Hücre Kimyası Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Magnezyum klorür iyonik bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


MgCl

Mg2Cl

Mg3Cl

MgCl2

Mg2Cl2


2.Soru

Bir atomun değerlik kabuğundaki bir veya birden fazla elektronun diğer bir atomun değerlik kabuğuna geçmesiyle oluşan kimyasal bağ aşağıdakilerden hangisidir?


İyonik

Kovalent

Hidrojen

Polar kovalent

Apolar kovalent Polar kovalent


3.Soru

%65 ribonükleik asit (RNA) ve %35 proteinden oluşan protein sentezinin yapıldığı zar içermeyen mikromakinalar aşağıdakilerden hangisidir? 


Endoplazmik Retikulum

Lizozom

Peroksizom

Vakuoller

Ribozomlar


4.Soru

Hangisi çekirdeksiz bir hücreye sahiptir?


Algler

Bakteriler

Fungiler

Bitkiler

Protozoalar


5.Soru

  1. Hücre bölünmesi
  2. Hücre hareketi ve göçü
  3. Hücre tanıma ve yapışma
  4. Embriyonik gelişim sırasında hücre farklılaşması

Yukarıda verilenlerden hangileri hücre dışına atılan materyallerin çeşidine ve örneğine göre oluşan hücre-dışı matriksin kontrolünde rol alır?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


6.Soru

Katı partiküllerin, hücre zarının içe kıvrılmasıyla oluşan küçük vesiküller ile hücre içindeki gerekli bölümlere taşınmasına ne denir?


Endositoz

Ekzositoz

Fagositoz

Pinositoz

Otoliz


7.Soru

'............: Mikroskopla görülemeyecek
kadar küçük fakat ışığı saçacak kadar büyük taneciklerin oluşturduğu süspansiyonlardır.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Hidrofilik

Hidrofobik

Kolloidler

Çözünme

Hidratasyon


8.Soru

Hangisi biyomoleküller ya da makromoleküller kategorisinde yer almaz?


Nükleik asitler

Proteinler

Vitaminler

Lipitler

Karbonhidratlar


9.Soru

Periyodik sistemde  s alt kabuğu elektronlarla dolu olan elementlerin bulunduğu  gurup veya guruplar aşağıdakilerden hangisidir?


1A, 2A

3A

7A,8A

1B

8B


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sınırlı kombinasyonlarda monomerlerin bir araya getirildiği kimyasal reaksiyonlarla sentezlenen ve biyolojik yapılarda genellikle sarmal yapılar formunda bulunan yapılara verilen isimdir?


Element

Katabolit

Polimer

Molekül

Dimer


11.Soru

RNA ve proteinden oluşan protein sentezinin yapıldığı zar içermeyen mikromakina olarak tanımlanan hücre parçacığı aşağıdakielrden hangisidir?


Endoplazmik retikulum

Ribozom

Mitokondri

Lizozom

Koful


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ökaryotlar içinde yer almaz? 


Bitkiler

Hayvanlar

Protistler

Fungiler

Siyanobakteriler


13.Soru

Polisakkaritlerin yani şekerlerin tatlılık özellikleri taşıdıkları hangi gruplarından dolayıdır?


Hidroksil

Fosfat

Karbonil

İmido

Polar


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi DNA ile RNA arasındaki farklardan biridir?


Azotlu bazlardan timin yerine urasil yer alır

Sağa dönüşümlü bir sarmaldır

İki polinükleotid iplik çift-sarmal yapıdadır

Adenin sayısı timine, guanin sayısı sitozin sayısına eşittir

Şeker grubu olarak deoksiriboz içerir


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi polar yüksüz aminoasit olarak sınıflandırılır?


Serin

Histidin

Lizin

Glisin

Alanin


16.Soru

Halojenler hangi grup elementler olarak bilinir?


IA

IIA

IIIA

VIA

VIIA


17.Soru

Mayonez hangi tür kolloide örnek olarak verilebilir?


Aerosol

Katı köpük

Köpük

Katı köpük

Emülsiyon


18.Soru

Çekirdeği, zıt iki lob şeklinde elektron bulutu ile çevreleyecek şekilde sınır yüzey diyagramlarına sahip orbitaller aşağıdakilerden hangisidir?


p- Orbitalleri

s- Orbitalleri

d- Orbitalleri

f- Orbitalleri

g- Orbitalleri


19.Soru

  1. Biyokimya
  2. Biyofizik
  3. Moleküler Biyoloji
  4. Genetik

Yukarıda verilenlerden hangileri hücre biyolojisi ile ilişkili bilim dallarıdır?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


20.Soru

9F elementinin periyodik çizelgedeki yeri aşağıdakilerden hangisidir?


2. periyot 7A grubu

2. periyot 8A grubu

3. periyot 7A grubu

3. periyot 8A grubu

1. periyot 7A grubu