İktisadi Düşünceler Tarihi Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Nüfus Politikası

II. Para Politikası

III. Maliye Politikası

Verilenlerin hangisi ya da hangileri merkantilist politikalar arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hayatın olağan akışı içinde, sorunlara toplumun yararı açısından bakmaktır?


Maslahat

Tadbir al- manzil

Tağşiş

Ütopya

Bimetalist


3.Soru

18. yüzyıl sonunda Fransa’da ve İngiltere’de merkantilizme tepki olarak ve yeni doğan sanayi kapitalizminin savunuculuğunu yaparak ortaya çıkan düşünce akımı hangisidir?


Liberal iktisadi düşünce.

Skolastik düşünce.

Fizyograt düşünce.

Neoklasik iktisadi düşünce.

Sentezyen klasik düşünce.


4.Soru

Klasik iktisada bir tepki düşünce oluşturan iktisadi düşünceleri kaç grupta toplamak mümkündür?


7

6

5

4

3


5.Soru

Liberal iktisadi düşünce hangi tarihte ortaya çıkmıştır?


15. yüzyıl

16. yüzyıl

17. yüzyıl

18. yüzyıl

19. yüzyıl


6.Soru

Antik Yunan düşüncesi en soyut hâlinde bile toplumsal hayatın somut sorunlarıyla ilgilidir. Bu sorunlar aşağıdaki kavramlardan hangisi üzerinde odaklanmıştır?


Polis

Bekçi

Belediye

Uygarlık

Hane


7.Soru

Devletlerin ömrünün 3 kuşak kadar olduğunu belirten ve Laffer Eğrisi olarak adlandırılan eğriyi keşfeden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Gazali

İbn-i Haldun

Nasreddin Tusi

Kautilya

Gresham


8.Soru

Platon'un öğrencisi olan ve kendi okulu olan Lykeion'un (Lise) kurucusu olan Antik Çağ filozofu aşağıdakilerden hangisidir?


Sokrates

Ksenofon

Heraklitos

Demokritos

Aristoteles


9.Soru

Kişiler arası, sosyal ilişkiler bütünü, mülkiyet ilişkisi ve kişiler ile mallar arasındaki ilişkiler şeklinde ortaya çıkan ve toplumsal “oyunun kuralları”’ olarak adlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Antitez

Sentez

Diyalektik

Üretim ilişkileri

Üretim güçleri


10.Soru

1776 ve 1843 yılları arasında Batıya hakim olan klasik iktisadi düşünce akımını başlatan kitap aşağıdakilerden hangisidir?


Ulusların Zenginliği

Siyasi İktisadın İlkeleri

Genel Teori

Para Politikası

Ekonomik Politik


11.Soru

iktisadi düşünce alanındaki ilk çalışmalardan biri olan Oikonomikus adlı kitap hangi filozofa aittir?


Ksenofon (Xenophon)

Platon

Aristo

Sokrates

Sophokles


12.Soru

Liberal iktisadi düşünce aşağıdakilerden hangisini savunur?


Toplum

Halk

Millet

Devlet

Bireyci yaklaşım


13.Soru

İktisatta soyutlama, model kulma ve olayları bir bütünlük içinde ele alma hangi iktisadi düşünce ekolü ile başlamıştır?


Merkantilizm

Fizyokrasi

Klasik iktisat

Keynesyen iktisat

Neo-klasik iktisat


14.Soru

I-Altın sevgisi   II-Gümüş Sevgisi   III-Sömürgecilik   IV-Milliyetçilik Yukarıdakilerden hangileri merkantilizmin temel ilkelerindendir?


I-II

I-II-IV

II-III-IV

I-II-III-IV

Yalnız I


15.Soru

Nüfus teorisi aşağıdaki klasik iktisatçılardan hangisine aittir?


Adam Smith

David Ricardo

Jean Baptiste Say

John Stuart Mill

Robert Malthus


16.Soru

I. Paradigma kavramı bilim tarihçisi Thomas Kuhn’un 1962 yılında yayımladığı kitapla yaygın bir kullanıma kavuşmuştur.

II. Bilimsel araştırma programı, aynı ve zıt bakış açılarına sahip ve birbirini takip eden teorilerden
oluşan tarihi bir süreçtir.

III. Paradigma kavramı, belli bir bilim topluluğu tarafından paylaşılan bütün inançları, değerleri ve teknikleri kapsamaktadır.

İktisadi düşünceler tarihinde paradigmaile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


17.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi okullu, okula ait ya da bir okula mensup olan anlamına gelmektedir?


Scholasticus

Bimetalist

Tadbir al- manzil

Polis

Tağşiş


18.Soru

Tedavüldeki altın miktarının artmasıyla fiyat artışları arasında bir bağlantı olduğunu ilk defa ifade eden düşünür kimdir?


Thomas Mun

William Petty

Jean Bodin

Niccolo Machiavelli

Josiah Child


19.Soru

Fizyokrat düşünürlere göre evren nasıl tanımlanır?


Sömürge

Çalışma ve disiplin kuralı

Doğal düzen 

Dünya barışı

Dünya herkesindir


20.Soru

I. Marksist Sosyalist Düşünce

II. Liberal İktisadi Düşünce

III. Milli İktisat Doktrini

Verilenlerden hangisi ya da hangileri Klasik iktisada bir tepki veya alternatif düşünce oluşturan, iktisadi düşünceleri ana özellikleri bakımından toplanan gruplar arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III