Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler temel ilkelerinden biri değildir?


Dürüstlük-İnandırıcılık

Sabırlı Çalışma

Yaygın Sorumluluk

Açıklık-İki Yönlü İlişki 

Mesajın belirlenmesi


2.Soru

  • Basın bülteninde yer alan konuda yeni olan nedir?
  • Bültende yer alan haberin hedef kitleye sağlayacağı yarar nedir?

Yukarıda verilen özellikler basın bültenlerinin “Yedi Unsur Formülü” olarak ifade edilen unsurlarından hangisini açıklamaktadır?


Konu

Kuruluş

Avantajlar

Ayrıntılar

Uygulamalar


3.Soru

Etkinlik planlama sürecinin değerlendirme aşamasında sağlanan katkılar nelerdir?


Etkinlik öncesinde tüm sürecin ele alınması  ve etkinliğin bileşenleriyle ilgili çeşitli soruların sorulması ile araştırmaların yapılması

Etkinliğin stratejisinin ayrıntılarıyla planlanıp organize edilmesi 

Hedef kitlenin çeşitli özelliklerinin analiz edilmesi ve etkinliğin hedef kitlenin hangi ihtiyacını karşılayacağının tespit edilmesi

Etkinlikle ilgili uygulamaların ortaya konulması 

Bir sonraki etkinliğe deneyimlerin aktarılması, yapılan hataların tespit edilmesi ve güçlü taktiklerin tekrar göz önüne alınması


4.Soru

  1. Kampanya kapsamındaki programları uygulayarak hedeflenen sonuçlara ulaşmak
  2. İstenilen fikir ve davranışa ilişkin kamuoyu oluşturmak
  3. İkna etmek, eğitmek ve motive etmek
  4. Hedef kitlelere erişmek için uygun araç ve yöntemlerden yararlanmak

Yukarıda verilenlerden hangisi halkla ilişkiler kampanyalarının amaçlarındandır?


I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


5.Soru

Kurumların genel olarak yürüteceği faaliyetleri neden ve nasıl yaptığını açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Amaç

Önem

Sonuç

Hedef

Süreç


6.Soru

"Bilginin iç hedef kitleden dışarıdakilere aktarılması, iletişimin tek bir kitleyle sınırlı tutulmasını imkânsız kılmaktadır." şeklinde açıklanan, Halkla ilişkiler uzmanlarının İnternet uygulamalarında dikkat etmeleri gereken özellik hangisidir?


Şeffaflık

Sızdırma

Temsilcilik

İnandırıcılık

Açıklık


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumla zamana bağlı olarak gelişen ilişki düzeyine göre hedef kitle kategorilerinden biri değildir?


Hedef kitle olmayanlar

Hedef kitle haline gelenler

Bilinçli hedef kitle

Yaratıcı hedef kitle

Aktif hedef kitle


8.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi halkla ilişkilerde ölçmenin önemine vurgu yapmaktadır?


Halkla ilişkiler kampanyalarının başarısının ölçümü halkla ilişkiler birimi açısından kılavuz niteliği taşımaktadır.

Ölçme planlamadan önce gelmektedir.

Ölçme programlamadan önce gelmektedir.

Bir önceki halkla ilişkiler kampanyaları açısından faydalıdır.

Önceki halkla ilişkiler kampanyalarına yol göstermektedir.


9.Soru

Halkla ilişkiler sürecinde, gerçekleştirilen kampanyalar ile kamuoyuna gerekli ve yeterli bilgilerin sunulması, onların ilgi ve desteklerinin kazanılması ve aynı zamanda halkın da kurum ve kuruluştan beklenti, istek ve tepkilerinin öğrenilmesi aşağıdaki halkla ilişkiler ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?


Dürüstlük

İnandırıcılık

Yineleme

Sabırlı çalışma

İki yönlü ilişki


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel ilkeleri arasında değildir?


Dürüstlük

İnandırıcılık

Sabırlı Çalışma

Popülerlik

Yaygın Sorumluluk


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum analizi sürecinde incelenen iç öğelerden biri değildir?


Kurumun yapısı

Kurumun Büyüklüğü

Kurumun tarihsel gelişim süreci

Kurum kültürü ve imajı

Kurum paydaş analizi


12.Soru

“Onurlu çalışma”, “doğruluk” ve “güvenilirlik” halkla ilişkilerin hangi temel ilkesini ifade eder?


Dürüstlük

İnandırıcılık

Yineleme

Sabırlı çalışma

Açıklık


13.Soru

Halkla ilişkilerde hedeflenen mesajı ve mesaj stratejisini kontrol edebilmek için beş aşamalı bir tablo oluşturulabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu tabloda yer almaz?


İletişim uygun mu? 

Mesaj anlamlı mı? 

Mesaj hatırlanabilir mi? 

Mesaj alıcıların hüviyetine uygun mu?

Mesaj anlaşılabilir mi? 


14.Soru

Olimpiyatlar aşağıdaki etkinlik türlerinden hangisine girmektedir?


Hallmark etkinlikler

Yöresel etkinlikler

Mega etkinlikler

Major etkinlikler

Yerel etkinlikler


15.Soru

"Etkinlikte aktif görev alan kişilerin kendilerinin olmadıkları zamanda da işlerin yürümesini sağlayacak kişileri yetiştirmeleridir." şeklinde tanımlanan etkinlik planlamasının uygulama unsuru aşağıdakilerden hangisidir? 


Delegasyon

Prova

Problem çözme

Soğukkanlılık

Motivasyon


16.Soru

..........................................., bir organizasyonu, faaliyeti amaçlarına ulaştırmaya yarayan yolların bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Yukarıdaki metinde boşluk bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Strateji

Hedefler

Taktikler

Durum analizi

İletişim


17.Soru

Herhangi bir halkla ilişkiler etkinliğinde başarıya ulaşabilmenin birincil koşulu doğru hedef kitlenin belirlenmesidir. Hedef kitle temel olarak kaç grupta incelenebilir?


İki grupta

Üç grupta

Altı grupta

Beş grupta

Yedi grupta


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi IPRA (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği) Değerleme Modeli'nin temel unsurlarındandır ?


Denetim

Çıktı Değerlemesi

Hedefler

Strateji ve Plan

Ölçümleme ve Değerlendirme


19.Soru

İletişim harcamalarının toplam işletme bütçesi içerisindeki oranı hesap edilerek yapılan bütçe aşağıdakilerden hangisidir?


Ayrılabildiği kadar bütçeleme yöntemi

Araç ve görev yöntemi

Rakiplere göre bütçeleme yöntemi

Keyfi ele alış yöntemi

Satışların yüzdesi yöntemi


20.Soru

I. Bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak

II. İkna etmek, eğitmek ve motive etmek

III. İstenilen fikir ve davranışa ilişkin kamuoyu oluşturma

IV. Hedef kitlelere erişmek için uygun araç ve yöntemlerden yararlanmak

V. Kampanya kapsamındaki programları uygulayarak hedeflenen sonuçlara ulaşmak

Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkiler kampanyalarının temel amaçlarındandır?


I,  II, III, IV, V

I, II ve V

III, IV ve V

I, III ve IV

II, III, IV ve V