Hukukun Temel Kavramları Ara 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kuralları ve diğer sosyal düzen kurallarının ortak özelliklerindendir?


Siyasi iktidar tarafından belirlenmesi

Maddi yaptırım içermesi

Yargılamanın bağımsız mahkemelerce yapılması

 Yazılı kurallar içermesi

İnsanlar arası ilişkileri düzenlemesi


2.Soru

Erkek veya kadının 17 yaşını doldurmadıkça evlenemeyeceğine ilişkin TMK md. 124 hükmü hangi tür hukuk kuralıdır?


Yetki verici

Tamamlayıcı

Yorumlayıcı

Emredici

Tanımlayıcı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynağını oluşturur? 


İçtihat hukuku

Uluslararası sözleşmeler

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

Yönetmelik

Kanun


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel kabul gören yaklaşıma göre sosyal düzen kurallarından değildir?


Din kuralları

Ahlak kuralları

Örf ve adet kuralları

Görgü kuralları

Hukuk kuralları


5.Soru

Tanrı ile insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, Tanrı’nın emir ve yasaklarını içeren sosyal düzen kuralları aşağıdakilerden hangisidir?


Ahlak kuralları

Hukuk kuralları

Örf ve adet kuralları

Nezaket kuralları

Din kuralları


6.Soru

Bir borç ilişkisinde borcunu kendi rızasıyla yerine getirmeyen borçlunun devlet gücü aracılığıyla bu borcunu yerine getirmesini sağlayan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir?


Ceza

Cebri icra

Tazminat

Geçersizlik

Butlan


7.Soru

Dava konusunun değer veya miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalara bakmakla görevli mahkeme hangisidir?


Asliye mahkemesi

Sulh mahkemesi

İstinaf mahkemesi

Danıştay

Yargıtay


8.Soru

  1. İnsanda bulunan benzerlerini arama eğilimi
  2. İnsanın ihtiyaçlarını karşılama gereksinimi duyması
  3. İçgüdüsel, hayvansal bir gereksinim olması
  4. Barış içinde yaşama zorunluluğu

"İnsan için belirli bir sosyal çevrede yaşamak önemli bir zorunluluktur." Yukarıdakilerden hangileri bunun sebepleri arasında sayılabilir?


I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


9.Soru

Kanunların zaman bakımından uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Kanun metninde açıkça yürürlükten kalkma tarihi yer alabilir.

Yeni kanun eski kanunun sadece bütününü yürürlükten kaldırabilir.

Anayasa Mahkemesi bir kanunun tamamını ya da bir kaç maddesini iptal ederek
yürürlükten kaldırabilir.

Ceza hukuku açısından eski - yeni kanunlardan sanık lehine olanı uygulanır.

Yargılama hukukuna ilişkin kanunlar bakımından derhal uygulama ilkesi geçerlidir.


10.Soru

Bir mahkemenin yargı yetkisinin sınırlarını belirleyen idarî ve coğrafi çevre nasıl ifade edilir?


Yargı çevresi

İstinaf bölgesi

Temyiz incelemesi

Yargı örgütü

Yargı kolu


11.Soru

Kanunun öngördüğü kurucu unsurlara sahip olan ancak kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak yapılan hukuki işlemler aleyhine uygulanan yaptırıma ne denir?


Nispi butlan

Kısmi butlan

Mutlak butlan

Geçersizlik

Cebri icra


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, genel ve olağan yargı koludur?


İdari yargı

Adlî yargı

Genel Yargı

Anayasa yargısı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargısı


13.Soru

  1. Antlaşmanın akdedilmesi
  2. Antlaşmanın Resmi Gazete'de yayımlanması
  3. TBMM'nin antlaşmanın onaylanmasını kanun ile uygun bulması
  4. Cumhurbaşkanı'nın onayı

Bir uluslararası antlaşmanın bağlayıcılık ve geçerlilik kazanabilmesi için yukarıdaki işlemlerin hangi sıra ile yapılmış olması gerekir?


I-II-III- IV

II-III-IV-I

I-III-IV-II

IV-II-III-I

III-I-II-IV


14.Soru

"Kurucu unsurları ve geçerlilik gerekleri mevcut olan ve bu yüzden geçerli sayılan bir işlemin, hukuki sonuçlarını doğurması için tamamlayıcı bir dış olgunun sonradan gerçekleşmesine bağlanmasıdır." 

Yukarıda açıklanan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir? 


Tek taraflı bağlamazlık

İptal 

Kısmi butlan 

Mutlak butlan

Yokluk


15.Soru

Sulh hukuk mahkemelerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalara bakar.

Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davalara bakar.

Tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalara bakar.

Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalara bakar.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk ha^kimini görevlendirdiği davalara bakar.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sulh hukuk mahkemesinin görev alanına girer?


Mal varlığı haklarına ilişkin davalar

Şahıs varlığına ilişkin davalar

Taşınmaz mallarla ilgili her türlü davada

Taşınır mallarla ilgili her türlü davada

Taşınmaz mallarda ortaklığın giderilmesine ilişkin davalarda


17.Soru

Hangi yargı kolunda, ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay olmak üzere üç dereceli bir yargılama sistemi kabul edilmiştir?


İdari yargı

Adli yargı

Mali yargı

Uyuşmazlık yargısı

Anayasa yargısı


18.Soru

Hukuk kurallarını diğer kurallardan ayıran en önemli özellik nedir?


Kişisel olması

Değişken olması

Yaptırımı olmaması

Yaptırımların manevi olması

Yaptırımların maddi olması


19.Soru

Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi, hangi hakları koruma altına almaktadır? 


Kişisel ve siyasi haklar

Sosyal haklar

Barış Hakları

Çevre hakları

Gelişme Hakları


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içtihatların temel alınarak uygulandığı ortak hukuk ülkelerinden biridir?


Almanya

İngiltere

İtalya

Fransa

İspanya