İlk Dönem İslam Tarihi Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Haccetü'l-İslâm nedir?


Hz. Muhammedin haccın yapıldığı sırada bütün hükümlerini ve rükünlerini açıklamış ve uygulamış olması nedeniyle verilen ad

Hz. Peygamber’in ilk ve tek haccı olması dolayısıyla verilen ad

İslâm ahkamının hac ibâdetiyle tamamlanmış olması dolayısıyla  verilen ad

Hz. Muhammedin hacta veda etmesi nedeniyle verilen ad

Hudeybiye anlaşmasından sonra müjdesi verilen hac olması nedeniyle verilen ad


2.Soru

Hz. Peygamber (sav) hicretten hemen sonra bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp gelen muhacirlerin herbirini Evs veya Hazrec kabilesinden bir müslümanla kardeş ilan etti. Medineli müslümanlar muhacirleri özkardeşleri gibi kabul edip, ellerindeki imkanları onlarla paylaştılar. Bu kardeşlik ilişkisinin adı nedir ?


Yesrib

Mümin

Ümmet

Muâhât

Ensar


3.Soru

Hz. Peygamber’in Babası Abdullah, Âmine ile evlendikten sonra ticaret için Suriye’ye giden kafileye katılarak ..........’ye gitti. Dönüş yolunda o zamanki adı Yesrib olan.....’ye ulaştıklarında hastalandı. Akrabalarının yanında bir ay kadar hasta yattıktan sonra vefat etti ve .........’de defnedildi. Aynı yıl ..........’de çok önemli bir olay meydana gelmiş ve Allah’ın kutsal evi Kâbe’nin yıkılmasına teşebbüs edilmiştir. Paragrafta boş kalan yerlere hangi şehir isimleri gelmelidir?


Gazze-Medine-Mekke-Mekke

Gazze-Mekke-Mekke-Medine 

Medine-Gazze-Mekke-Mekke

Gazze-Medine-Medine-Mekke

Medine-Mekke-Gazze-Mekke


4.Soru

Ebrehe’nin ordusuyla Kâbe’ye saldırısı ve helâk oluşu hangi surede anlatılmıştır?


Bakara

Fil

Felak

Nas

Tebbet


5.Soru

Bedir Zaferi'nden sonra Mekke'ye giderek şiirleriyle Kureyş müşriklerini Hz. Peygamber'e karşı kışkırtan şair kimdir?


Huyey b. Ahtab

Ebû Azze

Ka'b b. Eşref

Ebû Nâile

Muhammed b. Mesleme


6.Soru

Kabe inşası tamamlandıktan sonra hac ibadetinin nasıl yapılacağını öğreten melek aşağıdakilerden hangisidir?


Cebrail 

Mikail

İsrafil

Azrail

Kiramen Katibin


7.Soru

Hz. Peygamber’in Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya yaptığı gece yolculuğuna ne ad verilir?


İsrâ

Mirâc

Hicret

Biat

Nübüvvet


8.Soru

Peygamber efendimiz taif'te taşlandıktan sonra kimin evine sığınmıştır?


Ümeyye

Ebu Leheb

Zeyd bin harise

Utbe

Ebu Süfyan


9.Soru

Hz. Peygamberin rüyasında görerek ashabıyla birlikte gerçekleştirdiği olay hangisidir?


Veda haccı

Mekkenin fethi

Umretü'l-kaza

Hicret

Taif seferi


10.Soru

I. Hz. Muhammed  esirler arasından Müslüman olmayı seçen Safiyye ile evlenmiştir

II. Hayber Yahudilerinin tamamı topraklarından sürülmüştür

III. Huyeyy b. Ahtab’ın gizlediği hazinesi savaş gazileri arasında  pay edilmiştir

IV. Hayber’de ele geçirilen taşınabilir ganimetlerin beşte biri Hz. Peygamber ve ganimet ayetinde belirtilenlere bölüştürülmek üzere beytülmale ayrılmıştır

V. Savaş sonrası diğer Yahudi kabileleri de barış istemişlerdir

Aşağıdakilerden hangisi Hayber Savaşı sonrası yaşanılanları  doğru  tanımlamaktadır?


I, II, III

I, III, IV

I, III, V

I, IV, V

II, III, IV


11.Soru

Mekke’ye köle olarak getirilip Abdullah b. Cüd‘ân tarafından azat edilen ve Medine'ye daha zor şartlar altında hicret eden Müslüman aşağıdakilerden hangisidir?


Süheyl b. ‘Amr

Hz. Ömer

Suheyb b. Sinân er-Rûmî

Ebû Seleme

Ebü’l-Bahterî b. Hişâm


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı'ndan önce tertiplenen gazvelerden biri değildir


Bedru'l-Ûlâ

Benî Kaynukâ

Buvât

Ebvâ

Zü'l-Uşeyre


13.Soru

Gizli tebliğ dönemini sona erdiren ayet aşağıdakilerden hangisidir?


Hicr 15/94

Sebe 34/46

Şuara 26/214

Nahl 16/106

İsrâ 17/1


14.Soru

Mekke kentin’in en eski ve en büyük çarşısı aşağıdakilerden hangisidir?


Mecenne

Hazvere

Ukâz

Zülmecâz

Hubâşe


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kaynaklarda yer alan ve tarihçiler tarafından ihtiyatla karşılanan rivayetlere göre Hz. Peygamber’in doğduğu gece yaşanan olaylardan biri değildir?


Mecusi İranlıların ateşgedelerinin sönmesi

Sâve gölünün suyunun çekilmesi

Semâve vadisini sel basması

Ayın ikiye ayrılması

Medâin’deki Sâsânî sarayının on dört burcunun yıkılması


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Medine’nin hicret yurdu seçilmesinin sebeplerinden biri değildir? 


Mekke ile ilişkileri tamamen koparmayı gerektirmeyecek bir yer olması 
Medine’deki otorite boşluğunun Hz. Muhammed’e daha rahat hareket etme imkânını vermesi 
Medine’de Hz. Muhammed’in ailesinin sıhriyet bağı olan Hazrec kabilesinin yaşaması 
Habeşistan gibi alternatifler ile karşılaştırıldığında Mekke’ye yakın sayılabilecek bir mesafede bulunması 
Mekke’ye göre nüfusunun çok daha az olması bu nedenle yerleşim için gerekli arazileri bulmanın daha kolay olması 

17.Soru

Hz. Peygamber'in hangi çocuğu Mısır Mukavkısı tarafından hediye olarak gönderilmiş olan Mâriye isimli kadından doğmuştur?


Zeynep

İbrahim

Kasım

Abdullah

Ümmü Gülsüm


18.Soru

Medine'ye hicret eden ilk kişi kimdir?


Mus‘ab b. Umeyr

Hz. Osman

Ebû Seleme

Hz. Hamza

Bilal-i Habeşî


19.Soru

Milâdî 605 yılında,  Kureyşliler'in Kâbe’yi tamire karar vermesinde çıkan olayda adı geçen "Hacerülesved" nedir?


Kitap

Taş

Put

Örtü

Heykel


20.Soru

Hz. Hatice neden Hz. Muhammed ile evlenmek istemiştir?


Ahlakı ve güvenilirliği için

Zengin olduğu için

Evlilik yaşı geldiği için

Akrabaları münasip gördüğü için

Beraber ticaretle uğraştıkları için