Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi durum analizinde incelenmesi gereken dış faktörlerdendir?


Misyon

Kaynaklar

Kamuoyu araştırmaları

Durum tablosu

Paydaşlar


2.Soru

Kurumla ilişkisi henüz başlamamış olan topluluk, grup ya da bireylere ne denilmektedir?


hedef kitle olmayanlar

hedef kitle haline gelenler

bilinçli hedef kitle

aktif hedef kitle

karşı hedef kitle


3.Soru

Kurumların amaçlarına ulaşabilmek için gerekli olan kısa dönemli aşamalar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Amaçlar 

Hedefler 

Strateji 

Planlama 

Uygulama 


4.Soru

Örgüte bireyler tarafından taşınan değerler, inançlar, törenler, efsaneler, sayıltılar, ideolojiler, normlar ve simgelerin örgüt üyelerince paylaşılarak benimsenmesi sonucunda tamamen örgüte özgü yeni ve farklı inanç ve beklenti örüntüleri biçiminde dönüşümüyle oluşmuş örgütsel anlamlar ve semboller sistemine ne ad verilir?


Örgüt kültürü

Marka ruhu

Kurumsal yapı

Şirket felsefesi

Çalışma şartları


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitlenin demografik analizi kapsamındaki ölçütlerden biridir?


Eğitim durumu

Kişilik

Algılama

Tutum ve inançlar

Sosyal sınıf


6.Soru

Temel olarak bir kurumun genel dizaynının yanı sıra kurumun felsefesini, kurumsal davranışı ve tüm iletişim politikalarını içeren bir anlayışı ifade eden kavrama ne ad verilir?


Kurum imajı

Kurumun yönetim politikası

Kurum kimliği

Kurum logosu

Kurum stratejisi


7.Soru

Kurumun sahipleri, kurum hisselerine yatırım yapan kişi, kurum ve kuruluşlar hangi paydaş tipini tanımlamaktadır?


Dağıtımcılar

Kanaat önderleri

Yerel otoriteler

Yönetim

Finansörler


8.Soru

İki veya daha fazla sayıda kişinin otorite ve sorumluluk sıra düzeni içinde bir araya gelerek oluşturdukları, belirli ortak amaç ve görevlere sahip ve bunları gerçekleştirmek için, maddi ve manevi yetenek, güç, bilgi, beceri, vb. bütün kaynakların bilinçli bir şekilde paylaşıldığı, dinamik ve açık sosyal sistem ya da toplumsal birim olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Örgüt

Şirket

Marka

Kurum

Kültür


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlamanın özelliklerinden biri değildir?


Girişimci bir felsefeye sahiptir ve bir çözümleme sanatıdır.

Sadece bütçeye yöneliktir.

Bütünü kapsayan, bütünleştirici ve birleştiricidir; aynı zamanda esnektir.

Net ve iyi tanımlanmış hedeflere sahiptir.

Öngörülmeyenin yanı sıra bilinmeyen ile de ilgilenir.


10.Soru

Gündemdeki bir konuyla ilgili duyarlılık geliştiren ve bu konuda medya ve kamuoyu desteğini arkasına alan bir kitleyi ne ifade eder?


iç hedef kitle

marjinal hedef kitle

her konuda aktif hedef kitle

tek bir konuda aktif hedef kitle

gündemdeki bir konuyla ilgili aktif hedef kitle


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi durum analizinde yer alan iç faktörlerden biridir?


Misyon

Medya

Destekleyici paydaşlar

Mevcut araştırmalar

Etkinlikler


12.Soru

Sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılarak, araştırılan belli bir konuya ilişkin farklı bakış açıları, fikirler, değerlendirmeler ve yaşantılardan derlenen zengin bir içerik elde edilen nitel araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?


Anket

Söylem analizi

Derinlemesine görüşme

Doküman incelemesi

Odak grubu çalışması


13.Soru

Kurumla olan uzun süreli ilişkisini aynı zamanda etkileşimli bir düzeye yükseltilmiş topluluk grup ve bireyleri ifade eden hedef kitle grubu aşağıdakilerden hangisidir? 


Destekleyen hedef kitle 

Aktif hedef kitle 

Bilinçli hedef kitle 

İç hedef kitle 

Potansiyel hedef kitle 


14.Soru

İlgilenilen bir olgu, olay, oluşum veya özelliğin derecesinin ve miktarının saptanması amacıyla sonuçları sayısal verilerle ifade etmeye ne denir?


Ölçme

SWOT

SMARRTT

Durum Analizi

Uygulama


15.Soru

Aşağıdaki sorulardan hangisi Bovee ve arkadaşlarına göre, SWOT analizinde ürün ya da markanın fırsatlarını bulmaya yöneliktir?


Yeterli finansal kaynağımız var mı?

Özel teknolojilere sahip miyiz?

Muhtemel bir ekonomik krize karşı dayanıklı mıyız?

Yönetimsel problemlerimiz var mı?

Rakiplerimiz zayıf mı yoksa güçlü mü?


16.Soru

Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi "Örgüt Kültürü" kavramıyla aynı anlamda kullanılmaktadır?


Stratejik kültür

Planlama Kültürü

İşletme Kültürü

Halkla İlişkiler Kültürü

Yönetim Kültürü


17.Soru

Kurumu olumlu ya da olumsuz etkileyen bir duruma yanıt olarak, belirli bir zaman aralığı içinde bir ya da birden fazla hedef kitleye gönderilen mesajların stratejik tasarımı olan, grup ya da grupların düşüncelerini değiştirerek veya dönüştürerek kurumsal amaçların gerçekleştirilmesi için tasarlanmış eylem planına ne ad verilir?


Kampanya

Pazarlama iletişimi

Reklam

Marka yönetimi

Siyasal pazarlama


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi durum analizinde incelenmesi gereken iç faktörlerdendir?


Karşıt paydaşlar

Destekleyici paydaşlar

Etkinlikler

Düzenleyici kurumlar

Misyon


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumla zamana bağlı olarak gelişen ilişki düzeyine göre hedef kitle kategorilerinden biridir?


Hedef kitle olmayanlar

İç hedef kitle

Dış hedef kitle

Birincil hedef kitle

Potansiyel hedef kitle


20.Soru

Halkla ilişkiler ilke, teknik ve araçlarının, bir kurumun amaç veya hedeflerini gerçekleştirebilmek için bir kampanyaya uygulanması, ………………………………..  olarak adlandırılmaktadır


Halkla ilişkiler kampanyası

Reklam çalışmaları

Pazarlama çabaları

Stratejik araştırma

Stratejik etki