Halkla İlişkiler Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Halkla ilişkilerin en kısa tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Yönetimin kamuoyu hakkında bilgilenmesi
Örgüt ve kamularla karşılıklı anlayış kurmak
Bir araç ve/veya yönetim fonksiyonu
Kamular ve kurumlar arasındaki karşılıklı anlayışın gelişmesine katkıda bulunmak
Karmaşık ve çoğulcu toplumumuzun hedeflerine ulaşmasına ve işlevlerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak

2.Soru

Katılımcı gözlem yönteminin en belirgin avantajı aşağıdakilerden hangisidir?


İnsanların günlük faaliyetleri kapsamında nasıl davrandıklarını anlamamızı sağlaması
Akademik ve teknik dilden arınmış olması
Genellikle açık uçlu olması
Sorulduğunda katılımcılar tarafından kolayca anlaşılabilir şekilde açık-seçik olması
Açık, iyi düşünülmüş bir yönerge içermesi

3.Soru

Halkla ilişkilerin ortaya çıkmaya başladığı dönemleri içeren model hangisidir?


Basın Ajansı ve Tanıtım Modeli

Kamuyu Bilgilendirme Modeli

İki Yönlü Asimetrik Model

İki Yönlü Simetrik Model

Küresel Enformasyon Modeli


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitleyi tanımlamakta kullanılan unsurlardan değildir?


Bütçe büyüklükleri
Coğrafi yerleşimleri
Demografik özellikleri
Psikografik özellikleri
Örgütsel üyelikleri

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırma tekniklerinin kuramsal temellerinden biridir?


İnsan davranışını çok yönlü olarak anlamaya çalışmak
İnsan davranışını katı ve parçalı bir yaklaşımla araştırmak
Araştırmaya dahil olan bireylerden çok araştırmacının görüşlerini yansıtmak
Araştırma öznelerini labaratuar koşullarında incelemek
Araştırma öznelerine ilişkin sayısal veriler toplamak

6.Soru

Eski pazarlama anlayışının çıkış noktası aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarlama karması

 

Pazarlama araştırmaları

 

Ürün satışını sağlama

 

Talepte bulunan bireylerin istekleri

 

Müşteri dileklerinin tatmin edilmesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi krize neden olan örgüt dışı etmenler arasında yer almaz?


Doğal felaketler
Örgütün üst yönetiminin anlayışı
Ekonomik felaketler
Teknolojik faktörler
Hukuksal faktörler

8.Soru

Hizmetin sunumu esnasında faaliyetlerin iç akışını, prosedürlerini ve mekanizmalarını ifade eden 7P içinde tanımlanan pazarlama karması elemanı aşağıdakilerden hangisidir?


Fiyat
Tutundurma
Süreç
Kişisel satış
Hedef kitle

9.Soru

 Ülke, bölge ve şehir tanıtımları için sıklıkla kullanılan halkla ilişkiler ortamı aşağıdakilerden hangisidir? 


Fuar 
Basın bülteni 
Festival 
Broşür 
Kitap 

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler araştırmalarında kullanılan informel yöntemlerden biri değildir?


Örnek olay

 

Anket

 

Mülakat

 

Odak grup

 

Katılımcı gözlem


11.Soru

Her iletişim etkinliğinin olduğu gibi, halkla ilişkiler faaliyetlerindeki iletişimin de çeşitli amaçları vardır. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde çalışmalarının genel amaçlarından biri değildir?


Kurumun geleceğini tahmin etmek, eğilimleri belirlemek
Kamuoyu, hedef kitlenin tutum ve beklentileri ve faaliyetlerinin planlanması için araştırma yapmak
İlgi Uyandırılması; daha fazla bilgiye gereksinim duyulması
Çalışanlarla olumlu işbirliği içinde olarak aidiyet duygusunu geliştirmek,
Güvenilir tam ve doğru bilgilerde hedef kitle ile çift yönlü iletişimi sağlamak ve sürekli hale getirmek,

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Halk" kavramını tanımlamaz ?


Kadın - Erkek
Genç - Yaşlı
Toplum - Hedef Kitle
Eğitimli - Eğitimsiz
Zengin - Orta Sınıf

13.Soru

I - Verilen mesajların doğru olması ve hedef kitleye dürüst davranılması zorundur. II - Hedef kitlenin yararını gözetmek zorunlu değildir.III - İstenilen sonucun başarılması için insanların düşüncelerini biçimlendirmek ve bilincini yönetmektir.IV - Bazı propaganda çeşitlerinde iki yönlü iletişime yatkınlık görülmektedir. Propaganda ile ilgili verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız IV
I - II - II
II - III - IV

14.Soru

Gazeteci, ilk halkla ilişkiler danışmanı ve modern hakla ilişkilerin öncüsü de olan, Kamuoyu Bilgilendirme Modelinin en bilinen temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?


Rex Harlow
Ivy Lee
William Smith
Taylor Barnum
Edward Bernays

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sermayenin biçimleri üzerinden halkla ilişkilere yönelik bir analiz yapılabilmesi için sorulması gereken sorulardan biridir?


Kurum doğruyu söylüyor mu?

 

Kurum söylediğini eylemde kanıtlıyor mu?

 

Kurumun kurumsallaşması ne düzeydedir?

 

Kurum yarını yönetiyor mu?

 

Kurum müşteriyi dinliyor mu?


16.Soru

Halkla ilişkiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Uzmanlık gerektirir.
Halkla ilişkiler bir yönetim görevidir ve uzmanlar tarafından yerine getirilmelidir.
Hedef kitlenin davranışları hakkında yönetimi bilgilendirir, kuruluşun gerek duyduğu araştırmaları yaparak öneriler geliştirir.
Kurumun kâr amacı yanında sosyal sorumluluğunun da olduğunu kanıtlayacak biçimde davranmasına yardımcı olur.
Yönetimden ayrı bir birim olarak faaliyet gösterir.

17.Soru

Günümüzde halkla ilişkilerde eleştirel yaklaşımlar konusunda gerçekleştirilen önemli çalışmalar hangi üniversitenin bünyesinde yürütülmektedir?


Stirling Üniversitesi
Oxford Üniversitesi
Harvard Üniversitesi
Essex Üniversitesi
Cambridge Üniversitesi

18.Soru

Kurum içinde değişikliğe direnen kadrolar dolayısıyla kuruluşun kendisini ve politikasını değiştirmek yerine hedef kitlenin davranışında değişiklik yaratmayı amaçlaması iki yönlü asimetrik modelin hangi özelliğini ortaya koyar?


Seçkinlik
Kurumsal miyopi
Tutuculuk
Gelenek
Etkililik

19.Soru

I) Şahsiyet II) İmaj III) Kimlik IV) Kriz V) Sorumluluk Yukarıdakilerden hangileri Brotzen'e göre kurumsal itibarı oluşturan ana unsurlardır?


I, III ve V
II, III ve IV
III, IV ve V
I, II ve III
II ve IV

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi beş basamaklı pazarlama sürecinin son adımını oluşturmaktadır?


Kârlı bir ilişki kurmak ve müşteri tatmini oluşturmak

Kâr yaratmak ve müşteri değeri oluşturmak için müşterilerden değer elde etmek

Müşteri yönelimli bir pazarlama stratejisinin tasarlanması

Pazarı müşteri ihtiyaç ile isteklerini anlamak

Üstün değerler ileten bütünleşik bir pazarlama programı oluşturmak