İletişim Araştırmaları Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bilimsel bilginin doğru olanı gösterme niteliğine ne ad verilir?


Geçerlilik
Güvenilirlik
Sınanabilirlik
Genellenebilirlik
Tekrarlanabilirlik

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin en temel ayırt edici niteliksel özelliğidir?


Kişisel deneyime dayanması

Gözlenebilir olgularla ilgidir

Yaşlı birinin söylemesi 

Ebeveynler tarafından söylenmesi

Hurafe olması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sırasında iletişime artan ilginin temel nedenlerinden biridir?


Halkın bilgi edinme hakkı
Basın özgürlüğü
Askerler ve aileleri arasında haberleşme
Barışa duyulan özlem
Nazi propagandasından korunma

4.Soru

Kavramsallaştırma hangi soruya cevap arar?


Bu nedir?

Bu nedendir?

X ile Y arasındaki farklar neden kaynaklanır?

X doğru mudur?

X’in sebebi her zaman Y midir?


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Müşteri Sadakati araştırması" için doğru bir ifadedir?


Müşteri zihnindeki başarılı marka imajının ne olduğunu görebilme fırsatı yaratılır.

Var olan müşterilerin elde tutulması için dikkat edilmesi gereken unsurlar belirlenir.

Ürüne yönelik müşteri beklentileri tespit edilir.

Olası yeni müşterileri kazanma yolları belirlenir.

Mevcut hizmet anlayışındaki aksaklıklar belirlenir.


6.Soru

Medyanın gücünün ve etkisinin anlaşılmaya başlandığı İkinci Dünya Savaşı döneminde özellikle hangi alanda çalışmalar yapılmıştır?


Tüketim

Edebiyat

Pazarlama

Sinema

Propaganda


7.Soru

İletişim çalışmalarında anlamların üretimi ve değişiminin anlaşılmasını hedefleyen geleneğe ne ad verilmektedir?


Tarihsel bakış açısı

İdeolojik paradigmalar

İletişim teknolojileri

Göstergebilim yaklaşımı

Ekonomi-politik yaklaşım


8.Soru

I.Araştırmacının yanlılığının engellenmesi

II.Araştıracı yönlendirmesinin engellenmesi

III.Teyit edici yaklaşımların engellenmesi

IV.Sosyal kabul edilirlik kaygısının engellenmesi

V.Araştırma bütçesinin kısılmasının engellenmesi

Bir araştırmanın geçerliliğinin sağlanabilmesi için gözlem, teknik ve süreçlerin tasarımında dikkat edilmesi gereken unsurlar yukarıdakilerden hangileridir?


I, II, III, V

II ve IV

I, III, V

II, III, IV

I, II, III, IV


9.Soru

Herhangi bir televizyon kanalının bağlı bulunduğu firmanın haberlerine sıklıkla yer vermesi, sosyal kampanyalarda firmaların kendi reklamlarını sunma çabalarının olup olmaması içerik çözümlemesinin hangi amacı ile açıklanabilir?


Medya etkisi araştırmalarına destek verme

Temsil etme

Resmetme

Sahiplik politikalarını inceleme

Gerçek dünya ile karşılaştırma


10.Soru

İletişim araçlarının gelişimi göz önüne alındığında World Wide Web (Internet) hangi yıl kullanılmaya başlanmıştır?


1991

1981

2004

1984

1971


11.Soru

Savaşı kazanmanın fiziksel güç kadar savaşma azmine bağlı olduğunu belirten, ancak propaganda yöntemlerini şiddetle eleştiren Speier’in çalışması, aşağıdakilerden hangisidir?


Psikolojik Savaş Hakkındaki Düşüncelerin Yeniden Değerlendirilmesi

 

Ulusların Kalıp Yargıları

 

İletişim Nasıl İşler?

 

Propagandada Etkililik: Koşullar ve Değerlendirme

 

Japonya’ya Karşı Psikolojik Savaşta Psikiyatri ve Uygulamalı Antropoloji


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam mecrasına yönelik araştırmalardan biri değildir?


Poster araştırması

Ön-test araştırması

Basın araştırması

Sinema izleyici araştırması

Televizyon reklamları araştırması


13.Soru

I. İletişim II. İletişim Çalışmaları III. Retorik Çalışmaları IV. Meyda Çalışmaları V. İletişim Sanatları İletişim alanı tarihi süreç içinde yukarıda yer alan adlandırmalardan hangisi/hangileriyle anılmıştır?


Yalnız I
II ve III
I, II, III ve IV
I, II ve V
I, II, III, IV ve V

14.Soru

Tüketicinin belirli bir ürün/marka grubu ya da zaman ve mekan boyutu açısından tüm reklamı ya da reklamın parçalarını adlandırıp tarif etmesi aşağıdakilerden hangisidir?


Yardımlı hatırlama

Yardımsız hatırlama

Kontrollü hatırlama

Çağrışım

Ket vurma


15.Soru

Büyük alışveriş merkezlerinin zeminlerinde gördüğümüz reklamların etkinliğinin ölçülmesi hangi araştırma türünde gerçekleştirilir?


Reklam ilginliği araştırması

Ön-test araştırması

Basın araştırması

Müşteri araştırması

Açıkhava reklam araştırması


16.Soru

Bir otelin yönetimi tarafından görevlendirilen Ayşe, iki gün boyunca otelin müşterisi olarak orada konaklar, tüm etkinliklere katılır ve sonunda da izlenimlerini bir rapor olarak otel yönetimine sunar.

Ayşe'nin sunduğu bu rapor, aşağıdaki araştırma türlerinden hangisine ait bir rapordur?


Gizli müşteri araştırması

Odak grup araştırması

İçerik çözümlemesi araştırması

Tek yönlü ayna araştırması

Müşteri memnuniyeti araştırması


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gözlem teknik, araç ve süreçlerinin tasarımında gerekli adımlardan biri değildir?


Araştırmacı yanlılığının engellenmesi

Araştırmacı yönlendirilmesinin engellenmesi

Teyit edici yaklaşımların engellenmesi

Sosyal kabul edilirlik kaygısının engellenmesi

Araştırmacının taraf olmasının telkin edilmesi


18.Soru

  1. Rakiplerin ürünleri karşısında var olan ürün ya da hizmetin durumu incelemek
  2. Mevcut hizmet anlayışında aksaklıklar varsa onları belirlemek
  3. Hedef kitlenin “aynı dönem” çerçevesinde kullanım ve tüketim alışkanlıklarını ortaya koymak
  4. Müşteri sadakati hakkında bilgi elde edebilmek
  5. Ürüne yönelik olarak müşteri beklentilerini tespit edebilmek

Yukarıdakilerden hangileri, müşteri memnuniyeti araştırmalarının kazandırdıkları arasındadır?


I, II, III ve V

I, III ve IV

I, II, IV ve V

II, IV ve V

II, III, IV ve V


19.Soru

‘Algılanan fiyat ile algılanan kalite arasında pozitif bir ilişki vardır’ ifadesinde algılanan kalite ne tür bir değişkendir?


Mediatör değişken

Moderatör değişken

Bağımlı değişken

Bağımsız değişken

Aracı değişken


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik araştırmalar kategorisinde yer alır?


Yönlendirilmiş imgeleme tekniği

Tek yönlü ayna yöntemi

Zaman makinesi tekniği

Beyin dalgaları analizi

Tematik algı testi