İktisadi Düşünceler Tarihi Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. 18 ve 19. yy. öncesi sosyalist düşünce benzeri Eflatun, Thomas More ve Thomas Campanelle gibi düşünürler tarafından ileri sürülmüştür.

II. Thomas More’a göre toplumsal sorunların temelinde özel mülkiyet sisteminin varlığı yatmaktadır.

III. Sosyalist düşüncede ekonomik karar alma, kaynakların kontrolü ve dağılımı ve çoğu ekonomik kaynağın sahipliği bireylerdir.

Sosyalist düşüncenin doğuşu ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teorileriyle iktisadın bağımsız bir disiplin olarak doğmasını sağlayan Neo-klasik iktisatçılardan birisi değildir?


Alfred Marshall

Adam Simmith

Vilfredo Poareto

Carl Menger

Léon Walras


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi monetarizmin temel özelliklerinden birisidir?


Paranın önemli olması

Para politikalarının ekonomide etkinliğinin yüksek olması

Paranın etkisizliği

Para arzı yerine para talebine önem verilmesi

Kamu müdahalelerinin önemli olması


4.Soru

Bir yatırımcının varlıklarını getirisi farklı alternatif yatırım şekilleri arasında nasıl dağıttığını inceleyen teori aşağıdakilerden hangisidir?


Portföy teorisi

Keynesyen teori

Monetarist teori

Talep teorisi

Arz teorisi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi marjinal fayda kavramını geliştirmiş olan üç iktisatçıdan birisidir?


Carl Menger

Adam Simmith

Francis Ysidro Edgeworth

Vilfredo Poareto

Alfred Marshall


6.Soru

1929 yılında ortaya çıkan "Büyük Buhran"ın pek çok sonucu olmuştur aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan birisi değildir?


Firmalar art arda iflas etmiştir sanayi üretimi %45 gerilemiştir.

Milli gelir %50 oranında düşmüştür ve her dört işçiden birisi işsiz kalmıştır.

Devlet müdahalesizlik halini sürdürmüştür ve krizin kendiliğinden ortadan kalkmasını beklemiştir.

Krizin etkileri çok büyük olmuştur önce ABD’de ardından Avrupa ülkelerine yayılarak genişlemiştir.

Milyonlarca insan buhranın dışında kalmıştır ancak bayındırlık işlerinin programının oluşturulması sağlanmıştır bu durum krizi artırmıştır.


7.Soru

Mevcut işçilerin işsizlere göre pazarlık üstünlüğünü kullanarak denge ücret seviyenin üstünde bir ücret sağlamaları hangi Yeni Keynesyen düşünceyi ifade etmektedir?


Asimetrik Enformasyon Modeli

Zımni Sözleşme Teorisi

İçeridekiler-Dışarıdakiler Teorisi

Etkin Ücret Teorisi

Koordinasyon Hataları


8.Soru

Bireycilik, Özgürlük, Piyasa Ekonomisi ve Rekabet, Doğal Düzen ve Rasyonel Birey hangi iktisadi düşüncenin temel ilkelerini oluşturmaktadır?


Skolastik Düşünce

Klasik İktisadi Düşünce

Liberal İktisadi Düşünce

Neo-Klasik İktisadi Düşünce

Sosyalist Düşünce


9.Soru

John Maynard Keynes “İstiham, Faiz ve Paranın Genel Teorisi” isimli kitabını hangi tarihte yayınlamıştır?


1872

1888

1910

1923

1936


10.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi marjinalizm ile eş anlamlı olarak da kullanılmaktadır?


Klasik iktisat

Neoklasik iktisat

Keynesyen iktisat

Yeni Keynesyen iktisat

Kurumcu iktisat


11.Soru

Keynes’den önceki iktisatçılar ekonomiyi arz yönüyle ele almışlardır ve emek-değer kavramlarından hareket ederek üretim maliyetlerini belirlemişlerdir buna göre aşağıdakilerden hangisi Keynesyen yaklaşım açısından yanlıştır?


Keynes piyasaları emek, para ve mal piyasaları olarak ele alarak ekonomiyi bütünlük içinde incelemiştir.

Keynes toplam tüketim, tasarruf, gelir ve istihdamı nelerin belirlediği üzerinde durmuştur.

Keynes'in enflasyon dediği mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki ortalama artış tek bir işçinin emek arzı ile ilgilidir.

Keynes toplam harcamalar ile ekonomideki firmaların bir bütün olarak verdiği istihdam kararı arasındaki ilişkiyi incelemiştir.

Keynes, iktisadı mikro ve makro olarak ikiye ayırmıştır, mikro iktisat bireysel karar vericilerin davranışlarıdır ve makro iktisat ekonomik birimlerin toplu davranışlarıdır.


12.Soru

Greko- Romen dünyasında toprak piyasasının, iş gücünün, sermaye birikiminin kısaca ticaret ve teknolojinin gelişmemesinin temel nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?


Toplumsal statü

Adalet

Barış

Hukuk

İnsan hakları


13.Soru

Site devletini oluşturan ögeleri Politika adlı kitabında belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Platon

Sokrates

Aristo

Kautilya

Ksenefon


14.Soru

Ekonomide başkalarının durumunu kötüleştirmeden hiçkimsenin durumunun iyileştirilemeyeceğini ileri süren kuramın sahibi aşağıdakilerden hangisidir?


Fisher

Staffa

Poareto

Robinson

Menger


15.Soru

  1. Veblen Amerikan toplumunu, yağmacı, saldırgan israfçı ve işbirliğine dayanmayan bir toplum olarak görür.
  2. Veblen, insanları çok iyi haz ve elem hesabı yapan birer rasyonel hesap makinesi olarak değil, içgüdüleri, duyguları ve alışkanlıkları olan varlıklar olarak görmek gerektiğini söylemektedir.
  3. Veblen’e göre Ortodoks neoklasik iktisadın sistem anlayışı ve onu destekleyen teorik üstyapı kısır ve kullanışsızdır.

Veblen ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve III

I, II ve III


16.Soru

Keynes'e göre ekonomiye eksik istihdam durumundan çıkarmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?


Toplam harcamaların devlet tarafından uyarılması

Toplam arzın artırılması

Devletin vergi politikalarını sıkılıştırması

Sabit döviz kuru politikasına geçilmesi

Tasarrufa yönelik devlet politikası geliştirilmesi


17.Soru

Politik İktisat Teorisi adlı eserinin ikinci bölümünün başlığı “Haz ve Elem Teorisi” olan ve burada faydacı görüşlerini detaylı bir şekilde anlatan iktisatçı kimdir?


Jevons

Menger

Walras

Thünen

Edgeworth


18.Soru

Rasyonel Beklentiler Hipotezi’nin iktisat alanına getirdiği temel katkı hangi seçenekte yer almaktadır?


Fiyat beklentilerine ilişkin tahminlerin sermaye birikimi konusundaki kararlar için doğru olması

Beklentilerin ekonomik model içerisine dahil edilmesi

Bireylerin karar alırken doğru tahmini yapabilecek bilgiye sahip olduğu düşüncesi

Para arzının enflasyonist bir etki yarattığı

Para arzının artmasının reel milli gelir ve istihdam düzeyinde önemli bir değişiklik yaratmadığı


19.Soru

Kurumcu İktisatta, işlem kavramını iktisadi çözümlemenin temel birimi olarak ileri süren ilk düşünür kimdir?


Coase

Veblen

Myrdal

Galbraith

Commons


20.Soru

Keynesgil teorinin parayı ve fiyatlar genel seviyesindeki değişiklikleri ihmal eden analizlerine yönelik doğan tepkisel akım aşağıdakilerden hangisidir?


Fizyokrasi

Monetarizm

Merkantilizm

Sosyalizm

Marjinalizm