İletişim Bilgisi Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bireylerarası iletişimle ilgili temel ilkeler hangi maddelerde verilmiştir?

I. Bireylerarası iletişim bir süreçtir.

II. İletişim unsurları birbirine bağlıdır.

III. İletişim süreci kurallarla yönetilir.

IV. İletişim kültür tarafından belirlenmiştir.

V. İletişimin yorumlanması niyetinden daha önemlidir.

VI. Bireylerarası iletişim amaçsaldır.

VII. İletişimde niyet, iletişimin yorumlanmasından daha önemlidir.


I, II, III, IV, VI, VII

III, IV, VII

II, III, IV, V, VI, VII

I, II, III, IV, V, VI

I, II, III, IV, V, VI, VII


2.Soru

Bireylerarası iletişim modelinin temel bileşenleri arasından hangisi "Bir insann belli bir yönde eyleme geçebilmesi
için ön koşul, o insanın o yönde bir alternatifin
varlığını bilmesi ve bu bilgiyi algılaması" olarak tanımlanmaktadır?


İletişimciler

Kimlik

Motivasyon

Algı

İçerik


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocukta gelişim evlerinden biri değildir?


Doyumsuzluk evresi

Jest evresi

Yansıtma kuramı

Dil öncesi seslenme evresi

Telaffuz edilen dil evresi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin ilkelerinden biri değildir?


Bireylerarası iletişim bir süreçtir

İletişimin niyeti yorumlanmasından daha önemlidir

İletişim kültür tarafından belirlenmiştir 

Bireylerarası iletişim amaçsaldır

İletişim süreci kurallarla yönetilir


5.Soru

"................, rastlantısal bir biçimde ve üzerinde belirli bir uzlaşmaya varılmış kodlama yöntemleri ile bir araya getirilen sembollerle belirli anlamların yaratımı ve bu anlamların değiş tokuşudur." Boşluğa hangisi gelmelidir?


İletişim

kod

kaynak

mesaj

alıcı


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temsili bir araç değildir?


Kitap

Fotoğraf

Mimari

Yazı

Beden


7.Soru

Bir sınıfta ders anlatan bir öğretmene soru yönelten bir öğrenci alıcı konumundan hangisine geçiş yapmış olur?


Gürültü

Araç

Kaynak

Kod

Kanal


8.Soru

Bir iletişimcinin bireylerarası iletişiminin bütün görüntüsünü biçimlendiren kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Dikkatlilik

Motivasyon

Beceri

Algı

Kimlik


9.Soru

  1. Öğretmen ve öğrenci
  2. Market çalışanı ve müşteri
  3. Çocuklar
  4. Kardeşler
  5. Doktor ile hasta

Yukarıda verilen kişiler arasındaki iletişim örneklerinin, bireysel olmayandan oldukça bireysel olana doğru doğru sıralanış biçimi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


I-II-V-III-IV

II-V-I-IV-III

II-I-V-III-IV

III-I-II-IV-V

V-I-II-IV-III


10.Soru

Birbiriyle ilişkide ya da bağlantıda olan insanlar arasında meydana gelen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?


Birey İçi İletişim 

Bireylerarası İletişim 

Örgütsel İletişim 

Kültürlerarası İletişim 

Kitlesel İletişim 


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın ve dilin kökeni ile ilgili kuramlar arasında yer almaz?


Gündem belirleme kuramı

Toplumsal denetim kuramı

Jest kuramı

Yansıtma kuramı

Ünlem kuramı


12.Soru

Biz değişiriz, iletişimde bulunduğumuz insanlar değişir ve ortam değişir. Bu değişimler bazen belirgin bir şekilde bazen de farkedilmeden olur ama her zaman gerçekleşen bir şeydir. Bu süreç daireseldir; bir kişinin mesajı diğerinin mesajı için uyaran olarak hizmet eder. O da ilk mesajı gönderen için bir uyarandır.

Yukarıdaki ifadeler bireylerarası iletişimin hangi ilkesine işaret etmektedir?


Bireylerarası iletişim bir süreçtir

Unsurlar birbirine bağlıdır.

İletişim süreci kurallarla yönetilir.

İletişim kültür tarafından belirlenmiştir.

İletişimin yorumlanması niyetinden daha önemlidir.


13.Soru

Hayvanlardaki iletişim örneklerinden yola çıkarak ilkel insanların da coşkusal tepkilerini dile getirmek için çıkardıkları seslerle konuşmanın başlamış olabileceği görüşünü ortaya koyan kuram aşağıdakilerden hangisidir? 


Jest kuramı 

Yansıtma kuramı 

Ünlem kuramı

İş şarkısı kuramı 

Toplumsal denetim kuramı


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konuşmacının söyledikleri ile yaptıklarının, içiyle dışının ya da kişiliğinin çelişmemesi anlamına gelir?


 Estetik

Etos

Retorik

Logos

Patos


15.Soru

Bireylerarası iletişim modelinde karşılıklı olarak iletilen ve anlanan bilgi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kimlik

Motivasyon

Bağlam

Algı

İçerik


16.Soru

Herhangi birisiyle (alıcı) iletişim kurma niyetinde olan bir kişinin (kaynak) tasarılarının, düşüncelerinin ya da duygularının sözlü ya da sözsüz biçimidir.

Yukarıda tanımı yapılan iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?


Mesaj

Kaynak

Alıcı

Kodlama

Geri besleme


17.Soru

...., kodlama ve kodaçımı sürecinde ileti ya da mesajın anlaşılırlığına herhangi bir biçimde engel olan her şeydir.

Yukarıdaki cümle ile tanımlanan iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?


Kodlama

Alıcı

İleti

Gürültü

Mesaj


18.Soru

Bir anlam üretimi süreci olarak iletişim beraberinde hangi etkiyi sağlamaktadır? 


Sorgulama

Değişim

Dikkat 

İlgi 

İlişkilendirme


19.Soru

Bilgi hiyerarşisinde anlam düzeyini ifade eden kavram hangisidir?


Anlayış

Bilgelik

Bilgi

Malumat

Veri


20.Soru

I. Malumat II. Bilgelik III. Veri IV. Anlayış V. Entegrasyon Yukarıdaki ifadelerden hangileri bilgi hiyerarşisindeki düzeyler arasında yer alır?


III ve V

IV ve V

I, II, III ve V

I, IV ve V

I, II, III ve IV