Girişimcilik Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İş planı tanımı için aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 1. İş planı finans, yönetim, pazarlama ve işletmecilik açısından var olan ya da kurulması düşünülen işin planlanmasıdır. 2. İş planı, kurulması düşünülen işletmenin faaliyet ve finansal detayları ile, pazarlama fırsatları ve stratejisi, yönetim becerisi ve yeteneklerini gösteren bir belgedir. 3. İş planı; firmanın başarılı olabilmesi ve/veya finansal açıdan varlığını sürdürebilmesi için neler yapılması gerektiğine ilişkin karar verme sürecinin en önemli adımıdır.


Yalnız 1
Yalnız 2
1 ve 2
1 ve 3
HEPSİ

2.Soru

Plamer’e göre yaratıcılık nedir?


Mevcut bir fikrin ödünç alınmasıdır.

Mevcut fikirlere yeni kullanım alanları bulunmasıdır.

Bağlantısız görünen şeyleri birbirine bağlayabilmektir.

Eski ve yeni bilgilerin yeni yöntemlerle kullanılmasıdır.

Mevcut bir fikri modifiye etmektir.


3.Soru

Dünyada ki ilk teknopark uygulamaları aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır?


İngiltere

Hollanda

Finlandiya

Amerika

Avustralya


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Scott Berkun'un sıraladığı inovasyon zorlukları arasında yer almaz?


Yönetim ile ilişkiler

İyi bir fikir bulmak

Hayal kırıklıkları

Yeniden denemek

Müşteriyi yakalamak


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ken Robinson’un yaratıcı düşünce modelinde yer aldığını savunduğu aşamalardan biri değildir?


Hazırlık

Kuluçka

Aydınlanma

Gerçekleşme

Farklılaşma


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yönetici profili ile iç girişimci arasındaki farkı aldığı risk durumu bakımından doğru vermiştir?


Geleneksel yönetici kabul edilebilir riskleri üstlenirken, iç girişimciler her türlü riski alırlar.

 

Geleneksel yöneticiler dikkatli ve temkinli iken iç girişimciler kabul edilebilir riskleri üstlenir.

 

İç girişimciler dikkatli ve temkinli iken geleneksel yöneticiler kabul edilebilir riskleri üstlenir.

 

İç girişimciler için risk kavramı yoktur.

Geleneksel yöneticiler için risk kavramı yoktur.


7.Soru

Kurulması düşünülen işletmenin faaliyet ve finansal detayları ile pazarlama fırsatları ve stratejisi, yönetim becerisi ve yeteneklerini gösteren bir belge aşağıdakilerden hangisidir?


İşletme tanımı

Yönetim planı

İş planı

Pazarlama planı

Üretim planı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi esnaf ve sanatkârlara kullandırılan kredilerden biri değildir?


İşletme Kredisi

Aylık Eşit Taksitli İşletme Kredisi

İstihdamı Destekleme Kredisi

Kooperatif İhracat-Tesis Kredisi

Döviz Kredisi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dışarıdan sağlanacak kaynakların değerlendirilmesinde üzerinde durulması gereken üç temel faktörden biridir?


Kullanılacak fonların vade yapısı

Kullanılacak fonların varlık satışı

Kullanılacak fonların sermaye katılımı

Kullanılacak fonların sınıflandırılması

Kullanılacak fonların kiralanması


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planının fon sağlayıcılara sağladığı faydalardan biri değildir?


Fon sağlayıcılara ve yatırımcılara pazar potansiyeli hakkında bilgiler vermesiyle birlikte pazar payının nasıl korunacağını planlaması
Detaylı finansal tablolar aracılığıyla, işletmenin ihtiyacı olan borç çeşidi ve miktarı ile öz sermaye bileşimini göstermesi
Girişimcinin işletmenin başarısı için yapacağı varsayımları dikkatli bir şekilde oluşturmasında yardımcı olması
İşletmenin bütünü hakkında detaylı bilgiler sağlayarak fon sağlayıcılara ve yatırımcılara finansal değerlendirme konusunda gerekli bilgileri vermesi
İş planını okuyacak fon sağlayıcıların ve yatırımcılaın, girişimcilik geçmişi olmayan bireylerin, planlama ve yönetim yeteneği konusunda fikir sahibi olması

11.Soru

1. İş planı kritik riskleri ve önemli olayları tanımlayarak işletmenin başarısı için olası senaryoları ve eğer/ne (what/if) analizleri üretir 2. İşletmenin bütünü hakkında detaylı bilgiler sağlayarak fon sağlayıcılara ve yatırımcılara finansal değerlendirme konusunda gerekli bilgileri verir 3. İş planını okuyacak fon sağlayıcılar ve yatırımcılar, girişimcilik geçmişi olmayan bireylerin, planlama ve yönetim yeteneği konusunda fikir sahibi olur Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İş Planının Fon Sağlayıcı ve Yatırımcılara Sağlayacağı Faydalar arasındadır?


Hiçbiri
Yalnız 2
Yalnız 3
2 ve 3
Hepsi

12.Soru

Gelişmekte olan ülkelerde, girişimciliğin gelişmesi devlet politikalarının belirlediği ekonomik güdülere bağlı olduğu belirtilmektedir. Gelişmiş ülkelerde girişimciliğin ortaya çıkmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?


Piyasa mekanizmaları

İş gücü yoğunluğu

Ar-ge çalışmalarının artışı

Komşu ülke politikaları

Teknolojik gelişmeler


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş planını değerlendirme amacıyla okuyanlardan biri değildir?


Sermayedarlar
Bankacılar
Pasif tüketiciler
Yatırımcılar
Potansiyel müşteriler

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin finansal riskini arttırıcı veya azaltıcı özellik taşımaktadır?


Kısa vadeli borçlar

Uzun vadeli yatırımlar

Uzun dönemli borçlar

Finansal kiralama

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar


15.Soru

“Bir işletme kurmayı teşvik eden nedir?” sorusunun cevabını aldığımız işletme sahiplerini yakından ilgilendiren anahtar faktör aşağıdakilerden hangisidir?


Motivasyon

Strateji

Gerçekçi vizyon

Risk

Getiri


16.Soru

Girişimcinin fikrine aşırı gönül vermesi durumunda  ortaya çıkabilecek hata muhtemelen aşağıdakilerden hangisi olacaktır?


Olası engellerin tahmin edilememesi

Gerçekçi olmayan hedeflerin plana konulması

Karlılık ya da taahhüt eksikliği

Tecrübe eksikliği

Pazar bölümlendirilmesinin yapılmaması


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılık hakkında doğru bilinen yanlışlardan biri değildir?


Her insan yaratıcı değildir. Bazı insanlar doğuştan yaratıcıdır.

Her alanda yaratıcılık yapılır.

Yaratıcılık sadece üst yönetimde ve Ar-Ge’de gereklidir.

Yaratıcılık uçukluk, hayalcilik, çılgınlıktır.

Yaratıcı düşüncenin değeri, mantıklı olup olmadığına bağlıdır.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerin temel özellikleri arasında yer almamaktadır?


Kişi başına düşen düşük gelir

Dengeli gelir dağılımı

Gıda maddelerinin tüketimdeki payının yüksekliği

Düşük tasarruf oranı

Düşük yatırım oranı


19.Soru

Üniversiteler, teknik okullar, iş dünyası ve diğer ilgililer arasında bölgesel işbirliğini geliştirmek üzere “EXIST Programme” kurulan ülke aşağıdakilerden hangisidir?


İrlanda

İngiltere

Finlandiya

Hollanda

Almanya


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi inovasyon yönetimi kültürünün ilkeleri düşünüldüğünde doğru bir önermedir?


İnovasyonun yönetimi için heyecan verici bir vizyon belirlemek yanlıştır.

İnovasyon yönetiminde öncü liderlik modeli daha yararlıdır.

İnovasyon yönetiminde örgütleme hiyerarşik olmalıdır.

İnovasyon yönetiminde inovasyon yalnızca süreç sonunda ölçülmelidir.

İnovasyon yönetiminde örgüt yaşam boyu eğitim almalıdır.