Halkla İlişkiler Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Belirsizlik II. Tehdit III Zaman baskısı IV. Sürpriz V. Durumda netlik Yukarda verilenlerden hangileri krizin özelliklerindendir?


I ve II
II ve III
I ve IV
Hepsi
I,II,III,IV

2.Soru

Halkla İlişkiler Derneği kaç yılında kurulmuştur?


1948

1961

1972

1982

1991


3.Soru

''Kurumun üyeleri dışarıyı, yalnızca kurumların perspektifinden gözlemler ve kurumu dışarıdaki başka kimseler gibi algılamazlar'' açıklaması hangi seçenekte yer alan terime aittir?


Seçkinlik

Tutuculuk

Sistemin kapalı oluşu

Otoritenin merkezileşmesi

Kurumsal miyopi


4.Soru

Günümüzde halkla ilişkilerin temel prensibi olan feedback (geri bildirim) kavramını dikkate alan ilk model aşağıdakilerden hangisidir?


İki yönlü simetrik model
İki yönlü asimetrik model
Kamuyu bilgilendirme modeli
Basın ajansı/tanıtım modeli
Durumsal model

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunda kurumsal sermaye türlerinden değildir?


Ekonomik sermaye
Bilgi sermayesi (kültürel sermaye)
Yerli sermaye
Toplumsal (sosyal) sermaye
Sembolik sermaye

6.Soru

“Pazarlama, kârlı müşteri ilişkilerinin yönetimidir” şeklindeki en basit pazarlama tanımı kime aittir?


Barnum
Grunig
Hunt
Cutlip
Kotler

7.Soru

Belli bir konu veya sektörle ilgili olarak düzenlenen ve pek çok firmanın katılarak, marka ve ürün/hizmetlerini tanıttıkları geniş kapsamlı organizasyonlara ne ad verilir?


Intranet
Extranet
Fuar
Sergi
Toplantı

8.Soru

Bilimsel iknayı temel alan ve halkla ilişkilerin profesyonelleştiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?


Basın ajansı ve tanıtım modeli
Kamuyu bilgilendirme modeli
İki yönlü simetrik model
İki yönlü asimetrik model
Küresel enformasyon çağı dönemi

9.Soru

Rex Harlow ve 65 uzmanın birlikte yürüttükleri çalışmadan elde edilen sonuca göre, aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin üzerinde yoğunlaştığı kavramlardır?


Tanıtım- Yönetim-Kamuoyu
Yönetim-Yayılım-İletişim
İletişim-Yönetim-Kamuoyu
Kamuoyu- Tanıtım-Yayılım
Kamuoyu-İletişim-Tanıtım

10.Soru

Hangisi krizin etkileriyle başa çıktıktan sonra önceden kabul edilmiş inançlar, normlar, prosedürler ve hareket kurallarının, örgütün gelecek krizlerle baş etme yeteneğini geliştirmek üzere gözden geçirildiği evredir?


Yeniden yapılanma safhası

 

Hücum safhası

 

Kurtarma safhası

 

Belirme anı

 

Kuluçka dönemi


11.Soru

Grunig ve Hunt kurumsal hedeflere ulaşmada halkla ilişkilerin sağladığı katkıları açıklamak için kaç model geliştirmiştir?


2

3

4

5

6


12.Soru

Krizin “belirme anı” aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmıştır?


Geçmişte etkili olan yaklaşımlarda, eylemlerde ifade edilen kabul görmüş inançlar ve normların karakterize edildiği evredir.

 

Kabul görmüş bilgi ile bağdaşmadığı fark edilmeyen olayların yavaş yavaş biriktiği evredir.

 

Krizin kaçınılmaz olarak karar vericilerin dikkatini çektiği evredir.

 

Krizin doğrudan etkilerinin örgüt çalışanlarının bir çoğu tarafından tamamen anlaşılır hale geldiği evredir.

 

Durumun acilen yeniden tanımlandığı, böylece krizin en önemli özelliklerinin belirlenip kurtarma işleminin başladığı evredir.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkilerin sözlü araçlarından biridir?


Çalışan el kitabı
Seminerler
Çalışma raporları
Bilgilendirici mektuplar
Kurum yayını

14.Soru

RD Smith’ in 9 Basamaklı Halkla İlişkiler Planında; amaç ve hedefleri oluşturmak, eylem ve geribildirimi düzenlemek ve etkili iletişim kullanmak hangi ana basamakta yer alır?


Biçimlendirici araştırma
Planlama
Strateji
Taktikler
Değerlendirme Araştırma

15.Soru

Spor, sanat, kültür ve benzeri faaliyet alanlarında kişi veya kurumlara para, araç/gereç veya hizmet desteği verilerek katkıda bulunmayı ifade eden kavram hangisidir?


Etkinlik yönetimi

İtibar yönetimi

Pazarlama iletişimi

Kurumsal sosyal sorumluluk

Sponsorluk


16.Soru

I. Aktif 
II. Pasif 
III. Habersiz 
Yukarıdakilerden hangileri örgüt ve hedef kitle arasındaki ilişki biçimlerindendir? 


Yalnız I 

I ve II 

I ve III 

II ve III 

I, II ve III 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama süreci modelinin basamaklarından biri değildir?


Pazarı müşteri ihtiyaç ve istekleri ile anlamak
Müşteri yönelimli pazarlama stratejisinin belirlenmesi
Üstün değer ileten bütünleşik bir pazarlama programı oluşturmak
Karlı bir ilişki kurmak ve müşteri tatmini oluşturmak
Etkin iletişim için sosyal medyayı kullanmak

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir örgütün krizle karşılaşma olasılığını arttıran bir süreç olan örgütsel otorite ve yetki kullanımının, örgütün geneline yayılması yerine tek elde toplanmasıdır?


Küreselleşme

Esnekleşme

Merkezileşme

Dinamikleşme

Mekanikleşme


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkilerin amaçlarından değildir?


Yönetim ile çalışanlar arasında karşılıklı güven ortamı oluşturmak

 

Çalışanların kendilerini kuruma ait hissetmelerini sağlamak

 

Kurumda verimliliği teşvik etmek

 

Karşılıklı toplantılar yapmak

 

Çalışanlarda iş doyumunu sağlamak


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi James Grunig ve Todd Hunt’ın halkla ilişkiler modellerinden biri değildir?


Kamuyu bilgilendirme
İki yönlü asimetrik
İki yönlü simetrik
Hedef kitleyi bilgilendirme
Gündem oluşturma