İletişim Araştırmaları Final 23. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi betimsel çözümlemenin aşamalarından biridir?


Tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi

Verilerin kodlanması

Temaların bulunması

Verilerin kodlara ve temalara göre düzenlenmesi

Verilerin kodlara ve temalara göre tanımlanması


2.Soru

Bir araştırma bütçelendirilirken, bütçeyi karşılayacak kurumun onay vermesi açısından dikkat edilmesi gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?


İstenen araştırma hedeflerine göre kurallar iyi okunmalı ve sadece maliyetleri karşılayacak kurum ya da kişinin ödeyeceği türde şeyler için harcamaların belirlenmesi gerekmektedir.
Proje konusunun mevcut bilim ve teknolojideki yeri açıkça ortaya konulmalıdır.
Araştırma konusu hakkında literatür özetlenmeli ve yapılacak çalışmanın literatüre ne katacağı açıklanmalıdır.
Projenin geniş anlamda politika ve program amaçlarıyla uyumlu olmalı ve bunu desteklemelidir. Halihazırda devam etmekte olan faaliyetleri desteklemekten ziyade “yeni” bir şey oluşturduğu/geliştirdiği vurgulanmalıdır.
Projenin yöntem aşamasında ayrıca tutulacak notların ve ulaşılan kaynakların nasıl kaydedileceğine de karar vermek gerekir.

3.Soru

Nitel içerikli araştırmaların yüzdelik değerlerle ifade edilmesinde bazı aşamalar vardır. Oluşturulmasında kullanılan yollardan birinin literatür taraması yöntemi olduğu aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Analiz biriminin saptanması
Tema ve kategorilerin tanımlanması
Kodlamanın örnek bir veri seti üzerinde denenmesi
Kodlama sonuçlarının tekrar gözden geçirilmesi
Gözden geçirilmiş tema ve kategorilerle başka bir örnek veri setinin kodlanması

4.Soru

İçerik analizinde verilerin anlamlı bölümlere ayrılmasını ifade eden aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Temaların bulunması

Verilerin kodlanması

Kodların ve temaların organize edilmesi

Bulguların yorumlanması

Raporlaştırma


5.Soru

Nicel araştırma raporunda “Örneklem olarak 3 farklı grup seçildi.” “Veriler X yöntemi ile toplandı.” “G istatistiği kullanılarak analiz edildi.” şeklinde ifadelerin kullanılması nicel araştırmanın hangi özelliği ile ilgilidir?


Nicel araştırmada gerçeklik bireyin dışındaki maddi ortamdadır.

Nicel araştırmada edilgen ve formal bir dil kullanılır.

Nicel araştırma genellikle tümden gelimci bir yaklaşım izler.

Nicel araştırma indirgemecidir.

Nicel araştırmada kesin olduğu varsayılan sonuçlara ulaşılır.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi editörlü medya olarak da isimlendirilen medya araçları grubunun dışında yer alır?


Televizyon

Radyo

Dergi

Günlük

Gazete


7.Soru

1980 yılında ABD başkanlık seçimlerinde aday olan Reagan ve Limmy Carter’ın konuşma dökümlerini inceleyerek konuşmalarında hangi kelimenin ne sıklıkta kullanıldığını belirleyen ve buna bağlı olarak adayların siyasi eğilimlerini saptamaya çalışan içerik analizi çalışmasını kim gerçekleştirmiştir? 


Lasswell

Weber

Berelson

Macnamara

Kamhawi ve Weaver


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fon sağlayan kurumlara başvurularda en fazla göz önünde bulundurulması gereken bir konudur?


Çok sıkı kurallara bağlanmış başvuru süreci izlenebilir
Aktarma yapılamaz
Konu belirtilmelidir
Kaynak kullanımı yapılandırılmış olmalıdır
İş akış şeması hazırlanmalıdır

9.Soru

Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaya yönelik olan program aşağıdakilerden hangisidir?


Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı

Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı

Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı

Hızlı destek programı

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme


10.Soru

I. Pozitivizm (olguculuk) nicel araştırma anlayışının özünü oluşturmaktadır.

II. Pozitivizm, felsefedeki realizm ve idealizm çatışmasında idealizm yanında yer almaktadır.

III. Pozitivizm, Auguste Comte tarafından geliştirilmiştir.

IV. Pozitivizm, bilginin zihinde olduğunu ve düşünme yoluyla elde edilebileceğini ileri sürmektedir.

Yukarıdakilerden hangileri pozitivist bilim anlayışının özelliklerini tanımlar?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve IV


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırmalarda veriler çözümlenirken kullanılan istatistiksel yöntemlerden biri değildir?

 


Görünüş geçerliği

 

Korelasyon

 

Yapısal eşitlik modeli

 

Çoklu regresyon

 

Frekans dağılımı


12.Soru

........1970’li ve 1980’li yıllarda İngiliz Kültürel Çalışmalar Okulu’nun etkin anlamlandırma süreçlerine ilişkin çözümlemeleri ve postmodern ve post-yapısalcı görüşleri benimsemektedir. İfadesinde yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulmalıdır?


Yapısalcılık

Ekonomi ve Politik

Feminist Yaklaşım

Psikodinamik Modeli

Eleştirel Kuram


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Akademik Ar-Ge Destekleri" arasında yer almaz?


Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme
Hızlı Destek Programı
Proje Pazarları Destekleme Programı
Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nitel içerikli araştırmaların yüzdelik değerlerle ifade edilmesinde kullanılan aşamalardan biri değildir?


Analiz biriminin saptanması
Tema ve kategorilerin tanımlanması
Kodlamanın örnek bir veri seti üzerinde denenmesi
Bulguların yorumlanması
Verinin tümünün kodlanması ve yüzdelerin hesaplanması

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Habermas’ın eleştirel yaklaşıma yeni bir bakış açısı getirdiği kuramdır?

 


Gündem belirleme kuramı

 

İletişimsel eylem kuramı

 

Yetiştirme kuramı

 

Genel iletişim modeli

 

Bilişsel uyum kuramı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bulguların geçerliliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken önlemlerden biri değildir?


Araştırmacı yanlılığının engellenmesi

Araştırmacı yönlendirmesinin engellenmesi

Nesnel verilerin engellenmesi

Sosyal kabul edilirlik kaygısının engellenmesi

Doğrulayıcı yanıtların engellenmesi


17.Soru

Bugün alanda önemli bir kuruluş olan Ulusal İletişim Derneği’nin ilk kurucuları kimlerdir?


Felsefeciler

Sosyologlar

İngilizce öğretmenleri

Psikologlar

Gazeteciler


18.Soru

"Çamur at izi kalsın", "ateş olmayan yerden duman çıkmaz" gibi atasözlerimiz aşağıdaki araştırmacıların tanımladığı hangi kavramla örtüşür?


Hovland ve Weiss, uyutucu etki

McCombs ve Shaw, gündem belirleme

Lasswell ve Schramm, doğrusal iletişim

Leighton ve Opler, psikolojik savaş

Buchanan ve Cantril, toplumsal ahlak


19.Soru

Doğada var olan ve duyular yoluyla gözlemlenebilen oluşlara ne ad verilir? 


Kavram 
Özellik 
Düzen
Olgu 
Durum 

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sürecinde bütçelenmesi gereken noktalardan birisi değildir?


Deneklere ödemeler ve deneklerin harcamaları
Bir proje danışmanlığı grubuna ya da bireysel danışmanlıklar için ödemeler
Ticari yayınevlerine ödemeler veya belirli dergilerin talep ücretleri olasılıkları dahil, baskı ve yayımlama masrafları.
Donanım 
Araştırma için harcanan zamansal maliyet