Hücre Kimyası Ara 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hücre kavramını ilk kez ortaya atan bilim adamı kimdir? 


Robert Brown

Antonie van Leeuwenhoek

Robert Hooke

Matthias Schleiden

Theodor Schwann


2.Soru

İnsanın normal vücut hücrelerinde kaç adet kromozom bulunmaktadır?


43

44

45

46

47


3.Soru

Suyun hücrelerin içinden dışarıya doğru aktığı ve hücrelerin büzüldüğü çözeltilere ne isim verilir?


Hiperbarik

İzotonik

Hipertonik

Hipotonik

İzotermik


4.Soru

Su molekülleri ile hidrojen bağları kurarak suda çözünen moleküllere ne ad verilir?


Hidrofobik

Hidrofilik

Lipofilik

Hidratasyon

Solvasyon


5.Soru

Aşağıdaki yapılardan hangisi protein sentezinde kullanılmamaktadır?


mRNA

DTP

tRNA

Ribozom

Lizozom


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hidrofobik yapıdaki amino asitlerden biridir?


Arjinin 

Histidin

Glutamin

Triptofan

Serin


7.Soru

Hangisi organizma olarak kabul edilmeyen 20-300 nm boyutlarında cansız olarak kabul edilen mikroskobik taneciklerdir?


Bakteriler

Fungiler

Algler

Virüsler

Bitkiler


8.Soru

Protein, karbonhidrat ve yağlar gibi biyomolekülleri parçalayan genel adı hidrolaz olan enzimleri içeren hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?


Mitokondri

Çekirdek

Endoplazmik retikulum

Sitoplazma

Lizozom


9.Soru

  1. Proteinler
  2. Lipidler
  3. Nükleik asitler
  4. Karbonhidratlar

Yukarıdakilerden hangileri makromoleküllerdir?


I ve II

I ve III

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


10.Soru

Ökaryotlarda en az kaç adet initasyon faktör bulunur?


6

8

10

12

14


11.Soru

Ökaryotik hücrelerin daimi organeli olan ve oksijenli solunumun (aerobik) yapıldığı kompartımanlar aşağıdakilerden hangisidir?


Vakuoller

Lizozom

Endoplazmik Retikulum

Mitokondri

Kloroplast


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bitki hücre duvarının yapısında bulunan kimyasal yapılardan değildir?


Ribonükleik asit

Selüloz

Pektin

Pektin esteri

Hemiselüloz


13.Soru

Çok sayıda hücre-hücre etkileşimini ve hücre-matriks etkileşimini sağlayan, birçok hücre tipinde bulunan yapışma reseptörü olup aynı zamanda HYM olarak yapıştırma işlevi gören aşağıdakilerden hangisidir? 


Çekirdekçik

Selektinler

İntegrinler

İmmünoglobin (Ig)-Süperailesi

Kadherinler


14.Soru

Zar yapı içinde madde geçişini sağlayan geçitlere ne ad verilir? 


Glikoprotein

Glikolipit

Por

Lipit

Kolesterol


15.Soru

CH4 molekülünün bağ açısı kaç derecedir?


60

90

109,5

120

180


16.Soru

Yapıştırma işlevine ek olarak, hücre dışından ya da içinden olan sinyal iletişiminde rol alan hücre-yapıştırıcı moleküller (HYM) hangisidir?


İmmünoglobin (Ig)-Süperailesi

Selektinler

İntegrinler

Kadherinler

Desmozomlar


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yapıştırıcı matriks glikoproteinleri (hücrelerin matrikse yapışmasını sağlayan) grubundandır?

I. Laminin


II. Fibronektin


III. Entaktin

IV. Perlakan


I-II

II-III

I-II-III

II-III-IV

I-II-III-IV


18.Soru

Atom kelimesini ilk defa kullanan bilim adamı kimdir?


Dalton

Aristoteles

Newton

Demokritus

Thompson


19.Soru

Dalgıç tüplerinde Azot yerine hangi gaz kullanılırsa vurgun yeme riski azalır?


Helyum

Argon

Neon

Hidrojen

Ksenon


20.Soru

%2 kütle/hacim derişimindeki bir NaCl nin sulu çözeltisinin derişimi kütle/kütle derişimi cinsi olarak kaçtır?


%2

%0.2

%1.96

%0.19

%1