İktisadi Düşünceler Tarihi Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Nobelli iktisatçı Edmund S. Phelps’ın incelediği yedi okul içinde yer almamaktadır?


Keynes makroiktisadı

Yeni monetarist okul

Yeni Klasik okul

Yeni Keynesgil okul

Arz-Yönlü makroiktisat


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Veblen'e göre insan toplumlarının ilerlemeci ve evrimsel gelişimine katkıda bulunan içgüdülerden biridir?


Ebeveynlik

Güven

Haz

Açlık

Korku


3.Soru

Helenistik felsefi gelenekten yararlanarak Ahlak-ı Nasiri kitabını yazan İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?


Nasreddin Tusi

İbn-i Haldun

Gazali

Oresme

İbn Teymiye


4.Soru

Bir mal veya hizmetin üretim maliyet kalemleri içinde yer almayan ve bu yüzden piyasa fiyatına yansımayan ancak malın mülkiyetinin edinimi veya değişimi sürecinde ortaya çıkan maliyete ne ad verilir?


Değişken maliyet

İşlem maliyeti

Marjinal maliyet

Sabit maliyet

Toplam maliyet


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi formel kuruma bir örnektir?


Din

Ahlak

Meslek ahlakı

Görgü kuralları

Hukuk


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Stagflasyon" tanımıdır?


Geleneksel temelleri itibariyle Keynes sonrası üç ana makroiktisadi düşünce okuludur.

1929 Bunalımı sonucu eksik istihdama yönelik açıklamalar ile ün kazanmış olan görüşlerdir.

Teorinin parayı ve fiyatlar genel seviyesindeki değişiklikleri ihmal eden analizlerine yönelik doğan tepkisel bir akımdır.

Ekonominin eksik istihdam ve potansiyel üretim seviyesinin altında olmasına karşılık, genel fiyat seviyesinin yükseldiği durumdur.

1920’lerde bilinen ve sonra unutulan para prensiplerini, başka bir deyişle klasiklerin miktar teorisini yeniden hatırlatan yaklaşımdır.


7.Soru

İki uç olan tam rekabet piyasası ile tekel piyasası arasında tanımlanabilecek tekelci rekabet adıyla yeni bir piyasa türünden bahseden iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Knut Wicksell

Eugen Von Böhm-Bawerk

Alfred Marshall

Ragnar Frisch

Edward Hastings Chamberlin


8.Soru

Aşağıdakilerin hangileri Neoklasik iktisat modelinin temel ögeleri arasında yer alır? I- Tüketici II- ÜreticiI II- Pazar IV- Devlet V- Maliyet


I-II-III-IV-V

I-II-III-IV

I-II-III-V

I-II-III

I-II-IV-V


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekollerinden hangisi refah iktisadını geliştirmiştir?


Birinci kuşak marjinalistler

İkinci kuşak marjinalistler

Klasik itisatçılar

Keynesyen iktisatçılar

Kurumcu iktisatçılar


10.Soru

Ekonominin, aynı anda hem işsizlik hem de enflasyon içinde bulunması durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Enflasyon

Deflasyon

Devalüasyon

Revalüasyon

Stagflasyon


11.Soru

Neoklasik iktisadın iki temel aksiyomu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


Azalan Marjinal Fayda ve Maksimizasyon İlkeleri

Paranın Yansızlığı ve Azalan Marjinal Fayda İlkeleri

Maksimizasyon ve Rasyonellik İlkeleri

Paranın Yansızlığı ve Rasyonellik İlkeleri

Paranın Yansızlığı ve Maksimizasyon İlkesi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumcu iktisadın iki öncüsünden birisidir?


Stanley Jevos

Thorstein Veblen

Alfred Marshall

Vilfredo Poareto

Robert Owene


13.Soru

Edward Hastings Chamberlin'in Tekelci Rekabet Teorisi ile oldukça benzer olan Eksik Rekabet Teorisi'nin yzarı olan Alfred Marshall'ın öğrencisi iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Joan Robinson

Eugen Von Böhm-Bawerk

Leon WalrasCarl Menger

Carl Menger

F. Herman Gossen


14.Soru

I. Neoklasik iktisadın temel aksiyomları insanların kıt olan kaynakların insan iradesinin devreye sokulması durumunda ortaya çıkacak seçimin mantığını açıklamaya çalışmaktadır.

II. Maksimizasyon İlkesi; insanların tercihlerinde, kendilerine en az maliyet yükleyecek ve en fazla fayda veya kazanç sağlayacak seçenekleri tercih etmeleri anlamına gelir. 

III. Rasyonellik İlkesi; üreticilerin amacının kârı, tüketicilerin ise faydayı maksimuma çıkarma
olduğu varsayımı olduğunu söyler.

Neoklasik iktisadın temel aksiyomları ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak marjinalistler arasında yer alır?


Francis Ysidro Edgeworth

Léon Walras

Karl (Carl) Menger

Stanley Jevons

Augustin Cournot


16.Soru

Avrupa'da 1870'lerden sonra ortaya çıkan ve iktisadi davranışları marjinal fayda karvramıyla açıklayan iktisadi görüşe ne ad verilir?


Merkantilizm

Klasizm

Marjinalizm

Marksizm

Sosyalizm


17.Soru

Monetaristler Yeni klasik iktisat yaklaşımını, Transmisyon süreci analizini, Nispi fiyat teorisini, Karl Bruner-Allan Meltzer yaklaşımını ve Rasyonel bekleyişler hipotezini geliştirmişlerdir birbirinden farklı konuları ele alan bu görüşler özünde temel prensiplerde birleşmişlerdir, aşağıdakilerden hangisi bu temel prensiplerden birisi değildir?


Piyasa mekanizması ekonomiyi dengeye getirici güçtür.

Parasal kurallar isteğe bağlı politikalara göre daha üstündür.

Para ve maliye politikaları son derece etkili birer güçtür.

Devletin ekonomiye müdahaleleri kaynak ve gelir dağılımını bozar.

Konjonktür dalgalarını yaratan en önemli etken beklenmeyen parasal değişmelerdir.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Portföy analizi” açısından yanlıştır?


Portföy teorisine göre finansal varlıklarla reel varlıklar arasında sınırlı ikame ilişkisi vardır.

Portföy teorisi servet sınırına önem verir ve buna göre bireyler ve girişimciler önce servet sahibi olmalıdırlar.

Portföy teorisi bir yatırımcının varlıklarını getirisi farklı alternatif yatırım şekilleri arasında nasıl dağıttığını inceler.

Keynesyen teoride para ve tahvil birbirini tam olarak ikame eder ve tahvilin getirisi para tutmanın tek alternatifidir.

Portföy teorisine göre hem bireyler hem de girişimciler bir bütçe sınırı altında kendilerine en uygun portföy bileşenini oluştururlar.


19.Soru

Keynesyen analizle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Ekonomiyi arz yönünden değil talep yönünden ele alır

İyi planlanmış bir ekonomide iktisadi dalgalanmaların yaşanmayacağını savunur

Temel varsayımlarının çoğu Klasik ve Neoklasik iktisadın varsayımlarıyla aynıdır

Ekonomideki toplam tüketim, tasarruf, gelir ve istihdamla ilgilenir

Piyasaların sürtünmesiz olduğunu savunur


20.Soru

I. Wicksell'e paranın dolanım hızı sabit kabul edildiğinde fiyatlar genel düzeyindeki artışlar para arzı tarafından belirlenir.

II. Paranın miktar kuramı olarak da bilinen Fisher denklemi MV=PQ’dur. 

III.  Böhm-Bawerk'e göre üretimi artırmak için faiz yolluyla bugünkü tüketimi sınırlamak mümkündür.

Neoklasik faiz ve değer teorisi ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III