İletişim Araştırmaları Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bilimsel bilginin tekrarlanabilirliği aşağıdakilerden hangisini sağlar?


Okuyan herkesin anlamasını 
Anlatım kolaylığının sağlanmasını
Arşivlemeyi 
Sınanabilirliğin sağlanmasını 
İnternet erişimini 

2.Soru

XYZ adlı araştırma şirketi Türkiye’deki 2013 seçimlerinin sonuçlarını tahmin edebilmek için seçim öncesinde bir araştırma yapmıştır. İstanbul’da yaşayan 25-30 yaş arası 4 bin kadın ve 4 bin erkek katılımcıya 50 soruluk bir anket uygulanmış ve katılımcıların anketlere verdiği yanıtlar doğrultusunda seçim sonuçları tahmin edilmiştir. Araştırma şirketi yaptığı araştırma sonucunda seçime katılan A, B, C, ve D partilerinden B partisinin seçimi kazanacağını öngörmüştür. Ancak seçimlerin yapılması ve sonuçların halka açıklanmasının ardından seçimi kazanan partinin C partisi olduğu görülmüştür. Yukarıda verilen örnekte araştırma şirketinin seçim sonuçlarını yanlış tahmin etmesinin en önemli nedeni nedir?


Kullanılan anket yöntemi bu araştırma için uygun bir yöntem değildir.
Katılımcılara yöneltilen soru sayısı fazladır.
Katılımcı sayısı olması gerekenden fazladır.
Katılımcı sayısı olması gerekenden azdır.
Araştırma için seçilen örneklem evreni temsil etmemektedir.

3.Soru

Anlamların üretimi ve değişiminin anlaşılmasının amaçlandığı iletişim araştırmaları, aşağıdaki hangi ölçüt grubunda incelenir?


İletişim teknolojilerinin evrimi

 

İletişimin temel bileşenleri

 

İdeolojik paradigmalar

 

Süreç ve gösterge bilim

 

Tarihsel bakış açısı


4.Soru

İletişim araştırmalarının tarihini yazmak neden zordur?


Alanda yeterince araştırma yoktur
İletişim alanı yenidir
Alandaki araştırmalar farklı bilim dallarında yapılmış olduğu için dağınıktır
İletişim bir bilim değildir
Alanda aşırı miktarda araştırma yapılmıştır

5.Soru

Reklamın yayınlandığı süre içinde, reklamın etkinliğinin, markanın hatırlanması ve diğer değişkenler üzerindeki etkisinin ölçülmesi …………..   olarak tanımlanmaktadır.

 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


Televizyon izleme araştırması

Reklam izleme araştırması

Açıkhava reklam kanalları etkinlik araştırması

İnternet izleme araştırması

Radyo dinleme araştırması


6.Soru

Kişilerin marketlerde alışveriş davranışlarını tespit etmeye yönelik, kişiyi yapay ortama sokmadan, gözlemlendiğinin farkına varmadan uygulanan niteliksel araştırma yöntemi nedir?


Gizli müşteri araştırması

Tematik algı testi

Mind walk tekniği

Zaman makinesi tekniği

Tek yönlü ayna yöntemi


7.Soru

Bilimsel araştırmalarda bulguların tekrarlı sınamalarda aynı sonuca işaret etmesi durumuna ne ad verilir?


Sınama

Yöntem

Nesnellik

Keşfetmek

Desenlemek


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam izleme araştırması ile ortaya konulabilecek bir boyut değildir?


Reklamın satın almadaki etkisi

Reklamın marka imajındaki etkisi

İnsan sağlığına etkisi

Reklamın hatırlanma düzeyi

Rakip firmaların reklamlarının etkisi


9.Soru

I.Ethos

II.Pathos

III.Logos

K.Karakter

L.Erdem

M.Mantık

Yukarıdaki kavramlar ve karşılıklarına ilişkin doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde sunulmaktadır?


I-K, II-L, III-M

I-M, II-L, III-K

I-M, II-K, III-L

I-L, II-K, III-M

I-L, II-M, III-K


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi literatür taramasında araştırmacı açısından yönlendirici unsurlardan biri değildir?


Merak
Amaç
Kapsam
Katkı hedefi
Analiz

11.Soru

1. Fonetik alfabe 2.Mağara resimleri 3. Matbaa 4. Daktilo 5. Facebook /İletişim araçlarının gelişim sürecine bakıldığında hangisi iletişim araçları arasında yer almaktadır?


II-III-IV

 

II-IV-V

 

I-II-V

 

I-II-III

 

I-II-III-IV-V


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "teori" ile ilgili yanlış bir ifadedir?


Teoriler olgulara ilişkindir.

Etkileşim halindeki bir grup olgunun birbiriyle ilişkisini niteler.

Olgular arasındaki ilişkiyi mantıksal bir temele oturtur.

Teori bir icattır ve doğada olmayan oluşları ortaya koyar.

Teori ortaya koyna işi kavramsal düzeydedir.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Araştırmada Sınırlılık konusuyla ilgili doğru bir ifade değildir?


Her araştırmada sınırlılıklar vardır

Araştırmanın sınırlılığı, bir araştırmanın “kapsamından” ve/veya “yöntem tasarımından” kaynaklanabilir.

Araştırmacının her zaman sınırlılıkların farkında olmasına gerek yoktur.

Araştırmanın sınırlılıkları gelecek araştırmalarda ne yapılması ve hatta ne yapılmaması konusunda öneriler olarak araştırma raporunda açıklanır.

Araştırmacının  sınırlılıkların araştırma raporunda açıkça belirtmesi gerekir.


14.Soru

.........halkbilim araştırmaları tarihsel dönüşümleri ve toplum ilişkilerini anlamlandırmayı amaçlamıştır. İfadesinde yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Pertev Naili Boratav
Fuat Köprülü
İlhan Başgöz
Nermin Abadan-Unat
Sabri İlgener

15.Soru

  1. Markaların, belirlenmiş kıstaslara göre rakiplerine karşı sıralanarak sunuldukları, kullanışlı, analitik bir araçtır.
  2. Nitelik temelli ve nitelik temelli olmayan iki yaklaşım söz konusudur.
  3. Markaların, harita üzerindeki göreli konumları ve ölçümleri, araştırmalardan türetilir ve haritadaki “boşlukları” göstererek eyleme yönlendirebilen açıklayıcı bir sistemdir.

Ürün, hizmet ve müşteriye yönelik iletişim araştırmalarında kullanılan yukarıda özellikleri verilen sistem hangisidir?

 


Müşteri memnuniyeti araştırması

 

Müşteri sadakati araştırması

 

Algısal haritalama

 

Pre-test araştırması

 

Post-test araştırması


16.Soru

"Yağlı boya manzara resmi yaparken klasik müzik dinlemek sıradan insanların bile harika sanat eserleri ortaya çıkarmasına neden olur."

Yukarıdaki ifade bir bilimsel araştırmaya konu edilirse, bu ifadeye ne ad verilir?


Teori

Hipotez

Sınama

Olgu

Varsayım


17.Soru

1993 yılında Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan İletişim Bilimleri Enstitüsü’nün temel amaçlarından değildir?

 


Sinema filmleri çekmek

 

Özgün araştırmalar yapmak

 

Akademisyen yetiştirmek

 

Projeler yürütmek

 

Bilimsel yayınlar yapmak


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Televizyon İzleme Araştırmaları" ile ilgili doğru bir ifadedir?


Kullanılan ölçüm yöntemleri günlük, grup ölçer ve kişi ölçer olmak üzere üç farklı yapıdadır.

Bu araştırma yönteminde genellikle "günlük yöntemi"uygulanır.

Bu araştırma yönteminde  "dünkü okuma" yöntemi kullanılmaktadır.

Bu araştırma yönteminde genellikle fizyolojik araştırma tekniklerinden yararlanılır.

Genellikle uzun süreli araştırmalardır ve periyodik dönemler içinde yapılır.


19.Soru

İletişim araştırmalarında erken dönem çalışmaları hangi başlık altında sınıflandırılır?

 


Ethos

 

Pathos

 

Logos

 

Retorik

 

Eudemonia


20.Soru

Hollywood filmlerinde müslüman karakterlerin nasıl sunulduğuna ilişkin olarak yapılacak bir araştırmada kullanılması en uygun araştırma yönetimi aşağıdakilerden hangisidir?


İçerik çözümlemesi

Fokus grup çalışması

Algı yönetimi araştırması

Anket araştırması

Propaganda araştırması