Hukukun Temel Kavramları Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kişinin kendi şahsı ve iç dünyasına karşı ödevleri neyi ifade eder?


Subjektif Görgü

Subjektif ahlak

Objektif ahlak

Objektif görgü

Objektif inanç


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuk sistemlerinden biri ya da birkaçıdır?

I. Kıta Avrupası Hukuk Sistemi

II. Angola Amerikan Hukuk Sistemi

III. İslam Hukuk Sistemi

IV. Sosyalist Hukuk Sistemi


Yalnız I ve II

Yalnız III ve IV

Yalnız I, II ve IV

Yalnız II, III ve IV

I, II, III ve IV


3.Soru

Sosyal düzen kurallarının özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Sosyal düzen kuralları ayırımsız herkese uygulanır.

Sosyal düzen kuralları süreklidir.

Sosyal düzen kuralları yaptırımı olmayan kurallardır.

Sosyal düzen kuralları zaman içinde değişim gösterebilirler.

Bir sosyal düzen kuralı zamanla ortadan kalkabilir.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mali yargının yargısal görevidir?


Kamu idarelerinin mali faaliyetlerinin denetiminin sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlar sunmak,

Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini denetlemek  ve kamu zararına yol açan hususları kesin hükme bağlamak,

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin; gelir, gider ve mallarına ilişkin hesapları,

Kanunlarla verilen diğer inceleme, denetleme işlerini yapmak,

Genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmak,


5.Soru

Süresi dolmasına rağmen oturduğu taşınmazı tahliye etmeyen bir kiracının tahliyesinde ya da boşanma davasının sonucu velayeti anneye bırakılan çocuğu teslim etmeyen babanın durumunda hangi yaptırım uygulanır?


Ceza

Cebri icra

Tazminat

Geçersizlik

İptal


6.Soru

Davranışları iyi-kötü, doğru-yanlış olarak sınıflandıran ve toplumdan topluma değişiklik gösteren sosyal düzen kurallarına ne ad verilir?


Örf ve adet kuralları

Ahlak kuralları

Din kuralları

Hukuk kuralları

Nezaket kuralları


7.Soru

İngiliz hukukunun kaynağı olarak Common Law’ın aşırı biçimciliğinin karmaşık formüllerine göre değil de yargıcın vicdanı ve hakkaniyet ilkelerine göre yargılamasından doğan içtihat hukuku aşağıdakilerden hangisidir?


Patent hukuku

Statu law (yasa hukuku)

Equity (Hakkaniyet)

Magna Carta Libertatum

Common Law (Ortak Hukuk)


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yokluk yaptırımına tabi bir bir işlemdir?


Kurucu unsurları eksik işlem

Konusu ahlaka aykırı işlem

Muvazaalı işlem

Konusu imkansız işlem

Geçerlilik şekline aykırı olarak yapılan işlem


9.Soru

Borçlar Kanunu 73 md. "Taraflar aksini kararlaştırmadılarsa para borcu alacaklının ödeme zamanındaki ikametgâhında ödenir." hükmü hukuk kurallarının uygulama bakımından hangi tür hukuk kurallarına girer?


Tanımlayıcı hukuk kuralları

İlga edici hukuk kuralları

Yorumlayıcı hukuk kuralları

Emredici hukuk kuralları

Tamamlayıcı hukuk kuralları


10.Soru

Amacı, kamu idarelerinin etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak çalışması ve kamu kaynaklarının öngörülen amaçlara ve kanunlara uygun olarak elde edilmesi, muhafazası ve kullanılması için gerekli denetimin gerçekleştirilmesi ve sorumluların hesap ve işlemlerinin kesin hükme bağlanması olan yargı aşağıdakilerden hangisidir?


Uyuşmazlık Yargısı

Mali Yargı

Sayıştay

Somut Norm Denetimi

Danıştay


11.Soru

....(1) bir borç ilişkisinde borcunu kendi rızasıyla yerine getirmeyen borçlunun devlet gücü aracılığıyla bu borcunu yerine getirmesini sağlayan bir yaptırımdır.

Boş bıraklan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


Cebri icra

Hapis cezası

Adli para cezası 

İptal

Memuriyetten çıkarma


12.Soru

I) Din Kuralları II) Saygı Kuralları III) Ahlak Kuralları IV) Görgü Kuralları V) Hukuk Kuralları VI) Medeniyet Kuralları VII) İş Kuralları Genel kabul gören yaklaşıma göre sosyal düzen kurallarının tümü hangi maddede doğru olarak verilmiştir?


I,II,III ve IV

II,III,IV ve V

III,IV,V ve VI

I,III,IV ve V

IV,V,VI ve VII


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Anayasa'lardan biri değildir?


1876 Anayasası

1922 Anayasası

1924 Anayasası

1961 Anayasası

1982 Anayasası


14.Soru

Anayasa’nın 146. maddesine göre aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak seçilebilecekler arasında bulunmaz?


Sayıştay Genel Kurulunun başkan ve üyeleri

Milletvekilleri 

Serbest avukatlar

Birinci sınıf hâkim ve savcılar

Üst kademe yöneticiler


15.Soru

Bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine, değiştirilmesine veya bu mahkemelerin kaldırılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?


Adalet Bakanlığı’nın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı

Adalet Bakanlığı’nın önerisi üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu

Adalet Bakanlığı’nın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı yardımcıları

Adalet Bakanlığı’nın önerisi üzerine İçişleri Bakanlığı

Adalet Bakanlığı’nın önerisi üzerine Hukuk Politikaları Kurulu


16.Soru

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sözleşmeci devletlerin sayısına eşit sayıda hâkimden oluşmaktadır. 

Kişiler Mahkemeye ancak iç hukuk yollarını tükettikten sonra başvurabilir. 

Mahkemede görev alan hâkimler, mahkemeye geldikleri devlet adına katılırlar. 

Kişiler başvurularını sözleşmeci devletlerin dillerinden herhangi biri ile yapabilirler. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin organları, genel kurul, komite, daire, büyük dairedir. 


17.Soru

Hukuki işlem kanunun öngördüğü kurucu unsurlardan en az birine uyulmadan yapıldığı için hiç oluşmamış sayılmasına ne ad verilir?


Geçersizlik

Nispi butlan

Mutlak butlan

İptal

Yokluk


18.Soru

Medeni Kanun’un 1. maddesine göre, “hakkında uygulanabilecek Kanun hükmü ya da örf ve âdet kuralı bulunmayan konularda, hâkim kanun koyucu olsa idi nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre hüküm verir”. hükmü hangi ilkeyi esas almaktadır?


İyiniyet ilkesi

Dürüstlük ilkesi

Hakimin hukuk yaratma ilkesi

Hakkaniyet ilkesi

Yersellik ilkesi


19.Soru

Boşanma davasının sonucu velayeti anneye bırakılan çocuğu teslim etmeyen babaya aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi uygulanır?


Ceza

Tazminat

Cebri icra

Geçersizlik

İptal


20.Soru

Yazılı olmayan, yaptırımları manevi olan ve geçmişten aktarılarak günümüze ulaşmış kurallara ne denir?


Görgü kuralları

Ahlak kuralları

Din kuralları

Hukuk kuralları

Trafik kuralları