İnfaz Hukuku Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cezaevinde kınama cezasını gerektirecek hallerden değildir?


Mektuplarda tehdit, hakaret ve sövme gibi çirkin ifadeler kullanmak

Görevlilere herhangi bir taahhütte bulunmak

Yatma planına uymamak

Kurumda gereksiz gürültü yapmak

İdarenin izni olmaksızın yasak yerlere girmek


2.Soru

......................., bu usulde ne üst sınır ne de hâkimin takdir yetkisi bulunmamaktadır. Suçtan doğan zarar veya elde edilen yarar ya da katları para cezasının belirlenmesinde esas alınır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Maktu Para Cezası

Nisbi Para Cezası

Alt Sınırları Belirlenmiş Para Cezası

Değişken Para Cezası

Sabit Para Cezası


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezalarından biri değildir? 


Hücreye koyma

Ziyaretçi kabulünden yoksun  bırakma 

İnfaz kurumundaki kalış süresini uzatma 

İletişim araçlarından yoksun bırakma 

Kınama 


4.Soru

Amsterdam cezaevlerinin tarihçesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Amsterdam cezaevinde hem erkekler hem de kadınlar bölümü açılmıştır.

 

Almanya’nın diğer şehirlerinde cezaevleri kurulurken Amsterdam cezaevi örnek alınmıştır.

 

Amsterdam cezaevleri diğer ülkeler için de örnek bir model olmuştur.

 

Amsterdam cezaevlerinin doğuşu genç bir hırsızın devlet tarafından eğitilip iyileştirilmesine karar vermesine dayanmaktadır.

Yıllar ilerledikçe savaşlar ve siyasi istikrarsızlıklarla birlikte artan suçlara rağmen bu kurumlar ilk kuruluş amaçları olan çalışma yoluyla iyileştirmeden vazgeçmemişlerdir.


5.Soru

İnfaz kurumlarında hükümlülerin cezalarını hep birlikte çektikleri sisteme ............... adı verilir. Bu sistem ilk defa 1596 yılında Amsterdam’da açılan erkek cezaevinde uygulanmıştır. Bu nedenle sisteme Amsterdam sistemi de denmektedir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Hücre Sistemi

Topluluk Sistemi

Pensilvanya Sistemi

Bireysel Sistem

Koğuş Sistemi


6.Soru

Ceza evlerinin gelişimi ile ilgili kaç dönemden söz edilir?


1

 

2

 

3

 

4

5


7.Soru

Günlük faaliyetler, büyüme ve yara iyileşmesi için yeterli olmayan kalori, protein ve vitamin alımına ne ad verilir?


Açlık

Yetersiz beslenme

Dengesiz beslenme

Diyet

Oruç


8.Soru

Hükümlülerin gözlem ve sınıflandırılmasında aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınmaz? 


Suç işlemeden önceki yaşamları 

Suça bakış açıları 

Yargılama sırasındaki tutum ve davranışları 

Suç türleri 

Hükümlülük süreleri 


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi oda sistemine geçmiş ceza infaz kurumlarında hükümlülerin bulundurabileceği hayvanlardan biridir?


Muhabbet kuşu

Kedi

Köpek

Tavşan

Ördek


10.Soru

Hakkında kesinleşmiş hapis cezasını içeren mahkûmiyet kararı olan kişi aşağıdakilerden hangisinin yazılı emriyle ceza infaz kurumuna gönderilir? 


Adalet Bakanlığı 

Cumhuriyet Başsavcılığı 

Hükmü veren hakim

İnfaz kurumu müdürü

İnfaz kurumunun bulunduğu yer kolluk amiri


11.Soru

Entkriminalizasyon ne demektir?


Yeniden topluma kazandırma

Suç olmaktan çıkarma

İnsanileştirme

Bireyselleştirme

Yardımlaşma


12.Soru

İHAS m.9 maddesi  hükümlüler için aşağıdaki haklardan hangisini düzenlemektedir?


İbadet Hakkı

Kütüphaneden Yararlanma Hakkı

Dış Dünya ile Bağlantı Kurma Hakkı

Süreli veya Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı

Barınma Hakkı


13.Soru

  1. Belirli etkinlikleri yapma yasağı
  2. Gönüllü olarak kamuya yararlı bir işte çalıştırılma
  3. Bir eğitim kurumuna devam etme
  4. Kabahetler için ön görülen idari para cezası

Yukarıda verilenlerden hangisi kısa süreli hapis cezalarında uygulanan güvenlik tedbirleri arasındandır?


Yalnız II

II VE III

Yalnız IV

I VE II

I, II, III


14.Soru

Hükümlü ve tutukluların görüş süresi en fazla kaç saat olabilir?


1 saat

2 saat

3 saat

4 saat

5 saat


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumuna alınan hükümlülerin “hükümlü defteri”ne kayıt olunan bilgilerindendir?


İşledikleri suç

Doğum tarihi

Ana-baba adı

Yaşadığı şehir

Nüfusa kayıtlı olduğu il


16.Soru

Hükümlüler kuruma kabullerinde, zorunlu hâller dışında bir daha değiştirilmemek üzere, ad ve adreslerini bildirdiği en fazla ............... kişi tarafından, yarım saatten az ve bir saatten fazla olmamak üzere çalışma saatleri içinde ziyaret edilebilir.

 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


2

3

4

5

6


17.Soru

I. Hafta sonu infaz

II. Geceleri infaz

III. Konutta infaz

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri özel infaz usullerindendir?


Yalnızca I

Yalnızca III

I, II

II, III

I, II, III


18.Soru

Gözlem süresi en fazla kaç gündür?


15

30

45

60

75


19.Soru

Aşağıda ceza ve infaz ile ilgili verilen ifadelerden hangisi Tanzimat döneminde gerçekleşmiştir?

 


Bedene yönelik cezalar esastır, hapis cezalarına hemen hiç yer verilmemektedir.

 

Suçlular için hapishaneler yoktur, sadece suçluların infazı bekledikleri yerler vardır.

 

Özgürlüğü bağlayıcı cezalar kabul edilmeye başlanmıştır.

 

Hükümlülerin çalıştırılması ve uslandırılması esastır.

Cezaevlerinde işyurtları oluşturulmuştur.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cezanın özel önleme amacıdır?


Cezanın kanunda bulunması ve gerektiğinde uygulanması, böylece toplumun hukuk düzenine ve güveninin muhafazası ve artırılması

 

Cezanın infaz edilerek suç işleyecekler için korkutucu bir etki yapması

 

Faili iyileştirerek topluma yeniden kazandırma

 

Toluma kazandırılamayan failin toplum dışına itilmesi

Toplumun failden korunması