Halkla İlişkiler Yazarlığı Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Kriz anında kurumun verdiği sözü yerine getirmesi beklenir. Özellikle herhangi bir kriz sonucu mağdurlar varsa ve kurum bu mağdurlara çok üzgün olduğunu söylüyorsa .................... ...." Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilirse kriz iletişimini başarılı biçimde uygulamış olur?


inandırıcı olmalıdır.

bunu davranışlarıyla da göstermelidir.

sözlerini uygun kelimelerle ifade etmelidir.

gerçekten üzgün olduğunu mağdurlara hissettirmelidir.

mağdurları çözüm bulacağına inandırmalıdır.


2.Soru

Bir halkla ilişkiler uzmanını kurumsal bir yayının sayfa boyutuna önem veriyorsa hangi hazırlık aşamasında bulunmaktadır?


Yayın politikası

Biçimsel özellikler

Dağıtım

Bütçe

İçerik


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel medya ile sosyal medya arasındaki farklardan biri değildir?


Geleneksel medya, herkesin genel bir kitleye erişebilmesini sağlarken sosyal medya belli ve özel bir kitleye erişebilmesini sağlar. 

Geleneksel medya yayına hazırlandığı andan itibaren değiştirilemezken sosyal medya yeniden düzenlenebilir. 

Geleneksel medya için üretim eğitim almış, uzmanlaşmış kişilerle gerçekleşir. Sosyal medyada ise herkes üretimde bulunabilir. 

Geleneksel medyada bilginin yayılması için bazı kaynaklara ihtiyaç duyulur. Sosyal medyada ise bilginin yayınlanması için erişim herkese açıktır ve masrafsızdır. 

Geleneksel medyada gerçekleştirilen iletişimin zaman farkı sosyal medyaya göre daha uzundur. 


4.Soru

Duyguları, düşünceleri, haberleri kısacası her türlü iletiyi harf, rakam gibi çeşitli şekiller ve ka^ğıt, kalem, elektronik aygıtlar gibi çeşitli materyaller aracılığıyla iletmeye dayanan iletişim türüne ne ad verilir?


Sözlü iletişim
Sözsüz iletişim
Yazılı iletişim
Yüz yüze iletişim
İkna edici iletişim

5.Soru

I. Acil durumlarda kullanılır.
II. Kısa ve özdür.
III. Not dünyasının “telgrafı” dır.
IV. İsmini telgraf hizmetlerindeki gelen yazılardan almıştır.
Yukarıda sayılan özellikler hangi tür hatırlatma notuna aittir?


Bülten notlar

Deneme notları

Bilgilendirici notlar

Eylem notu

Dosya notu


6.Soru

Haberin hedef kitlenin ilgisine göre en önemliden daha az önemliye doğru sıralandığı teknik hangisidir?


Ters Piramit Tekniği

Düz Piramit Tekniği

Kare veya Dörtgen Tekniği

Serbest Yazım Tekniği

Karşılık Stratejileri


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi saldırgan karşılık stratejileri arasında yer alır?


Utandırma
Mazeret
Sokulganlık
Soruşturma
Oyalama

8.Soru

Festival, seminer, sempozyum, balo, konser, sinema, tiyatro, sergi ve spor gibi kültürel etkinlikleri tanıtan afişler hangi afiş grubuna girmektedir?


Reklam afişleri

Kültürel afişler

Sosyal afişler

Sağlık afişleri

Poster afişleri


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ‘yazılı iletişimin’ görsel ve sözlü iletişime göre olumlu özelliklerinden biri değildir?


Yazılı belgenin arşiv değeri vardır.

Daha resmidir, yetkiyi hissettirir.

Konu bir bütünlük içinde ifade edilir.

Kişilerin gidemeyeceği yerlere gidebilir.

Her daim ulaşılamaz, gerektiğinde bulunmayabilir.


10.Soru

“Şirket hakkında genel bir tanım yapılır, şirketin kuruluş yeri, amacı, ürün ve hizmetleri ve ilgili aktiviteleri anlatılır.” Verilen tanım aşağıdaki hangi rapor yazma basamağına aittir?


İçeriği belirleme

VekâlYönetim başkanı mektubu

Kontrol

Öykü

Tema


11.Soru

I. İzleyicilerin haberi yalnızca bir kez izleme şansı vardır.
II. Hikâyeler ses ve kelimeler aracılığıyla dinleyicilere aktarılır.
III. Gazeteciler, haber değeri taşıyan konuları haber yaparlar.
IV. Hikâyenin uzunluğu, sütun, cm veya kelimeler tarafından belirlenir.
Yukarıda verilenlerden hangileri televizyonun radyo ve yazılı iletişime göre farklı olan özellikleri arasındadır?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

I, III ve IV


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam metinleri açısından dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi değildir?


Seçilen kitlenin eğitim ve kültür düzeyine göre yazılması
Metne haber değeri verilmesi
Metnin gereksiz ayrıntılarla doldurulmaması
Basımın renkli olması
Konu geçişlerinin mantıklı yapılması

13.Soru

Chess ve Hence  tüm kriz iletişimi yönetiminde mesaj oluşturma süreçlerinde amaç ve hedeflere karar verilmesinde geçilecek aşamalar için verdiği soru listesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Hedef kitlelerimiz kimlerdir?

Neyi elde etmeye çalışmaktayız?

Nasıl karşılık vereceğiz?

Hedef kitlemiz neyi bilmek istemektedir?

Krizde neden başarısız olduk?


14.Soru

Aşağıdaki verilenlerden hangileri yaratıcı sürece ulaşmaya yardımcı olacak ilkelerden değildir?


Mesajlar ve iletileceği araçlar arasında bir tutarlılık aramak.

Mesajın ana konusuyla ilgili olmayan noktaları elemek.

Sadece mesajın direkt olarak anlaşılmasına katkı sağlayan kelimeler kullanmak.

Her şeyi basitleştirmek.

Mesajın yazılı kısmına önem vermek.


15.Soru

Kurum gazetesi olarak yayınlanan Anadolu Üniversitesi gazetesinin adı nedir?


Anadolu Haber

Gazete Anadolu

Anadolu’nun Sesi

ANA Haber

ÜNİ Haber


16.Soru

Kurum ile ilgili etkinlikleri, stratejileri, düşünceleri, olayları vb. içeren haber değeri taşıyan, önemli bilgiler veren ve medyaya gönderilen yazılı metinlere ne ad verilir? 


Basın bülteni 
Basın gezisi 
Etkinlik 
Basın toplantısı 
Ambargo 

17.Soru

Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi doğrudur?


Basın bültenlerinin yaşam süresi daha uzundur

Basın makaleleri editörler tarafından yeniden yazılabilir

Basın bültenleri, basın makalelerine oranla daha çok yer kaplar

Basın bültenleri, basın makalelerine oranla daha uzundur 

Basın bültenleri medya editörleri tarafından yeniden yazılabilir


18.Soru

I. Kobi ve bankacılık faaliyetleri
II. Haberler
III. Olaylar
IV. Yayınlar
V. Kurum kimliği sunumları
Yukarıda verilenlerden hangileri kurumun pazarlama stratejilerinin etkili olmasında halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirirken kullanılan ve PENCILS olarak kısaltılan araçlardandır?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireysel boyutta yazılı ürün türlerinden birisidir?


Gazete
Dergi
Kitapçık
Mektup
Bülten

20.Soru

"Basında haberin içeriğini oluşturan konular ilgiye göre azalan bir sıra izler." 

Yukarıdaki ifadeyi açıklayan kural aşağıdakilerden hangisidir?


Duyurum kuralı 

Hiyerarşik basın kuralı 

Düz piramit kuralı 

Ters piramit kuralı 

Ard zamanlılık kuralı