Girişimcilik ve İş Kurma Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede iş fikirleri arama ve bulmada yöneticilerin ihtiyaç duyacakları tekniklerden biri değildir?


GZFT Analizi, Öncü Kullanıcılar

Öngörü ve Yol Haritaları, PEST Analizi

Senaryo Analizi, Süreç Analizi

Temel Yetenek Analizi

Dış Çevre Analizi


2.Soru

Girişimcinin temel rolünün girişimcilik faaliyetleri yoluyla piyasaların dengede bulunmasına katkı yapmak olduğunu savunan ekol hangisidir?


Fransız ekolü

Avusturya ekolü

Alman ekolü

Neoklâsik ekol

Klasik ekol


3.Soru

I. Sermayesi olan herkes iş kurabilir başarılı olabilir.

II. X girişimci şunu üretiyor, satıyor, kazanıyor ben de bunu yaparsam kazanırım.

III. Eğitim dönemlerinde pek başarılı olamayanlar girişimcilikte de başarılı olamaz.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri girişimcilerle ilgili çok konuşulan MİT’lerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


4.Soru

İş fikrini işe dönüştüren süreçlere ne ad verilir?


İnovasyon süreçleri

Girişimcilik süreçleri

İşletme süreçleri

Tasarım süreçleri

Bilişim süreçleri


5.Soru

Üstün değer yaratma, yeterli müşteri kazanma ve maliyetlerin yönetimi bir işletmeye hangi konuda destek olur?


Rekabet stratejisi

Pazarlama ve satış 

Halkla ilişkiler

İşletmenin büyümesi

İşletmenin piyasa değerinin maksimizasyonu


6.Soru

İlk petrol krizini hangi yılda yaşanmıştır?


1970

1971

1973

1974

1975


7.Soru

Persil'in yeni çıkan tablet deterjanlarına karşı R.&G.'nin benzer tablet üretmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?


aydınlanma

inovasyon

emprovizasyon

doğrulama

kuluçka


8.Soru

Kadın girişimci sayısının artmasının neye bağlı olduğu aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde bulunmaktadır?


Politik gelişmelere

Teknolojik değişimlere 

Ekonomik durum

Destek ve bilincin artmasına

Teşvik edici tutum ve davranışlara


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Walsh ve arkadaşlarına göre tasarımın 4C sinden biridir ?

 

 


İnovasyon

Değerlendirme

Uzlaşma

Detaylı tasarım

Destek ilaveler


10.Soru

I. Üstün değer yaratmaII. Benzersiz bir ürün yaratmaIII. Maliyetleri yönetmeYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri rekabet stratejisi açısından bir tasarımın başarı elde etmesi için dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alır?


Yalnızca I

Yalnızca II

I ve III

II ve III

I ve II


11.Soru

“Problem üzerinde şuursuzca çalışma” yaratıcı davranışın izlediği modelde hangisinde yer almaktadır?

 


İlk kavrayış

 

Hazırlık

 

Kuluçka 

Aydınlanma 

Doğrulama


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Batı iş kültürünün belirleyici boyutlarından biri değildir?


Risk alan
Yenilikçi
Yüksek bireysellik
Hata yapmayan
Bağımsızlık

13.Soru

Endüstrilerin kurallarını değiştiren, radikal inovasyon türü aşağıdakilerden hangisidir? 


 İş Modeli İnovasyonu 

Ürün İnovasyonu 

Hizmet İnovasyonu 

Süreç İnovasyonu 

Örgütsel İnovasyon


14.Soru

Girişimcilik terimi ilk defa teoride Fransız Richard Cantillon tarafından hangi yıllarda kullanılmıştır? 


1700'lerde

1710'larda

1720'lerde

1730'larda

1740'larda


15.Soru

"İnovatif tıp bilgi işlem ve iletişim biyo teknoloji, nanoteknoloji, yenilenebilir enerji, su arıtma, geri dönüşüm, savunma-güvenlik, eğitim teknolojileri, alternatif enerji kullanan taşıma alanları" Yukarıda yer alan alanlarda kullanılan girişim çeşidi hangisidir?


İç girişimcilik
Yeni girişimcilik
Çocuk girişimciliği
Sosyal girişimcilik
Kadın Girişimcilik

16.Soru

İş fikirleri arama ve bulma süreci kapsamında kullanılan bazı yöntemler vardır. Hangisi işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini betimlemek için kullanılan yöntemdir? 


GZFT analizi

PEST analizi

Temel yetenek analizi

Senaryo analizi

Süreç analizi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir emprovizasyon örneğidir?


Bir çikolata firmasının pazarda olmayan yeni bir çikolata çeşidi üretmesi

Bir kuru kahve firmasının sıcak su ile 1 dakikada yapılabilen bir Türk kahvesini pazara sunması

Bir mobilya firmasının hali hazırda satmakta olduğu bir sehpaya yeni bir özellik daha ekleyerek pazara sunması

Bir yazılım şirketinin engelliler için ilk kez kullanılacak bir tasarım üretmesi

Bir gıda firmasının rakip firmanın ürettiği sade makarnanın çeşnilisini üretip pazara sunması


18.Soru

Max Weber’in ifadesiyle bir özel kişilik tipi olarak girişimciliğin tüm batı dünyası içerisinde çizdiği genel özellikler düşünülecek olursa,  aşağıdakilerden hangisinde doğru bir ifadeye yer verilmiş olduğunu söyleyebiliriz?


Kazancın kişisel motivasyondan bağımsızlaşması

Ekonomik ve sosyal çıkarların dünya görüşünü belirleme eğilimi.

Paranın önem kaybetmesi

Kişisel mutluluğun çalışmadan bağımsızlaşması

Toplumsallığın önem kazanması


19.Soru

Farklı parçaları bir araya getirme yoluyla yenilikçi ve yaratıcı fikirler yaratmaya ne ad verilir? 


Sorgulama 

Gözlemleme 

Deneyler Yapma 

İlişkilendirme 

Ağlar Kurmak


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Girişimci ekonomik kaynakların bir düzenleyicisi ve koordinatörüdür" diyen yazarlardan birisidir?


Baudeau
Wieser
Bentham
Pigou
Mises