Girişimcilik ve İş Kurma Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi potansiyel franchise araştırmasında esnasında birincil bilgi kaynakları arasında yer alır?


Üniversiteler, eğitim kurumları
Sanayi ve Ekonomi Bakanlığı
Hukuk müşavirliklerinden
BİMER’den
Franchisor’ın kendisi

2.Soru

Girişimciliğe destek veren kültürlerin üç temel davranışı öne çıkardığı ve bunların; l. yüksek sorumluluk üstlenme 2. hesaplı risk alma ve 3. performansa dönük geribildirim talep etme olduğu, üzerinde duran aşağıdakilerden hangisidir?


Martinelli

Koellinger

McClleand

Anuradha Basu

Eser Altınay


3.Soru

Hangisi satın alma faaliyetinin riskli yönlerinden biridir?


Finansman kolaylığı

Düşük performans

Mevcut stoklar ve ticari itibar

Yerleşmiş çalışan ve tedarikçi yapısı

Önceki sahiplerin tecrübeleri


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi; anonim şirketlerin özelliklerinden biri değildir?


Yasal olan her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunabilmesi
Tüzel kişiliğe sahip olması
Emeğin sermaye olarak konulabilmesi
Hisse senedi çıkarabilmesi
En az 50.000 Türk Lirası sermaye ile kurulması

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik politika önlemlerini altında yer alan başlıklardan biri içinde yer almaz?  


Girişimcilik kültürünün arttırılmasının teşvik edilmesi

Danışmanlık hizmetlerinin arttırılması

İşletme inkübatörlerinin sayısının arttırılması

Kültürel faaliyetlerin artması 

Yeni kurulacak işletmelere yönelik desteklerin arttırılması


6.Soru

I. İyi bir iş planı ile işe başlamama
II. İş kolunun yanlış seçimi
III. Yatırım yerinin yanlış seçimi
IV. Yoğun rekabet

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri girişimcinin başarısızlık nedenleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

Hepsi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri  McClleand (l962)'nin yaptığı araştırmada girişimciliğe destek veren kültürlerin temel davranışlarındanır?

I.  Yüksek sorumluluk üstlenme

II.. Hesaplı risk alma

III. Performansa dönük geribildirim talep etme


Yalnız II

I,II

I,III

II,III

I,II,III


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik politika önlemlerinden biri değildir?


Girişimcilik okullarının kurulması
Girişimcilik kültürünün arttırılmasının teşvik edilmesi
Yeni kurulacak işletmelere yönelik desteklerin arttırılması
Girişimcilik portallarının oluşturulması ve girişimcilere iletişim kanalları sağlanması
Danışmanlık hizmetlerinin arttırılması

9.Soru

Halk arasında "batmak", "iflas etmek" olarak tabir edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İşi bırakmak 

İşi terketmek 

İşten çıkmak 

Konkordato ilan etmek 

Cari açık 


10.Soru

Yeni kurulacak ve/veya var olan işletmeleri etkileyebilecek ulusal ekonomik çevreyi tanımlamada hangisi kullanılmaktadır?


Girişimcilik Tasarımı
Girişimcilik Kültürü
Girişimcilik İklimi
İş Modeli
İş Fikri

11.Soru

Bazı ortakların sorumlulukları sınırsız olan, bazı ortakların sorumluluklarının ise şirkete katıldıkları sermaye miktarı ile sınırlı olan şirket türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kollektif şirket

Komandit şirket

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

Anonim şirket

Limited şirket


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yasada veya ana sözleşmede öngörülen nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile bir karar alınmasına ve ihbarda bulunulmasına gerek kalmadan bir şirketin kendiliğinden faaliyet ortamının sona ermesi anlamına gelir?


Fesih

İflas

İnfisah

Rücu

Tasfiye


13.Soru

Doğrudan iflasta İcra Mahkemesi borçluya, borç kaç gün içinde ödenmezse alacaklının ticaret mahkemesinden borçlunun iflasına karar verilmesini isteyebileceği belirtir bir ödeme emri gönderir?


7

10

15

21

30


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin başarısızlık nedenlerinden biri olarak gösterilemez?


Yoğun rekabet

Sermaye yetersizliği

Geç patent başvurusu

Kötü kredi yönetimi

Denenmiş ve yeni teknolojilere az yatırım 


15.Soru

Gruptaki bireylerin ortak nitelikleri olup, kişiden kişiye aktarılan öğrenilmiş yaşam biçimine ne ad verilir?


Kültür

Girişimcilik

Yönetim

Altyapı

Eğitim


16.Soru

  Türkiye’de iflas konusu hangi kanunda düzenlenmiştir ?


Türk Medeni Kanunu

 Türk Ticaret Kanunu

Türk İşletme Kanunu

Türk Vergi Kanunu

Türk Dil Kanunu


17.Soru

I. Çalışanlar II. Müşteriler III. Tedarikçiler IV. Finansal Kayıtlar V. Medya VI. Mevcut Sahipler Bunlardan hangisi yada hangileri işletme satın alma sürecinde faydalanılacak dış kaynaklardandır?


Yalnız I
I, II ve III
I, II, III ve VI
Hepsi
II, III ve V

18.Soru

İşyeri açma ruhsatı alınması için belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında yetkili idare aşağıdakilerden hangisidir?


İl özel idaresi

Ticaret Odası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Sosyal Güvenlik Kurumu

Büyükşehir Belediyesi


19.Soru

Aşağıda belirtilen şirketlerin karşılaşacağı durumlardan hangisi olumlu olarak değerlendirilebilir?


İşlemlerini taşeron işletmelere yaptıran şirket

Birkaç ana müşteriyle iş yapan şirket

Nakit yönetimine çok önem vermeyen şirket

Orantısız büyüyen şirket

Yoğun rekabete maruz kalmayan bir şirket


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Girişimcilik İkliminin faktörlerinden değildir?


Ekonomik çevre

Hükümetin iş yaratım sürecine yönelik teşvik politikası

Yaşanan aile içi problemler ve krizler

Küresel düzeyde yaşanan gelişmeler

Finans kuruluşlarının fon talebini kar­şılama düzeyi