Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Örgütün daha önce bir makine ya da organizma olarak düşünülmesinin sonucu örgüt konusunda yapılan çalışmalarda insan faktörüne yeterince önem verilmemiş olması, onun inançları, değerleri, tutumları, karakteri vs. gibi konuların ikinci plana atılmasına, hatta yok farz edilmesine neden olmuştur. Savını ortaya atan yazar aşağıdakilerden hangisidir?


Şişman

Büyükbese

Bedestenci,

Şimşek,

Çelik


2.Soru

Organizasyondaki tüm bireylerin katılımını zaruri gören, faaliyetlerin tamamında paydaşların örgüt içi sorumlulukları paylaştığı bir sistemi gerçek kılmayı hedefleyen çabaların bütününe ne ad verilir?


Planlama

Örgüt

Örgüt kültürü

Stratejik planlama

Stratejik yönetim


3.Soru

“Kimi paydaş olarak kabul ediyoruz? Kimlerle is birliğimiz var? Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sürecinde kimlerden destek alıyoruz ya da kimlerden alabiliriz? Kimlerin faaliyetlerimizi etkileme ya da faaliyetlerimizden etkilenme ihtimali var? Dolayısıyla hangi paydaşlarımız kampanyada da paydaşımız olarak yer almalı?” türü sorulara hangi aşamada cevap aranır?


Paydaşların istek ve beklentilerinin incelenmesi,

Paydaşların şikâyetlerinin incelenmesi,

Paydaşların gelecek projelerden olası etkilenme düzeylerinin incelenmesi

Paydaşların kuruma etkilerinin ve kurumdan etkilenme düzeylerinin incelenmesi,

Paydaşların tanımlanması,


4.Soru

James Grunig uygulama aşamasının beş temel amacı bulunduğunu belirtmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçlardan biri değildir?


İçerik analizi

Mesajın kabul edilmesi

Tutum değişikliği

Davranış değişikliği

Mesajın doğru yayılması


5.Soru

Stratejilerin planlanması için gerekli araştırma, inceleme, değerlendirme ve seçim çabalarını planlama, bu stratejilerin uygulanabilmesi için örgüt içi her türlü yapısal ve motivasyonel tedbirlerin alınarak yürürlüğe konulmasını, daha sonra da stratejilerin uygulanmadan önce ve uyguladıktan sonra amaçlara ne derece uyup uymadığı konusunda kontrol edilmesini içinde barındıran, kurumun üst düzey kadrolarının faaliyetlerini ilgilendiren süreçler toplamına ne ad verilir?


Stratejik planlama

Stratejik yönetim

Strateji

Stratejik hedef

Stratejik amaç


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi demografik analiz ölçütlerinden değildir?


Öğrenme

Cinsiyet

Yaş

Medeni durum

Meslek


7.Soru

Kurumun deneyimleri ve gerçekleştirdiği uygulamalar sonucu insanların zihninde kuruma dair oluşan izlenim ve görüşlerin tamamına ne ad verilmektedir?


Yönetim politikası

Kurum kimliği

Kurumun tarihsel süreci

Kurum imajı

Hedef kitle


8.Soru

  1. Düzenleyici kurumlar
  2. Misyon
  3. Politikalar
  4. Kamuoyu araştırmaları

 Yukarıda verilenlerden hangisi durum analizi ile ilgili iç faktörlerdendir?


I ve II

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitlenin kurumla ilişkisindeki konuma göre kategorilerinden biridir?


Bilinçli hedef kitle

Hedef kitle olmayanlar

İç hedef kitle

Aktif hedef kitle

Hedef kitle haline gelenler


10.Soru

Bir bebe maması üreticisi kurumun halkla ilişkiler kampanyasında bebe mamasıyla beslenen yaşlı ve hasta kişiler ile rejim yapanlar ……………………………… oluşturur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tanımlar?


marjinal hedef kitleyi

aktif hedef kitleyi

pasif hedef kitleyi

iç hedef kitleyi

kararsız hedef kitleyi


11.Soru

Paydaş analizi genel olarak kaç aşamadan oluşmaktadır?


10

8

5

7

4


12.Soru

Durumu tanımlamak ve anlamak aynı zamanda problemin kamular ve halkla ilişkiler açısından önemini belirlemek için bilgilerin sistematik olarak toplanmasına ne denir?


Araştırma

Planlama

Uygulama

Değerlendirme

İletişim


13.Soru

Aşağıdaki ikili kavram gruplarından hangisi ilişki bağlamında diğerlerinden farklıdır?


Medya - Tüketiciler

Rakipler - Finans Piyasası

Kanaat Önderleri - Toplumsal Çevre 

Tedarikçiler - Mesleki Örgütler

Medya - Sendikalar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi demografik analiz ile ilgilidir?


Yaş

Güdülenme

Öğrenme

Kişilik

Algılama


15.Soru

........................., toplumların tarihsel ve toplumsal yaşamları boyunca oluşturdukları ve nesilden nesle aktardıkları, maddi ve manevi değerler bütünüdür.

Yukarıdaki metinde boşluk bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Sosyal sınıf

Sosyal grup

Kültür

Kişilik

Gereksinim


16.Soru

"İki veya daha fazla sayıda kişinin otorite ve sorumluluk sıra düzeni içinde bir araya gelerek oluşturdukları, belirli ortak amaç ve görevlere sahip ve bunları gerçekleştirmek için, maddi ve manevi yetenek, güç, bilgi, beceri, vb. bütün kaynakların bilinçli bir şekilde paylaşıldığı, dinamik ve açık sosyal sistem ya da toplumsal birim" olarak adlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Planlama

Örgüt

Örgüt kültürü

Strateji

Stratejik yönetim


17.Soru

İnsanların belirli bir kurum, iş ya da konu hakkında ne hissettiklerini ya da ne düşündüklerini anlamak amacıyla düzenlenen araştırmalara ne ad verilir?


Tutum ve kamuoyu araştırması

Motivasyon araştırması

Pazarlama araştırması

Metin araştırması

Okur araştırması


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Birincil verileri toplamanın yollarından biri değildir?


 Davranışsal tartışma verileri

Gözlemler, odak grup görüşmeler 

Anketler

Bilirkişi ve kanaat önderleri

 Gelen telefon, e-posta ve web sitelerinin analizi


19.Soru

Halkla ilişkilerde stratejik yönetim ve iletişimin temelini aşağıdaki kavramlardan hangisi oluşturmaktadır?


Örgüt çalışanlarının motivasyonu

Araştırma ve Değerlendirme

Bulguların raporlaştırılması

Hedeflerin somut amaçlara dönüştürülmesi

Hedef kitlenin doğru tanımlanması


20.Soru

A şirketinin halkla ilişkiler departmanı, kurumsal işleyiş ve iletişimden birinci derecede etkilenen kurum bünyesindeki çalışanlar, yöneticiler ve ortakların kuruma aidiyetlerini artırmak için bir halkla ilişkiler etkinliği düzenlemektedir.

Buna göre bu halkla ilişkiler etkinliğinin hedef kitlesi aşağıdaki hedef kitle kategorilerinden hangisi içerisinde ele alınabilir?


Karşı hedef kitle

Dış hedef kitle

İç hedef kitle

Marjinal hedef kitle

Potansiyel hedef kitle