli destek verilirse, yeni konseptler geliştirmeye istekli olacağıdır. Bu işe ayrılmış kaynaklar ne kadar fazla ise ve bununla birlikte süreçler ve takımlar organizasyonun stratejik çerçevesine ne kadar uygunsa fırsatları kovalama imkanı o kadar çok olacaktır.”

Yukarıdaki ifadede bahsedilen iç girişimcilik modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Fırsatçı model

Kolaylaştırıcı model

Adanmış model

Üretici Model

Kurumsal model


2.Soru

Girişimcilik hakkında tek bir tanım yapılamamasının nedeni nedir?


Uzmanların uzlaşmaya varamaması

Sürekli olarak değişmesi

Pazar hareketliliğinden etkilenmesi

Yaratıcı bir süreç olması

Hem ticari hem kamu niteliği taşıyabilmesi


3.Soru

Çapraz birim işbirliğini cesaretlendirmeye ve yöneticilerin işletme dışında da kariyer imkânı aramalarına yönelik ortam yaratmayı amaçlayan iç girişimcilik modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Üretici Model

Fırsatçı Model

Adanmış Model

Kolaylaştırıcı Model

Savunucu Model


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik konusundaki esneklik, ile ilgili temel kişisel özelliklerdendir?


Değişen pazar ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilme yeteneğidi

İş yapmak için yeni ürünlerin, servislerin ya da yolların geliştirilmesini sağlayan
kıvılcımdır

Başarılı olabilmek için çok çalışmaya, planlama ve fikir üretmenin de katılması
gerekmektedir.

Kurallar yaratmak ve hedefler oluşturmaktır

Bir girişimciye başlangıç yaptırtan ve onu o şekilde tutan faktördür.


5.Soru

Girişimciyi, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerini satın alan ve üreten kişi olarak tanımlayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Joseph A. Schumpeter
Jean Baptise Say
Richard Cantillon
Adam Smith
David Ricardo

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özellikleri ile ilgili olarak yapılan açıklamalarda yer alan dört temel unsurdan biridir?


Motivasyon

 

Strateji

 

Getiri

 

Değer yaratma

 

Değişim yaratma


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim eylemlerimizi, operasyonlarımızı nasıl yapmalıyız sorusunun cevabını veren, kalitede en iyiyi, fiyatta en düşüğü yani düşük maliyeti yaratan inovasyondur?


Yıkıcı inovasyon

Açık inovasyon

Kapalı inovasyonYıkıcı inovasyon

Tersine inovasyon

Operasyonel inovasyon


8.Soru

İşletmenin sadece iç kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdiği inovasyonlara ne ad verilir?


Kapalı İnovasyon

Açık İnovasyon

Adımsal İnovasyon

Yıkıcı İnovasyon

Radikal İnovasyon


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içsel motivasyon faktörlerinden biridir?


Merak

Para

İşten atılma

Statü

Çeşitli ödüller


10.Soru

İnovasyon ve yaratıcılığı düşüncenin ortaya çıkması düşünüldüğünde bireylerin sponsorluk ve finansman ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?


Finansman ve sponsorluk baskısı yeni fikirlerin ortaya çıkmasını hızlandırır.

Finansman ve sponsorluk baskısı özgürlüğü sınırlandırır.

Finansman ve sponsorluk arayışı yaratıcı düşünmeyi olumlu etkiler.

Finansman ve sponsorluk sağlayan kişiler yaratıcı düşünceye sahip kişiler olmalıdır.

İnovasyon sponsor olmadan gerçekleşemez.


11.Soru

Deneyselliğe açık ve resmi hiyerarşinin ardında çok fazla sosyal ağ bulunan, güvenilir şirket kültürünün olduğu yerlerde iyi bir şekilde yürüyen model aşağıdakilerden hangisidir?


Fırsatçı model

Kolaylaştırıcı model

Üretici model

Adanmış model

Gerekli model


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç girişimciliğin günümüzde önemini artıran faktörlerden biri değildir?


Geleneksel yönetim yöntemlerinin yetersiz kalması

Uluslararası rekabetin artması

Verimlilik ve etkinliğin artırılmak istenmesi

İşletmelerde çalışan bağlılığının giderek artması

Tüketicilerin seçim alternatiflerinin sürekli artması


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Alex Osborn’un icat ettiği, beyin fırtınasından sonra güçlü bir teknik olan SCAMPER tekniğinin unsurlarının dışında kalır?


İkame et

Kaynaştır

Yuvarla

Abart veya Azalt

Ele


14.Soru

Bir düşünce biçimi, bir sonuç, tüketicilere fayda girişimciye kâr sağlayan insanların ihtiyaçlarını gideren, sorunlarını çözen, merak ve sezgiyle başlayan, hayallerle devam eden sonunda ürün, hizmet ve toplumsal faydaya dönüşen içinde keşif, icat ve AR-GE’yi barındıran yaratıcılık ve yenilik süreçleriyle oluşan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Stratejik düşünme

Yaratıcı düşünme

Eleştirel düşünme

İnovasyon

Adaptasyon


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik sürecine yönelik Moore tarafından geliştirilen modelde yenilik unsurunun doğrudan bağlantılı olduğu kişisel faktörlerden biridir?


İş tatminsizliği

İş kaybı

Deneyim

Yaş

Tahahhüt


16.Soru

Şirketin bilinçli olarak çekirdek bir gruba sınırlı bir bütçe ayırdığı model hangisidir?


Fırsatçı Model

Kolaylaştırıcı Model

Adanmış Model

Üretici Model

Avantajlı Model


17.Soru

Girişimciliğin sermaye birikiminin sağlanmasıyla birlikte önemli diğer işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


Tabana yayması

Çeşitlendirmesi

Kontrol altına alması

Değerlendirmesi

Sadeleştirmesi


18.Soru

Sorun, hazırlık, keşif, yaratıcı kıvılcım ve uygulama aşamalarından oluşan yaratıcılık süreci aşağıdakilerden hangisine aittir?


Josh Linkner

James Webb Young

Roger Von Oech

Ken Robinson

Stoven Johnson


19.Soru

Osborn, beyin firtınası için aşağıdaki ilkelerin hangi-sinin uygulanmasını istememiştir?


Fikirleri çağrıştır, geliştir, değiştir, birleştir, çıkar

Başla, devam et

Odaklan

Dikkatini topla, uyanık ol

Bırakma


20.Soru

Var olan kurulu düzende yenilikçi girişimler yapabilen ve bunları yapabilmek için belli başlı riskleri göze alabilen girişimci türü nedir?


İç Girişimci

Dış Girişimci

Girişimci

Esnaf

Tüccar