İletişim Bilgisi Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çevrim içi iletişimin yüz yüze ortamlardaki kadar etkili bir şekilde gerçekleştirilebileceğini, bireylerin duygularını yüz yüze ortamlara göre daha yavaş ama, en az yüz yüze ortamlardaki kadar etkili iletebileceğini vurgulayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal Bulunurluk

Sosyal Bilgi İşleme

Ortam Zenginliği

Çoklu İletişim

SIDE


2.Soru

İnternet iletişimin özelliğinden dolayı kişiler iletişim kurdukları partnerlerini idealleştirmekte, kendilerini sunarken daha çok olumlu özelliklerini ön plana çıkarmakta, çevrimiçi iletişimin eş zamanlı olan ve olmayan iletişime olanak sunması kişilerin birbirine ayırdıkları zamanı arttırabilmekte, gönderilecek iletiyi dikkatlice oluşturmaya olanak tanıyan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal Bulunurluk

Sosyal Bilgi İşleme

Ortam (Medya) Zenginliği

Topluluk Olma

Hiperkişisel iletişim


3.Soru

Saygı, hoşgörü, anlayış, empati, gibi unsurlarla temellenen kültürler arası iletişimin hem bireysel hem toplumsal düzeyde yararları bulunmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kültürler arası iletişimin sağlık üzerindeki yararlarından biri örneklendirilmiştir?


Ortak kültüre sahip olan insanlar arasında iletişimin kolay ve akıcı olması

Farklı kültürlerden bireylerle iletişim kuran bir kişinin empati duygusunun gelişmesi

Farklı kültürel gruplar arasındaki çatışmanın artması

Daha çok sayıda ve farklı kültürel topluluklara ulaşabilmek sayesinde ticari faaliyetlerin artması

Farklı yaşam tarzına sahip olan bireylere yönelik olumlu tutumlar sayesinde nefret cinayeti oranlarının düşük olması 


4.Soru

Hofstede’nin erillik – dişillik boyutu, toplumsal cinsiyete atfedilen rollerle ilişkilendirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi erillik skoru yüksek toplumlara ait özelliklerdendir?


Sorunlar görüşme ve uzlaşma ile çözülür.

Birey yaşamak için çalışır.

Arkadaşlık öğretmen tarafından takdir edilir.

Okulda başarısız olmak önemsizdir.

Okulda başarısız olmak bir felakettir.


5.Soru

Çevresel belirsizliğin üstesinden gelmek için birbirleriyle bağlantılı ilişkiler ağı içindeki mesajların yaratılması ve değiş tokuş süreci olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İletişim ağı

Karşılıklı bağlılık

Örgütsel iletişim

İlişki

Tek yönlü iletişim


6.Soru

Senato kararlarını Acta Diurna adı verilen bal mumu tabletlere yazan devlet aşağıdakilerden hangisidir?


Bohemya Krallığı

Roma İmparatorluğu

Britanya İmparatorluğu

Prusya Krallığı

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu


7.Soru

Bir kitle iletişim aracının çalışmasını sağlamak, paranın kontrolü, çalışanların yönetimi, faaliyetlerin koordinasyonu gibi işlerin zamanında ve eksiksiz yapılmasını gerekli kılan aşağıdakilerden hangisidir?


Eşik Bekçileri

Rekabet

Harcamaların yönetilmesi

Biçimsel Kuruluşlar

Reklam


8.Soru

İnsan kaynakları yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Eğer astlara uygun koşullar sağlanıp yeteneklerini ortaya koyabilecekleri bir çevre yaratılırsa verimli olabileceklerdir.

Üretim düzeyi, yönetim tarafından oluşturulmuş normlardan daha çok gruplar tarafından oluşturulmuş norm ve standartlar tarafından belirlenir

İnsanlar iyi tanımlanmış işlere ve bu işleri aktaracakları bir otoriteye sahip olmalıdır.

Örgütler açık sistemlerdir ve açık sistemler dinamik, esnek ve çevresindeki değişikliklere yanıt verici niteliktedir.

Bütün durumlar için geçerli bir liderlik tipi ve örgütsel yapı söz konusu değildir.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sohbet aracılığıyla iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken noktalardandır?


Yazdığımız yorumları savunmada kullanabileceğimiz somut delillerin olmasına dikkat etmeliyiz.

Bir kişi hakkında yazmadan önce o kişiden izin almamızda yarar vardır.

Kimseyle kullanıcı kodu ve şifremizi paylaşmamalıyız.

İnsanları rencide edecek, kızdıracak, zor durumda kalmalarını sağlayacak bilgi ve yorumlara yer vermemeliyiz.

İnternet’te bulduğumuz çizim, fotoğraf, yazı, video gibi unsurlara kendi  sayfamızda yer vermeden önce telif haklarına saygılı davranmaya dikkat etmeliyiz.


10.Soru

Aşağıdaki davranışlardan hangisi savunmacı iklimde yer almaktadır?


Yargıda bulunmama

Rastgele yargılama

Bilgi için soru sorma

Karşılıklı problemin tanımlanması ve alıcının amaçlarını ve gelişmesini engellemeden çözüm yolları arama

Hileden, aldatıcılıktan uzak kalmak


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çevrim içi iletişimin, yüz yüze iletişime göre daha etkili olacağı düşüncesine dayanmaktadır?


Bireylerarası etkileşim

Hiperkişisel bakış açısı

Ortam zenginliği

Sosyal bilgi işleme

Sosyal bulunurluk


12.Soru

Bilgisayar ortamında gerçekleşen iletişimin yüz yüze ortamdaki iletişimden çok daha etkili olacağını ileri süren bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?


Hiperkişisel bakış açısı

Kişisel bakış açısı

Kişisel olmayan bakış açısı

Hâkim bakış açısı

Çoğulcu bakış açısı


13.Soru

Bireycilik – ortaklaşalık boyutu, bir toplumda bireysel yaşam ile kolektif yaşam arasında hüküm süren ilişkiyi tanımlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bireyci toplumun özellikleri arasında gösterilmektedir?


Herkes kendisine ya da çok yakın ailesine bakmakla yükümlüdür.

Kimlik, ait olduğu sosyal ağ üzerine kuruludur.

Yüksek bağlamlı iletişim vardır.

Diploma, üst statüdeki gruplara girişi sağlar.

Yönetim, grupların yönetimidir.


14.Soru

Edward T. Hall ve Geert Hofstede, kültürler arası farklılıkları inceleyen ve kültürel yapıyı oluşturan ana unsurları ortaya koymaya çalışan bilim insanlarıdır. Bu iki araştırmacının çalışmaları ve ortaya koydukları modelleri arasındaki en önemli farklılık, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmektedir?


Hall ve Hofstede'in küreselleşmeye bakış açılarının farklı olması

Hall ve Hofstede'in kullandıkları araştırma yöntemlerinin ve yaklaşımlarının farklı olması 

Hall ve Hofstede'in bireycilik-toplulukçuluk kavramını ele alış biçimlerinin değişiklik göstermesi

Hall ve Hofstede'in yaptıkları araştırmaların birbirinden çok farklı kültürlerden katılımcılarla yürütülmüş olmaları

Hall ve Hofstede'in araştırmalarını yaparken kullandıkları kuramların farklılık göstermesi


15.Soru

Jules Verne’in 1892’de yayınlanan Karpatlar Şatosu adlı kitabında “fotoğraf, ayna ve gramofonun birleşimi” olarak yaptığı tasvir, günümüzdeki hangi kitle iletişim aracını çağrıştırmaktadır?


İnternet

Radyo

Akıllı telefon

Televizyon

Uydu


16.Soru

Kitle toplumu oluşturan nedenleri ve toplumsal yapı özelliklerini aşağıdakilerden hangisi olamaz?


Kapitalist iş bölümünün geliştiği bir üretim sistemine sahiptir.

Nüfusun kırsalda yoğunlaştığı görülmektedir.

Büyük çaplı fabrikalarda meta üretimi yapılmaktadır.

Karar alma mekanizması merkezîleşmektedir.

Biçimsel eşitlik sağlanmıştır.


17.Soru

Var olan bilgi ile gerekli olan bilgi arasındaki farka ne ad verilir?


Süreç

İletişim ağı

Mesaj

Belirsizlik

İlişki


18.Soru

Hangisi mekanik araçtır?


İnsan

Konuşma

Kitap

Fotoğraf

Televizyon


19.Soru

I. Para ve nesneler önemlidir.
II. Güçlüye sempati duyulur.
III. İnsanlar ve sıcak ilişkiler önemlidir.
IV. Birey yaşamak için çalışır.

Yukarıdakilerden hangileri eril kültürün özelliklerindendir?


I ve II

II ve III

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişimin inceleme konularından bir olarak kabul edilemez?


kültürel farklılıkların gözetilmesi

farklı kültürlere mensup insanlar arasında anlam aktarımları

kişi içi etkileşimin yorumlanması 

yabancının algılanması

farklı kültürlere mensup insanlar arasında etkileşim